Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COP26: komunální lídři vyzývají hlavního vyjednavače EU místopředsedu Timmermanse, aby v zájmu ochrany lidí a naší planety zajistil, že konečné závěry z Glasgow budou mít regionální a místní rozměr  

Orgány na nižší než celostátní úrovni provádějí 70 % opatření ke zmírnění změny klimatu a 90 % politik zaměřených na přizpůsobení se této změně. Chceme-li odvrátit klimatickou krizi, je nutno, aby byl jejich podíl konečně uznán.

Evropský výbor regionů (VR) přijal usnesení ke konferenci COP26 , v němž dva týdny před zahájením jednání o klimatu pod záštitou OSN , která proběhnou v Glasgow, stanovil své požadavky v této oblasti. Vzhledem k tomu, že se svět potýká s nebývalými vlnami veder, záplavami, hurikány a zvyšováním hladiny moří, vyzvali komunální lídři ze zemí EU Organizaci spojených národů a vlády států, aby formálně uznaly, sledovaly a podporovaly snižování emisí skleníkových plynů ze strany měst, místních samospráv a regionů na celém světě. Třemi klíčovými aspekty, které budou v Glasgow projednávány, jsou vyšší ambice v oblasti klimatu, transparentnost a odpovědnost při snižování emisí skleníkových plynů a financování opatření v oblasti klimatu pro nejzranitelnější skupiny.

Výbor regionů (VR) – coby shromáždění volených vedoucích představitelů místní a regionální úrovně EU – připomíná, že Pařížská dohoda z roku 2016 uznává zásadní úlohu víceúrovňové správy v rámci politik v oblasti klimatu a potřebu spolupracovat s regiony a městy. Výbor tudíž žádá, aby se tato zásada promítla i do praxe a aby závazky, jež v oblasti klimatu mají orgány na nižší než celostátní úrovni, byly zohledněny zavedením systému regionálně a místně stanovených příspěvků, který by uznával, sledoval a podporoval snižování emisí skleníkových plynů ze strany měst, místních samospráv a regionů na celém světě.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, k tomu uvedl: „Svět se jednoduše neubírá správnou cestou. Takto klimatickou krizi odvrátit nelze. Při jednání o klimatu je třeba vzít v potaz úsilí orgánů na nižší než celostátní úrovni a přizvat je formálně k jednacímu stolu. Apeluji na výkonného místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse, aby jakožto vyjednavač EU zajistil, že závěry konference COP26 budou mít regionální a místní rozměr. Nemůžeme si dovolit dál přehlížet zásadní úlohu regionů, měst a vesnic ani zavírat oči před skutečností, že k tomu, aby mohly provádět opatření v oblasti klimatu, potřebují odpovídající prostředky. Protože v tom případě budeme i nadále přehlížet požadavky našich mladých lidí a i potřeby naší planety.“

Usnesení ke COP26 bylo přijato během rozpravy na plenárním zasedání, které se zúčastnil evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius . Ten prohlásil: „Potřebujeme, aby evropské regiony a města vynaložily značné úsilí a pomohly dosáhnout 55% snížení emisí do roku 2030. Tam, kde je dekarbonizace náročná, například v odvětví budov, jsou nutná místní řešení. Kvůli nedávnému prudkému nárůstu světových cen energie je o to více zapotřebí zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů a využívat energii účinněji. Nový Sociální fond pro klimatická opatření má poskytovat zvláštní finanční prostředky, které občanům pomohou investovat do energetické účinnosti. Regionální orgány mají při plnění globálních cílů v oblasti klimatu stěžejní úlohu.“

V rozpravě vystoupila i místopředsedkyně sdružení ICLEI – Orgány místní správy za udržitelnost a starostka města Turku Minna Arve , jež řekla: „Města a jejich vedoucí představitelé se musí stát skutečnými partnery v rámci systému víceúrovňové správy. Musí mít možnost podílet se na utváření právních, fiskálních a finančních rámců, jimiž se řídí provádění jejich ambiciózních místních strategií. Pouze touto cestou budeme schopni rychle přejít od plánů a strategií ke skutečným činům. Společně můžeme dosáhnout pokroku v plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a Pařížské klimatické dohody.“

Starosta města Autun Vincent Chauvet (FR/ Renew Europe), který je zpravodajem stanoviska Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP26 , uvedl: „Hlavní myšlenka, kterou prosazujeme, je stále stejná: odpovědí na otázku, jak zajistit opravdu účinná opatření ke zmírnění změny klimatu a k přizpůsobení se této změně, je víceúrovňová správa v oblasti klimatu. Je rovněž zásadní zvyšovat ambice v oblasti klimatu a nutit vlády států, aby si v této oblasti stanovovaly odvážnější cíle. Je naší povinností pokračovat v úsilí o formální uznání toho, že města a regiony jsou schopny přispívat k provádění Pařížské klimatické dohody, a zdůrazňovat, co my jakožto místní a regionální orgány k provádění opatření v oblasti klimatu potřebujeme.“

Jako příklad Výbor uvedl Edinburské prohlášení o biologické rozmanitosti , které dnes – poté, co bylo přijato předsednictvem – podepsal předseda Tzitzikostas. tomto prohlášení o globálním rámci týkajícím se biologické rozmanitosti po roce 2020 jsou stanoveny cíle a závazky orgánů na nižší než celostátní úrovni, pokud jde o ochranu a posilování biologické rozmanitosti v nadcházejícím desetiletí. Během diskuse vyzval předseda Tzitzikostas k aktivnímu zapojení i členy VR a zahájil kampaň Výboru věnovanou provádění Zelené dohody na místní úrovni , která stanoví deset opatření, o něž by se místní lídři měli zasadit. Jedním z nich je sázení stromů, což přispěje k závazku vysázet do roku 2030 tři miliardy stromů, jak navrhuje Evropská komise.

Usnesení zdůrazňuje, že mnoho evropských regionů a měst již vyhlásilo stav klimatické krize a přijalo v oblasti klimatu ambicióznější závazky než jejich země. Kromě toho Výbor vyzývá smluvní strany UNFCCC, aby vládám uložily povinnost radit se s místními a regionálními orgány během přípravy svých vnitrostátně stanovených příspěvků týkajících se klimatu a náležitě je do této přípravy zapojit.

Doplňující informace:

Informace o činnosti VR během konference COP26 jsou k dispozici na našem specializovaném portálu .

VR přispívá k urychlení opatření v oblasti klimatu ve městech a regionech a k realizaci Zelené dohody pro Evropu na celém území EU prostřednictvím své stěžejní iniciativy zaměřené na provádění Zelené dohody na místní úrovni . Pokud jde o EU, VR znovu požaduje, aby místní a regionální orgány měly přímý přístup k finančním prostředkům EU, a mohly tak provádět projekty související se Zelenou dohodou.

Delegaci VR na konferenci COP26 tvoří:

David Crous

Tel.: +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023