Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
VR a Evropská komise spojily síly, aby podpořily výzkum a inovace na místní a regionální úrovni  

Akční plán podepsaný s útvary komisařky Mariji Gabriel (GŘ EAC, GŘ RTD a JRC) se bude rovněž zabývat odlivem mozků a nerovnostmi ve vzdělávání

Evropský výbor regionů (VR) zintenzivní spolupráci s útvary Evropské komise v oblasti výzkumu a inovací, vzdělávání a kultury, aby tak posílil evropskou znalostní základnu na místní a regionální úrovni a podpořil oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19. Cílem nového akčního plánu, který obě instituce podepsaly, je poskytnout regionům a městům nejnovější údaje a poznatky a pomoci jim řešit rozdíly v oblasti inovací a odliv mozků, zabývat se nerovnostmi ve vzdělávání a plnit politické priority EU, jako je Zelená dohoda.

„Regiony a města jsou nepostradatelné při uskutečňování naší ekologické a digitální transformace,“ řekla Marija Gabriel , komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, na schůzi komise SEDEC VR, která se konala 25. listopadu. „ Společný akční plán pracovní plán obnovené platformy pro výměnu poznatků , který dnes Výbor regionů a Komise přijmou, jsou stavebními kameny naší evropské strategie v oblasti znalostí, jež se zaměřují na konkrétní řešení s cílem zlepšit život lidí.“

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů, uvedl: „Našimi hlavními prioritami jsou přiblížení Evropy lidem, budování udržitelných, odolných a inovativních regionálních a místních komunit a úsilí o naplnění našich hodnot prostřednictvím vzdělávání a kultury. Oporou pro naši činnost při dosahování těchto cílů bude akční plán, na němž jsme se s komisařkou Marijou Gabriel dohodli.“

„Pro soudržnost Evropy, její udržitelné oživení a hladký přechod na uhlíkově neutrální hospodářství je nejdůležitější, aby byly na místní a regionální úrovni pevně ukotveny aktivity v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací a kultury,“ řekla Anne Karjalainen (FI/SES), předsedkyně komise SEDEC VR, a pokračovala: „Společný akční plán plně odráží politickou vůli pokročit ve společných praktických opatřeních a podporovat intenzivní součinnost mezi politikami a nástroji, aby nebyl opominut žádný jednotlivec ani žádné místo.“

Pandemie COVID-19 podtrhla význam výzkumného úsilí a inovativních řešení v oblasti zdravotní péče i v dalších sektorech společnosti. V zájmu dalšího povzbuzení rozvoje regionálních inovačních ekosystémů je klíčovou součástí akčního plánu prohloubení úspěšné platformy pro výměnu poznatků (KEP) Výboru regionů a Evropské komise. Tato platforma bude přesunuta na strategickou úroveň a bude plně sladěna s prioritami Evropského výzkumného prostoru (EVP), jak je v nejnovějším sdělení o EVP oznámila Komise.

Cílem KEP 2.0 je pomoci městům a regionům stát se aktivními iniciátory změn a vůdčími subjekty v oblasti inovací, zhodnotit nové znalosti vytvořené prostřednictvím programu Horizont Evropa a znásobit dosah EVP a přiblížit občanům jeho hlavní koncepce a sdělení. VR se bude podílet na mapování znalostních ekosystémů v celé EU za účelem vytvoření center EVP , tj. struktur propojujících regionální zainteresované strany.

„Centra EVP mohou být příležitostí k plnému institucionálnímu uznání regionálních ekosystémů a inovačních center a plnému zhodnocení místního přístupu k vědě a inovacím. Nesmějí však být pouze nástrojem ke zmenšování rozdílů v oblasti inovací. Mohou se stát vynikajícím rámcem, jenž posílí vznik kolektivního výzkumu a inovačních projektů díky spojení několika regionálních ekosystémů a inovačních center pomocí přístupu zdola nahoru,“ zdůraznil zpravodaj Christophe Clergeau (FR/SES), člen rady regionu Pays-de-la-Loire. Na schůzi komise SEDEC se projednával jeho návrh stanoviska k novému sdělení o EVP.

Akční plán rovněž počítá s významnou úlohou VR při podpoře pěti misí programu Horizont Evropa , například vytvářením partnerství a sítí mezi regiony a městy. Je v něm dále zdůrazněno, že regiony a města mohou být katalyzátory při podpoře součinnosti financování z programu Horizont Evropa a z politiky soudržnosti.

Dojde rovněž k prodloužení pilotního projektu „Věda se setkává s regiony“ , aby byla na regionální a místní úrovni podpořena tvorba politik vycházející z vědeckých důkazů a také spolupráce a výměna osvědčených postupů mezi regiony. Společné výzkumné středisko Evropské komise bude regionům a městům nápomocno tím, že jim bude poskytovat více údajů z nižší než celostátní úrovně.

V oblasti vzdělávání a kultury se obě instituce zavazují zmapovat nerovnosti ve vzdělávání, zejména pokud jde o přístup k elektronickému učení. Plán předpokládá, že regiony a města budou podstatným způsobem zapojeny do Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu, jejímž cílem je podporovat vzdělávání pro udržitelnost životního prostředí, a do zavádění akčního plánu digitálního vzdělávání . Počítá také se společnou podporou evropských hodnot, identit a občanství prostřednictvím vzdělávání a kultury na místní úrovni.

Další informace:

Komise SEDEC je komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu. Schůze dne 25. listopadu se vzhledem ke zdravotní situaci v Evropě konala plně na dálku. Kromě stanoviska k EVP , které vypracoval Christophe Clergeau, byla předloženy k přijetí také tyto tři návrhy stanovisek:

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Zpravodaj Csaba Borboly (RO/ELS), předseda rady župy Harghita, uvedl: „Místní a regionální orgány hrají významnou úlohu při podpoře iniciativ v oblasti vzdělávání, integrace pracovní síly a dovedností na místní úrovni. Je však třeba uznat, že univerzální přístup je vzhledem k digitálním a hospodářským rozdílům mezi regiony neudržitelný. Musíme proto úzce spolupracovat s orgány EU, malými a středními podniky a všemi zainteresovanými stranami. Potřebujeme také, aby byly místním a regionálním orgánům a subjektům na místní úrovni urychleně poukázány finanční prostředky na úspěšné přizpůsobení místních strategií a akčních plánů.“

Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci – posílení záruk pro mladé lidi

Zpravodajka Romy Karier (LU/ELS), členka zastupitelstva obce Clervaux, řekla: „Návrh na posílení záruk pro mladé lidi je v souvislosti s krizí COVID-19, která na mladé lidi dopadá neúměrně více, zvlášť významný. Místní a regionální orgány se mohou stát mostem mezi jednotlivými zainteresovanými stranami, jako jsou vzdělávací instituce, mládežnické organizace a veřejné služby zaměstnanosti, a tak podpořit účinné provádění záruk pro mladé lidi, což by mělo vést ke stabilním a udržitelným pracovním místům.“

Oživení kulturního a kreativního odvětví

Zpravodaj Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), člen zastupitelstva obce Gerace, uvedl: „Kulturní a kreativní odvětví sama o sobě přispívají k evropskému HDP 4,2 %; se zahrnutím souvisejících činností pak tento podíl výrazně přesahuje 5 %. Navzdory využívání nových technologií je převážná většina činností osob, které v těchto odvětvích pracují, založena na fyzické přítomnosti, takže mnoho z nich nebylo schopno během krize COVID-19 pokračovat ve své činnosti. Ve stanovisku žádáme, aby Evropa působila na členské státy v tom smyslu, aby využily veškeré dostupné finanční prostředky a opatření na podporu kultury a snažily se při tom nikoho neopomenout.“

Diskuse o těchto čtyřech stanoviscích a jejich přijetí proběhnou na plenárním zasedáním VR v únoru 2021.

Regiony a města ve snaze připravit podmínky pro spravedlivé a inkluzivní oživení po skončení krize COVID-19 rovněž posilují spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL). Členové komise SEDEC v návaznosti na diskusi s generálním ředitelem GŘ EMPL Joostem Kortem přijali plán , v němž jsou určeny konkrétní oblasti posílené spolupráce v souvislosti se sociálním summitem v Portu (květen 2021), akčním plánem pro provádění evropského pilíře sociálních práv a  agendou dovedností pro Evropu . VR může usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů, pokud jde o financování z iniciativy REACT-EU Evropského sociálního fondu plus poskytované na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí, a podporovat dialog mezi místními a regionálními orgány při vytváření koncepcí boje proti nezaměstnanosti mladých lidí v úzké spolupráci se sociálními partnery.

Schůze komise SEDEC se konala na Mezinárodní den proti násilí na ženách. Přečtěte si prohlášení , s nímž vystoupily předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen a zpravodajka Concha Andreu .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023