Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COP24: Jste připraveni?  
Evropský výbor regionů – tři týdny před konferencí OSN o změně klimatu, která se bude konat v Katovicích – připomíná, že je nutné, aby místní a regionální orgány měly v nové globální správě v oblasti klimatu formální úlohu, a prosazuje povinnost, aby smluvní strany Pařížské dohody zapojily do plánů na snížení emisí skleníkových plynů města a regiony

K hlavním tématům dnešní schůze komise ENVE patřila konference COP24, 8. akční program pro životní prostředí, opětovné využívání vody, evropský kosmický program a iniciativa týkající se transformace uhelných regionů. Ocenění „Transformative Action Award“ za rok 2018 získalo město Gent za projekt zaměřený na udržitelný potravinový řetězec.

24. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) se uskuteční ve dnech 3.–14. prosince v Katovicích. Vzhledem k tomu, že je stále naléhavější, aby se začalo s uplatňováním souboru pravidel pro provádění Pařížské dohody, shodli se členové Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) na tom, že je třeba rozhodně hájit posílení a formální uznání úlohy místních a regionálních orgánů v tomto procesu.

Andrew Cooper (UK/EA) , zpravodaj stanoviska Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , přijatého v červenci 2018 , v průběhu diskuse o COP24 prohlásil: „Chceme-li zvrátit globální oteplování, musíme si stanovit vyšší ambice. Vítám proto nový cíl stanovený Evropským parlamentem, kterým je snížení emisí do roku 2030 o 55 %.“ Andrew Cooper, člen rady okresu Kirklees, dále uvedl: „ Opětovně vyzýváme k tomu, aby celostátně stanovené příspěvky zahrnovaly souhrn regionálně a místně stanovených příspěvků, čímž by byly formálně uznány a započítány závazky a výsledky orgánů na nižší než celostátní úrovni při snižování emisí skleníkových plynů. Evropský výbor regionů coby shromáždění EU složené z místních a regionálních představitelů navrhuje, aby vnitrostátní přehledové zprávy spadající pod rámec transparentnosti v souvislosti s Pařížskou dohodou zahrnovaly oddíl věnovaný opatřením přijatým na nižší než celostátní úrovni správy jako způsob, jak sledovat pokrok směrem k dosažení jak celostátně, tak regionálně a místně stanovených příspěvků.

Evropský výbor regionů bude na konferenci COP24 zastupovat delegace členů složená z představitelů všech politických skupin, kterou povedou místopředseda Markku Markkula (FI/ELS) předseda komise ENVE Cor Lamers (NL/ELS) .

Schůze komise ENVE byla příležitostí k předání ocenění „Transformative Action Award“ za rok 2018 městu Gent . Toto vlámské město bylo odměněno za vytvoření projektu zaměřeného na udržitelný potravinový řetězec . Díky tomuto projektu se méně plýtvá potravinami, neboť zkracuje potravinový řetězec a soustředí se na udržitelnější zásobování potravinami. „Přejeme si, aby náš potravinový systém byl místní, odolný a spravedlivý. Je to ohromná výzva, jež vyžaduje odhodlání mnoha zúčastněných subjektů a změny na mnoha úrovních. Věříme v úspěšnost našeho přístupu a budeme tvrdě pracovat na tom, abychom tento projekt v Gentu ještě rozšířili,“ řekla Tine Heyse, místostarostka města Gent .

Členové přijali návrh stanoviska, jež vypracoval Cor Lamers , Příprava 8. akčního programu pro životní prostředí . „Potřebujeme, aby byl 8. akční program pro životní prostředí přijat včas, abychom zabránili tomu, že vznikne ƒ‚politická mezera‘. Musíme se zaměřit na provádění a musíme podporovat strategické a integrované přístupy, které jsou založené na místních podmínkách a zajišťují ‚zdravý životní styl pro všechny‘,“ uvedl předseda komise ENVE a starosta města Schiedam.

Komise ENVE přijala návrh stanoviska Návrh nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody . Zpravodaj Oldřich Vlasák (CZ/EKR) prohlásil: „Účinné hospodaření s vodou má mimořádný význam, neboť s nedostatkem vody se potýká jedna třetina území EU. Rád bych tudíž Evropskou komisi vybídl k rozšíření oblasti působnosti nařízení tak, aby se vztahovalo nejen na zavlažování v zemědělství, ale také na zavlažování městské zeleně, jako jsou parky, zahrady a sportoviště, a na čištění ulic.“

Členové podpořili také návrh stanoviska, jež připravil Andres Jaadla (EE/ALDE) , Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program . „Kosmický program EU musí být pevně provázán s klíčovými prioritami politik, jako jsou například energetika, změna klimatu a životní prostředí, a v jeho rámci musí být vytvořena kosmická centra a meziregionální klastry, které posílí konkurenceschopnost kosmického odvětví a podpoří regionální rozvoj.“

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037