Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
VR je připraven být prostředníkem mezi konferencí o budoucnosti EU a regiony, městy a vesnicemi, a přispět tak k utváření lepší Evropy, která bude odpovídat potřebám občanů  

Skupina na vysoké úrovni pro evropskou demokracii, jíž předsedá Herman Van Rompuy, bude podporovat VR v jeho úsilí o to, aby místní a regionální úroveň byla patřičně vyslyšena a měla vliv, který jí právem náleží

Místní a regionální představitelé přijali na 144. plenárním zasedání VR usnesení o konferenci o budoucnosti Evropy (dále jen „konference“) a diskutovali s bývalým předsedou Evropské rady a předsedou nově zřízené skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii Hermanem Van Rompuyem o pohledu VR na budoucnost Evropy a o účasti VR na konferenci. Skupina na vysoké úrovni, která je nezávislým poradním orgánem, jehož posláním je poskytovat podporu VR, bude zajišťovat strategickou politickou analýzu, přičemž se zaměří na výzvy, jimž čelí místní a regionální orgány. Bude úzce spolupracovat se členy VR, zejména s Konferencí předsedů a se členy delegace VR na konferenci.

Předseda VR Apostolos Tzitzikostas prohlásil: „Konference o budoucnosti Evropy nabízí občanům a jejich místním a regionálním orgánům příležitost, kterou nesmíme promeškat. Regionální a místní představitelé mají stěžejní postavení, pokud jde o překlenutí propasti mezi Evropany a jejich společnými institucemi, ale nejen to. Mohou rovněž obohatit demokratickou podstatu Unie. Domnívám se, že v rámci stávajících ustanovení Smlouvy existuje prostor pro zlepšení správy a pro zajištění lepší právní úpravy. S podporou skupiny na vysoké úrovni pro demokracii, v čele s jejím předsedou Hermanem Van Rompuyem, využije VR této příležitosti k vypracování co nejlepších nástrojů pro lepší Unii. Ta musí být schopna jednat, reagovat, chránit, podporovat a přinášet konkrétní výsledky, a sice v souladu s tím, jaké potřeby mají její občané. Náš Výbor klade důraz na to, aby konference měla i územní rozměr. Cílem při tom je zajistit, aby místní a regionální úroveň byla v rámci tohoto důležitého procesu patřičně vyslyšena a měla vliv, který jí právem náleží. Místní dialog, který jsme uspořádali dne 9. května ve Štrasburku, vyzdvihl územní rozměr konference, jejíž dosah musí být patrný i jinde než jen v Bruselu a hlavních městech.“

Předseda skupiny VR na vysoké úrovni pro evropskou demokracii Herman Van Rompuy pak uvedl: „Evropská demokracie je záležitostí všech úrovní správy. Je jak hodnotou sama o sobě, tak faktorem umožňujícím Evropu, která chrání a podporuje. Demokracie musí přinášet konkrétní výsledky a reagovat na potřeby občanů. Na tom závisí samotná existence EU. Demokracie se ocitla v krizi, a to celosvětově, na evropské úrovni i v členských státech. Nejlépe funguje na regionální a místní úrovni, kde je nejvíce navázána na potřeby občanů, má nejdelší tradici a těší se největší důvěře. V době digitální revoluce a změn ve společnosti se musí změnit i demokracie – musí se na všech úrovních zlepšit a modernizovat. Konference o budoucnosti Evropy skýtá příležitost k rozvíjení těchto úvah na úrovni Unie a skupina VR na vysoké úrovni pro evropskou demokracii, jejímž předsedou je mi potěšením být, se bude zabývat tím, jak by místní a regionální orgány mohly být lépe zapojeny coby stavební kameny do posilování a zlepšování evropské demokracie zdola nahoru. Naší přidanou hodnotou bude to, že budeme hledat originální a inovativní řešení, která budou fungovat, a zaměříme se při tom na výsledky, které zajistí, aby EU prostřednictvím místních a regionálních orgánů a VR dostála svým slibům a splnila, co si předsevzala.“

Souvislosti:

Evropský výbor regionů je odhodlán podílet se na konferenci o budoucnosti Evropy čtyřmi způsoby. Zaprvé, VR má zastoupení ve výkonné radě konference. V tomto orgánu a v rámci počátečního úkolu, kterým je definovat struktury konference, usiluje VR o to, aby plenární shromáždění konference stálo na pevných demokratických základech a aby vedle zástupců Evropského parlamentu a celostátních parlamentů zahrnovalo i náležitý počet volených zástupců z regionálních a místních parlamentů a rad. Zadruhé, VR pořádá místní dialogy v členských státech s cílem přispět ke zvýšení dosahu konference v celé EU a předat konferenci podněty občanů. Zatřetí, VR bude po celou dobu trvání této konference na svých plenárních zasedáních a schůzích komisí pořádat diskuse a přijímat stanoviska k tématům souvisejícím s její činností. Klíčovými momenty tohoto procesu budou příští Evropský týden regionů a měst a summit VR v Marseille. Zřízení skupiny na vysoké úrovni je pak čtvrtým prvkem činnosti VR zaměřené na podporu územního rozměru konference. Cílem je posílení evropské demokracie.

Těsně před tím, než tři orgány – Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU – na Den Evropy konferenci zahájily, uspořádal VR dne 9. května ve Štrasburku místní dialog se třemi francouzskými územními sdruženími, francouzskou delegací ve VR, městem Štrasburk a se zvolenými zástupci a občany regionů, měst a vesnic z celé Evropské unie. Tato akce poukázala na potřebu zajistit územní rozměr konference o budoucnosti Evropy.

Vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii schválilo předsednictvo VR v prosinci 2020 v návaznosti na návrh Konference předsedů VR. Skupinu na vysoké úrovni tvoří sedm evropských „moudrých mužů a žen“:

Herman Van Rompuy , bývalý belgický premiér a bývalý předseda Evropské rady,

Joaquin Almunia , bývalý evropský komisař pro hospodářskou soutěž a pro hospodářské a finanční záležitosti,

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor na Varšavské univerzitě,

Rebecca Harms , bývalá poslankyně Evropského parlamentu,

Silja Markkula , předsedkyně Evropského fóra mládeže,

Maria João Rodrigues , bývalá portugalská ministryně pro kvalifikaci a vzdělávání a bývalá poslankyně EP,

Androulla Vassiliou , bývalá komisařka pro zdraví a pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Konference o budoucnosti Evropy byla oficiálně zahájena dne 9. května 2021 a její závěry by měly být přijaty do jara 2022.

Programe místního dialogu ve Štrasburku konaného dne 9. května.

Odkaz na akci .

Tato akce je uvedena na vícejazyčné on-line platformě konference.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023