Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Společný průzkum VR a OECD varuje: pandemie je hrozbou pro finance evropských místních a regionálních orgánů  

86 % měst a regionů předpokládá růst výdajů a 90 % z nich očekává pokles příjmů, což ohrozí veřejné investice

Krize spojená s COVID-19 má tvrdý dopad na regiony a města v Evropě. Podle společného průzkumu VR a OECD, který byl dnes prezentován na schůzi komise ECON, očekává většina místních a regionálních orgánů, že společenská a hospodářská krize vážně zasáhne jejich finance. Obávají se, že se v krátkodobém a střednědobém horizontu projeví „efekt rozevírání nůžek“, kdy se zvyšují výdaje a klesají příjmy, což by mohlo ohrozit jejich schopnost realizovat veřejné investice. Regiony a města stojí v první linii boje proti pandemii a jsou to právě ony, kdo jako první řeší její socioekonomické důsledky.

Pandemie COVID-19 je nejen zdravotní a lidskou tragédií, ale má značný vliv na místní a regionální orgány. Pro jeho lepší pochopení provedl Evropský výbor regionů (VR) společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v červnu a červenci 2020 on-line průzkum na téma Dopad pandemie COVID-19 na regionální a místní orgány EU . Jeho výsledky byly dnes prezentovány na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) VR, jíž se zúčastnila Dorothée Allain-Dupré, vedoucí oddělení Decentralizace, finance na nižší než celostátní úrovni a veřejné investice (OECD).

Závěry průzkumu potvrzují nepříznivý dopad krize spojené s COVID-19 na regiony a města v Evropské unii . Podle 63 % respondentů je celkový dopad silný nebo velmi silný. Téměř polovina místních a regionálních orgánů (46 %) uvedla, že největším problémem při překonávání krize je pro ně nedostatek technických prostředků a vybavení, podle 39 % z nich je to pak nedostatek finančních prostředků. Pouze asi polovina respondentů v době průzkumu uvedla, že je koordinace v rámci místních a regionálních orgánů nebo s národními vládami účinná.

Některé hlavní závěry průzkumu byly využity jako podklad při přípravě prvního celounijního Výročního regionálního a místního barometru , který dne 12. října představil předseda VR Apostolos Tzitzikostas během 18. evropského týdne regionů a měst .

Michael Murphy (IE/ELS), předseda komise ECON a člen rady hrabství Tipperary, uvedl: „Dnes byl zveřejněn společný průzkum VR a OECD, což mne velmi těší. Jeho včasné výsledky pomohou přijímat informovaná politická rozhodnutí na podporu místních a regionálních orgánů při řešení dopadů pandemie na jejich finance. Místní a regionální orgány stojí v popředí boje proti dopadům, jež má tato bezprecedentní krize, a následně se mnoho z nich dostalo pod extrémní finanční tlak. Všechny úrovně správy musí v tuto chvíli spolupracovat, aby naše oživení mohlo být udržitelné, plynulé a aby při něm nikdo nezůstal opomenut.“

Lamia Kamal-Chaoui , ředitelka Střediska OECD pro podnikání, malé a střední podniky, regiony a města, řekla: „Místní a regionální orgány stojí v první linii boje proti této krizi a nyní pociťují akutní finanční dopady svého obrovského úsilí. Nemohou již dále řešit tento problém odděleně. Téměř všechny (90 %) se shodly na tom, že pro úspěšnost strategie pro překonání krize má prvořadý význam koordinace postupu v reakci na krizi mezi všemi úrovněmi správy. Vlády musejí vyvinout společné úsilí a účinně koordinovat a provádět smysluplné politiky, které obcím a regionům pomohou k tomu, aby z krize vyšly odolnější a udržitelnější.“

Krize dopadá na příjmy orgánů na nižší než celostátní úrovni, čímž vzniká nebezpečný „efekt rozevírání nůžek“, kdy se zvyšují výdaje a klesají příjmy. 86 % regionů a měst očekává podstatný nebo mírný negativní dopad na své výdaje, zejména v oblasti sociálních služeb (64 %) a sociálních dávek (59 %). 90 % z nich pak očekává pokles příjmů. Za nejpravděpodobněji zasažené se považují daňové příjmy: 83 % respondentů předpokládá jejich výrazné nebo mírné snížení.

V době průzkumu plánovalo přibližně 24 % orgánů na nižší než celostátní úrovni, že za účelem překonání krize požádá o nové úvěry. 13 % respondentů v té době již požádalo o dodatečné finanční prostředky EU a 49 % o tom uvažovalo.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že v důsledku krize spojené s COVID-19 může dojít k přenastavení priorit regionální rozvojové politiky. Místní a regionální orgány žádají, aby se věnovala větší pozornost cenově dostupným, přístupným a kvalitním základním službám, včetně zdravotních, na všech územích (76 %), odolnosti regionů (69 %) a snížení rozdílů mezi regiony ve využívání digitálních technologií (68 %).

Během dnešní schůze členové komise ECON rovněž poprvé projednali stanovisko Akční plán pro kritické suroviny , které vypracovala Isolde Ries (DE/SES) , první místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko, a přijali návrh stanoviska Přezkum obchodní politiky , které připravil Willy Borsus (BE/Renew Europe) , místopředseda valonské vlády, ministr pro hospodářství a obchod.

"XXX", said the rapporteur Borsus. Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR ve dnech 3.–4. února 2021.

Souvislosti:

Společný on-line průzkum VR a OECD byl proveden v červnu a červenci 2020. Zapojilo se do něj na 300 zástupců orgánů na místní a regionální úrovni, případně na úrovni ležící mezi nimi, z 24 členských států EU; se zahrnutím subjektů, jako jsou podniky, akademické instituce, nevládní organizace atp., to celkem bylo 480 respondentů. Většina respondentů zastupuje obce (59 %) nebo regiony (26 %). Zhruba 18 % pochází ze Španělska, 15 % z Itálie, 6 % ze Slovenska a 6 % z Polska. Nepřišly žádné odpovědi od místních a regionálních orgánů v Dánsku, Irsku a Lucembursku.

Krátkou zprávu s přehledem hlavních závěrů naleznete na tomto odkazu ve všech úředních jazycích EU.

Kompletní výsledky jsou k dispozici v podrobnější zprávě OECD .

S prvním regionálním a místním barometrem EU se lze seznámit na tomto odkazu .

Jeho hlavní závěry jsou shrnuty v krátké upoutávce . Údaje o dopadu na regionální ekonomiky jsou k dispozici na tomto odkazu .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dotazy médií ohledně společného průzkumu OECD a VR:

Alexandra Taylor

Tel.: +33 145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Sdílet: