Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
VR požaduje, aby byla přijata opatření s ohledem na to, že pandemie prohlubuje genderové rozdíly a že ženy představují pouze 30 % z 1 milionu místních politiků v EU  

Na akci VR konané u příležitosti Mezinárodního dne žen diskutovali místní a regionální představitelé o znepokojivých tendencích a požadovali konkrétní opatření na podporu žen v politice

Na ženy dolehla pandemie COVID-19 obzvláště těžce: coby zdravotnicím a pečovatelkám jim hrozí větší nebezpečí, že přijdou do kontaktu s virem, a i z hlediska zaměstnanosti jsou negativní dopady krize na ženy výraznější než v případě mužů, což může mít dlouhodobé následky na jejich plat a kariéru. Omezení volného pohybu dále prohloubila stávající rozdíly mezi ženami a muži v oblasti neplacené pečovatelské práce, vedla k nárůstu domácího násilí na ženách a narušila přístup k podpůrným službám.

Alarmující je i nadále nedostatečné zastoupení žen v regionální a místní politice, neboť představují jen 30 % z 1 milionu regionálních a místních politiků v EU. Konkrétně tvoří jen 17,2 % zvolených starostů, 34,1 % členů regionálních parlamentů a shromáždění a přibližně 36 % členů regionálních orgánů.

Tyto znepokojivé trendy a čísla zazněly na konferenci „Za více žen v politice“, kterou u příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádal Evropský výbor regionů (VR). Evropský institut pro rovnost žen a mužů na ní představil hlavní závěry indexu rovnosti žen a mužů za rok 2020 , přičemž se zaměřil především na hledisko „moci“ v oblasti místní a regionální politiky. Z těchto údajů je patrné nedostatečné zastoupení žen v regionální a místní politice, což je nepřijatelné. Pro ilustraci toho, jak negativně ovlivňuje pandemie rovnost žen a mužů, byly zdůrazněny také údaje z  regionálního a místního barometru VR .

Předseda a členové VR, poslanci Evropského parlamentu i účastníci programu VR pro mladé zvolené politiky zdůraznili, že je naléhavě zapotřebí tyto zásadní otázky řešit. Vyzvali představitele na všech úrovních správy – evropské, vnitrostátní, regionální i místní – aby se usilovněji snažili odstranit v politice rozdíly mezi ženami a muži, řešili problém násilí vůči zvoleným političkám a veřejně činným ženám a potírali všechny formy sexistických útoků, jejichž terčem jsou ženy.

Akci zahájil předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas , který prohlásil: „Musíme podniknout konkrétní kroky a pořádat a podporovat iniciativy, které ženám před volbami do obecních a regionálních zastupitelstev umožní překonat diskriminaci a překážky, na něž narážejí. Jen tak je podpoříme také v tom, aby v těchto volbách samy kandidovaly. Je pravda, že na ženy doléhá pandemie obzvláště těžce. Nesmíme však kvůli tomu zapomínat na to, že je zapotřebí zlepšit rovnost žen a mužů jako takovou a zajistit, aby se ženy více podílely na rozhodování. To znamená, že musíme využít veškeré schopnosti, které máme k dispozici, a to jak žen, tak mužů, abychom vytvořili lepší podmínky ve společnosti. Totéž musí platit i pro náš Výbor. Spoléhám na to, že všichni naši členové a jejich politické skupiny budou společně s vnitrostátními sdruženími a delegacemi zastupujícími 27 členských států usilovat o zásadní zlepšení, pokud jde o genderovou vyváženost v řadách našich členů.“

Předsedkyně regionální vlády autonomní oblasti La Rioja Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES) se blíže zaměřila na otázku nedostatku žen v nejvyšších politických funkcích. „Přestože ženy tvoří 45 % členů regionálních parlamentů, mezi předsedy 17 španělských autonomních oblastí najdete jen 4 ženy. V mé autonomní oblasti La Rioja trvalo celých 38 let, než v čele regionální vlády stanula žena.“ Jak dále uvedla, „nečinnost politických stran, nedostatek ženských vzorů a obtížné hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem“ patří mezi překážky, jež brání tomu, aby byly ženy více zastoupeny na politické scéně.

Vasco Alves Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a člen regionálního parlamentu Azorských ostrovů, prohlásil, že „by všem úrovním správy nesmírně prospělo, kdyby bylo v politice více žen. Vedoucí postavení žen je nezbytným předpokladem pro to, abychom vytvořili spravedlivější a rovnoprávnější společnost pro všechny. Pandemie COVID-19 doléhá na ženy daleko víc než muže. Musíme proto zajistit, aby díky oživení došlo v otázce genderové rovnosti k pokroku a aby bylo ekonomické postavení žen skutečně posíleno a investovalo se do odvětví pečovatelských služeb. Nemůžeme čekat dalších sto let – rovnost žen a mužů je zapotřebí nastolit již dnes!“

Účastníci diskutovali o tom, jak do tohoto úsilí aktivně zapojit místní a regionální politiky a podnítit je k tomu, aby posilovali rovnost žen a mužů a odstraňovali překážky, jež ženám brání vstoupit do politiky, a zároveň určili kroky, jež je zapotřebí podniknout k odstranění rozdílů mezi ženami a muži, a přišli s nápady, jak toho dosáhnout. Řada mladých volených političek a politiků se podělila o své zkušenosti s řešením otázky rovnosti žen a mužů a paritní demokracie na místní a regionální úrovni. Odborníci na boj proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu názorně ukázali, jak mohou političky účinně a strukturovaně reagovat na genderově podmíněné násilí na internetu.

Souvislosti:

Tato akce je součástí iniciativy, kterou Evropský výbor regionů zahájil v roce 2020 s cílem prosazovat vyvážené zastoupení žen a mužů v politice a rozhodování na místní a regionální úrovni, zvyšovat informovanost a podporovat výměnu osvědčených postupů.

Evropský výbor regionů jakožto politické shromáždění místních a regionálních představitelů v EU přijal opatření, díky nimž má být dosaženo genderové vyváženosti z hlediska zastoupení v politice a účasti na politickém životě, neboť jde o otázku rovnosti a demokracie. Konkrétně v této souvislosti přijal Strategii genderově vyváženého zastoupení členů ve VR a stanovisko Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 .

Mezinárodní den žen se slaví v mnoha zemích po celém světě . V tento den se ženám dostává uznání za jejich úspěchy, a to bez ohledu na rozdíly, ať už národnostní, etnické, jazykové, kulturní, ekonomické či politické. Pro ženy ve vyspělých i rozvojových zemích má Mezinárodní den žen od samého počátku nový globální rozměr. Díky mezinárodnímu ženskému hnutí, které posílily čtyři světové konference OSN o ženách, představují oslavy MDŽ příležitost, jak zvýšit podporu pro práva žen a jejich účast na politické a hospodářské scéně. Mezinárodní den žen, který byl oficiálně vyhlášen OSN v roce 1977, má své kořeny v dělnickém hnutí v Severní Americe a po celé Evropě na počátku dvacátého století.

Téma letošního Mezinárodního dne žen, jež zní Ženy na vedoucích pozicích: Jak ve světě ovládaném pandemií COVID-19 dosáhnout rovnoprávnosti v budoucnosti , je výrazem uznání pro enormní úsilí, jež vynakládají ženy a dívky po celé světě na to, aby v budoucnosti i v rámci oživení po pandemii COVID-19 dosáhly větší rovnoprávnosti.

Bližší informací naleznete v těchto publikacích:

Projev předsedy VR na konferenci Za více žen v politice v roce 2021

Stanovisko VR Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Strategie genderově vyváženého zastoupení členů ve VR

Iniciativa VR Za více žen v politice

Evropský institut pro rovnost žen a mužů: Index rovnosti žen a mužů

URBACT: Gender Equal Cities (Genderově vyvážená města)

Studie „The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership“ (Genderové rozdíly z hlediska zaměstnanosti a vedoucích pozic ve veřejném sektoru v EU), 2.3.2021

„Women in politics in the EU: State of play“ (Ženy v politice v zemích EU: aktuální stav)

Akce Evropského parlamentu na téma „We are strong: Women leading the fight against COVID-19“ (Jsme silné: Ženy v čele boje proti pandemii COVID-19), 4. března 2021

Rozhovor s Conchou Andreu (ES/SES), zpravodajkou VR ke strategii pro rovnost žen a mužů

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :