Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COP26: komunální lídři vyzývají hlavního vyjednavače EU místopředsedu Timmermanse, aby v zájmu ochrany lidí a naší planety zajistil, že konečné závěry z Glasgow budou mít regionální a místní rozměr  

Orgány na nižší než celostátní úrovni provádějí 70 % opatření ke zmírnění změny klimatu a 90 % politik zaměřených na přizpůsobení se této změně. Chceme-li odvrátit klimatickou krizi, je nutno, aby byl jejich podíl konečně uznán.

Evropský výbor regionů (VR) přijal usnesení ke konferenci COP26 , v němž dva týdny před zahájením jednání o klimatu pod záštitou OSN , která proběhnou v Glasgow, stanovil své požadavky v této oblasti. Vzhledem k tomu, že se svět potýká s nebývalými vlnami veder, záplavami, hurikány a zvyšováním hladiny moří, vyzvali komunální lídři ze zemí EU Organizaci spojených národů a vlády států, aby formálně uznaly, sledovaly a podporovaly snižování emisí skleníkových plynů ze strany měst, místních samospráv a regionů na celém světě. Třemi klíčovými aspekty, které budou v Glasgow projednávány, jsou vyšší ambice v oblasti klimatu, transparentnost a odpovědnost při snižování emisí skleníkových plynů a financování opatření v oblasti klimatu pro nejzranitelnější skupiny.

Výbor regionů (VR) – coby shromáždění volených vedoucích představitelů místní a regionální úrovně EU – připomíná, že Pařížská dohoda z roku 2016 uznává zásadní úlohu víceúrovňové správy v rámci politik v oblasti klimatu a potřebu spolupracovat s regiony a městy. Výbor tudíž žádá, aby se tato zásada promítla i do praxe a aby závazky, jež v oblasti klimatu mají orgány na nižší než celostátní úrovni, byly zohledněny zavedením systému regionálně a místně stanovených příspěvků, který by uznával, sledoval a podporoval snižování emisí skleníkových plynů ze strany měst, místních samospráv a regionů na celém světě.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, k tomu uvedl: „Svět se jednoduše neubírá správnou cestou. Takto klimatickou krizi odvrátit nelze. Při jednání o klimatu je třeba vzít v potaz úsilí orgánů na nižší než celostátní úrovni a přizvat je formálně k jednacímu stolu. Apeluji na výkonného místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse, aby jakožto vyjednavač EU zajistil, že závěry konference COP26 budou mít regionální a místní rozměr. Nemůžeme si dovolit dál přehlížet zásadní úlohu regionů, měst a vesnic ani zavírat oči před skutečností, že k tomu, aby mohly provádět opatření v oblasti klimatu, potřebují odpovídající prostředky. Protože v tom případě budeme i nadále přehlížet požadavky našich mladých lidí a i potřeby naší planety.“

Usnesení ke COP26 bylo přijato během rozpravy na plenárním zasedání, které se zúčastnil evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius . Ten prohlásil: „Potřebujeme, aby evropské regiony a města vynaložily značné úsilí a pomohly dosáhnout 55% snížení emisí do roku 2030. Tam, kde je dekarbonizace náročná, například v odvětví budov, jsou nutná místní řešení. Kvůli nedávnému prudkému nárůstu světových cen energie je o to více zapotřebí zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů a využívat energii účinněji. Nový Sociální fond pro klimatická opatření má poskytovat zvláštní finanční prostředky, které občanům pomohou investovat do energetické účinnosti. Regionální orgány mají při plnění globálních cílů v oblasti klimatu stěžejní úlohu.“

V rozpravě vystoupila i místopředsedkyně sdružení ICLEI – Orgány místní správy za udržitelnost a starostka města Turku Minna Arve , jež řekla: „Města a jejich vedoucí představitelé se musí stát skutečnými partnery v rámci systému víceúrovňové správy. Musí mít možnost podílet se na utváření právních, fiskálních a finančních rámců, jimiž se řídí provádění jejich ambiciózních místních strategií. Pouze touto cestou budeme schopni rychle přejít od plánů a strategií ke skutečným činům. Společně můžeme dosáhnout pokroku v plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a Pařížské klimatické dohody.“

Starosta města Autun Vincent Chauvet (FR/ Renew Europe), který je zpravodajem stanoviska Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP26 , uvedl: „Hlavní myšlenka, kterou prosazujeme, je stále stejná: odpovědí na otázku, jak zajistit opravdu účinná opatření ke zmírnění změny klimatu a k přizpůsobení se této změně, je víceúrovňová správa v oblasti klimatu. Je rovněž zásadní zvyšovat ambice v oblasti klimatu a nutit vlády států, aby si v této oblasti stanovovaly odvážnější cíle. Je naší povinností pokračovat v úsilí o formální uznání toho, že města a regiony jsou schopny přispívat k provádění Pařížské klimatické dohody, a zdůrazňovat, co my jakožto místní a regionální orgány k provádění opatření v oblasti klimatu potřebujeme.“

Jako příklad Výbor uvedl Edinburské prohlášení o biologické rozmanitosti , které dnes – poté, co bylo přijato předsednictvem – podepsal předseda Tzitzikostas. tomto prohlášení o globálním rámci týkajícím se biologické rozmanitosti po roce 2020 jsou stanoveny cíle a závazky orgánů na nižší než celostátní úrovni, pokud jde o ochranu a posilování biologické rozmanitosti v nadcházejícím desetiletí. Během diskuse vyzval předseda Tzitzikostas k aktivnímu zapojení i členy VR a zahájil kampaň Výboru věnovanou provádění Zelené dohody na místní úrovni , která stanoví deset opatření, o něž by se místní lídři měli zasadit. Jedním z nich je sázení stromů, což přispěje k závazku vysázet do roku 2030 tři miliardy stromů, jak navrhuje Evropská komise.

Usnesení zdůrazňuje, že mnoho evropských regionů a měst již vyhlásilo stav klimatické krize a přijalo v oblasti klimatu ambicióznější závazky než jejich země. Kromě toho Výbor vyzývá smluvní strany UNFCCC, aby vládám uložily povinnost radit se s místními a regionálními orgány během přípravy svých vnitrostátně stanovených příspěvků týkajících se klimatu a náležitě je do této přípravy zapojit.

Doplňující informace:

Informace o činnosti VR během konference COP26 jsou k dispozici na našem specializovaném portálu .

VR přispívá k urychlení opatření v oblasti klimatu ve městech a regionech a k realizaci Zelené dohody pro Evropu na celém území EU prostřednictvím své stěžejní iniciativy zaměřené na provádění Zelené dohody na místní úrovni . Pokud jde o EU, VR znovu požaduje, aby místní a regionální orgány měly přímý přístup k finančním prostředkům EU, a mohly tak provádět projekty související se Zelenou dohodou.

Delegaci VR na konferenci COP26 tvoří:

David Crous

Tel.: +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :