Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COP24: Města a regiony budou i nadále požadovat vyšší cíle v oblasti klimatu  
​Evropský výbor regionů opětovně poukazuje na nutnost zvýšení vnitrostátních cílů v oblasti klimatu, přičemž vítá Pařížský soubor pravidel, který otevírá prostor pro posílenou víceúrovňovou správu v oblasti klimatu

Jednání o klimatu v rámci COP24 dosáhly svého hlavního cíle, tedy dohodnout se na společném souboru pravidel, jenž umožní uvést Pařížskou dohodu v roce 2020 do praxe. Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) o nárůstu teploty o 1,5 °C nicméně ukazuje, že chceme-li zvrátit znepokojivé trendy globálního oteplování, jsou v oblasti klimatu nutné mnohem vyšší ambice. Evropský výbor regionů (VR) spojil v Katovicích své síly s globálními sítěmi místních orgánů a vyzval k tomu, aby byla městům a regionům v rámci Pařížské dohody přiznána formální úloha. Přijatý soubor pravidel otevírá prostor pro posílenou víceúrovňovou správu v oblasti klimatu a pro užší spolupráci mezi celostátními a místními a regionálními orgány. Vlády členských států jsou v něm vybízeny k tomu, aby zohledňovaly příspěvky dialogů Talanoa, k nimž patří i výzva VR, aby byly do přípravy národních strategií a akčních plánů v oblasti klimatu zapojovány místní a regionální orgány. Přehled činností a prohlášení členů VR na COP24 je k dispozici zde .

V sobotu 15. prosince bylo dosaženo přelomového úspěchu ohledně společného řešení otázek změny klimatu na globální úrovni, když smluvní strany Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) přijaly Pařížský soubor pravidel. Jde o soubor pravidel a pokynů, které umožňují uvést Pařížskou dohodu od roku 2020 do praxe a jejichž součástí je vedle financování opatření v oblasti klimatu, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně i rámec pro transparentnost.

Pařížský soubor pravidel „vyzývá smluvní strany, aby při přípravě svých vnitrostátně stanovených příspěvků a ve svém úsilí o zlepšení provádění příslušných dohod a zvýšení ambicí v období před rokem 2020 zohledňovaly výsledky dialogů Talanoa .“ Začlenění tohoto odstavce do Pařížského souboru pravidel hájil na závěrečném zasedání v rámci dialogů Talanoa dne 12. prosince Cor Lamers (NL/ELS), předseda komise ENVE VR a starosta města Schiedam , jenž se ve své řeči obrátil na předsednictví COP23 a COP24. 

Pařížský soubor pravidel coby konkrétní úspěch měst a regionů po celém světě tak otevírá prostor pro posílenou víceúrovňovou správu v oblasti klimatu, neboť vyzývá vlády signatářských států, aby při přípravě svých vnitrostátně stanovených příspěvků a strategií a akčních plánů v oblasti klimatu spolupracovaly s místními a regionálními orgány. Mezi příspěvky dialogů Talanoa, jež by dle Pařížského souboru pravidel měly vnitrostátní vlády zohledňovat, je požadavek VR, aby se „subjekty na nižší než celostátní úrovni staly nedílnou součástí utváření politiky v oblasti klimatu a provádění vnitrostátně stanovených příspěvků.“

Jak uvedl Markku Markkula (FI/ELS), první místopředseda VR : „I když je zřejmé, že vlády po celém světě nedokázaly dostatečně zvýšit své ambice v oblasti klimatu, představuje dohoda z Katovic mezník v našem společném úsilí o vítězství v boji proti globálnímu oteplování. Skutečnost, že došlo k dosažení shody o společných pokynech pro provádění Pařížské dohody, lze proto právem označit za velký úspěch. Zároveň však nesmíme usnout na vavřínech, a měli bychom rychle začít s vytvářením tržních mechanismů a vhodných finančních mechanismů, které přispějí ke snížení celosvětových emisí. Je nepochybné, že hlas místních a regionálních orgánů má při mezinárodních jednáních o klimatu stále větší váhu. Konference COP21 poprvé jednoznačně uznala, že města a regiony hrají v boji proti změně klimatu klíčovou úlohu. Pařížský soubor pravidel o tři roky později vyzývá smluvní strany, aby subjekty na nižší než celostátní úrovni více zapojovaly do navrhování a provádění svých strategií v oblasti klimatu. Jde o nesporný úspěch, a jsme přesvědčeni, že účinná víceúrovňová spolupráce se bude po provedení Pařížské dohody postupně zlepšovat.“

Cor Lamers (NL/ELS), předseda komise ENVE VR a starosta města Schiedam , řekl: „Evropský výbor regionů doufá, že bude moci navázat bližší spolupráci se smluvními stranami po vzoru dialogů Talanoa s cílem vybudovat silnější partnerství pro víceúrovňová opatření, což se by se mělo odrazit i v budoucích rozhodnutích. Očekáváme, že Pařížský soubor pravidel napomůže zapojování místních a regionálních orgánů do přípravy vnitrostátně stanovených příspěvků, a to zejména pokud jde o příští globální hodnocení opatření v oblasti klimatu v roce 2019. Musíme se ještě dohodnout na vytvoření spravedlivých a flexibilních trhů s uhlíkem, jež umožní nákladově efektivní snížení emisí skleníkových plynů, a prozkoumat možnosti zavedení uhlíkových daní, jež budou investory a spotřebitele motivovat k volbě nízkouhlíkových řešení. Společně můžeme maximalizovat potenciál tolik potřebného přechodu na čistou energii. Prostřednictvím stěžejních iniciativ, jako je Globální pakt starostů a primátorů , bude místní a regionální úroveň i nadále požadovat vyšší cíle v oblasti klimatu a usilovat o jejich plnění.“

Andrew Cooper (UK/EA), člen rady okresu Kirklees a zpravodaj stanoviska VR Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , uvedl: „Vítáme přímou výzvu smluvním stranám, aby zohlednily návrhy obsažené v  dialozích Talanoa , neboť to otevírá prostor pro příspěvky na nižší než celostátní úrovni při přípravě vnitrostátních přehledů, strategií a akčních plánů v oblasti klimatu. Stojíme však pevně za svou výzvou k formálnímu začlenění regionálně a místně stanovených příspěvků, aby tak bylo zajištěno, že se subjekty na nižší než celostátní úrovni stanou nedílnou součástí tvorby a provádění politiky v oblasti klimatu, a to včetně přípravy a provádění vnitrostátně stanovených příspěvků.“

Výzva obsažená v Pařížském souboru pravidel, aby regionálně a místně stanovené příspěvky doplňovaly vnitrostátní závazky, má několik cílů: dát městům a regionům formální úlohu při provádění Pařížské dohody, zvýšit odpovědnost místních a regionálních orgánů za opatření v oblasti klimatu, zvýšit přesnost údajů v globálním hodnotícím procesu a přispět k překlenutí stávajících rozdílů v úsilí o snižování emisí .

Příští globální hodnocení opatření v oblasti klimatu je plánováno na rok 2019. Globální hodnocení je proces, jenž má posoudit společný pokrok při plnění Pařížské dohody a jejích dlouhodobých cílů. Týká se zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se této změně, financování a podpory při provádění.

Města produkují 70 % celosvětových emisí skleníkových plynů a místní orgány odpovídají za provádění více než 70 % opatření pro minimalizaci změny klimatu a až 90 % opatření pro přizpůsobení se této změně.

Za účelem podpory opatření týkajících se klimatu v městských oblastech se fórum Stálého výbor pro finance Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu v roce 2019 zaměří na financování opatření v oblasti klimatu a na udržitelná města.

Konference COP24 nedospěla k dohodě ohledně celosvětových pravidel pro tržní mechanismy, jako jsou trhy s uhlíkem, tedy nástroj ke zmírnění nákladů na snižování emisí. Jednání, jejich účelem je zavedení tržních mechanismů, tak budou pokračovat i v příštím roce. Na konferenci COP25, která se bude konat ve dnech 11.–22. listopadu 2019 v Chile, mají být přijaty globální pokyny.

Souvislosti:

Delegaci VR na konferenci COP24 tvořili: Markku Markkula (FI/ELS) , první místopředseda VR a předseda rady města Espoo, Cor Lamers (NL/ELS) , předseda komise ENVE VR a starosta města Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , druhý místopředseda komise ENVE VR a hejtman Istrijské župy, Andrew Cooper (UK/EA) , koordinátor skupiny EA v komisi ENVE VR, zpravodaj stanoviska VR o správě v oblasti klimatu po roce 2020 a člen rady okresu Kirklees, Marco Dus (IT/SES) , zpravodaj stanoviska o financování opatření v oblasti klimatu a zastupitel města Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/ELS) , zpravodajka stanoviska VR o strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu a členka rady města Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinátor skupiny ALDE v komisi ENVE VR a člen rady města Rakvere, Daiva Matonienė (LT/EKR) , koordinátorka skupiny EKR v komisi ENVE VR a členka rady městské obce Šiauliai, a  André Van de Nadort (NL/SES) , koordinátor skupiny SES v komisi ENVE VR a starosta obce Weststellingwerf.

Přehled nejdůležitějších činností a prohlášení členů delegace VR na COP24 je k dispozici zde .

Fotoalbum delegace VR na COP24 je k dispozici zde

Politická sdělení pro COP24 a delegace VR na COP24

Brožura pro COP24 o osvědčených postupech

Regionálně a místně stanovené příspěvky

Velvyslanci Paktu starostů a primátorů

Dialogy Talanoa zavedlo v minulém roce fidžijské předsednictví COP23 jakožto globální podpůrný rámec pro dialog s cílem zhodnotit společné úsilí, které v oblasti klimatu vyvíjejí orgány na nižší než celostátní úrovni spolu s občanskou společností a podniky, aby se na úrovni OSN zlepšil proces rozhodování o otázkách klimatu.

Pařížský soubor pravidel obsahuje podrobná pravidla a pokyny pro provádění přelomové globální dohody přijaté v roce 2015 a zahrnuje všechny klíčové oblasti včetně transparentnosti, financování opatření v oblasti klimatu, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. K hlavním výsledkům COP24 patří:

Vůbec první univerzální systém, díky němuž mohou smluvní strany sledovat a vykazovat pokrok opatření v oblasti klimatu a který poskytuje flexibilitu těm zemím, které ji skutečně potřebují. To bude všechny strany motivovat k tomu, aby průběžně zlepšovaly své postupy a informovaly o dosaženém pokroku jasným a porovnatelným způsobem.

Dobrý, konsenzuální výsledek týkající se otázek přizpůsobení. Strany mají nyní k dispozici doporučení a rejstřík pro informování o svých opatřeních týkajících se přizpůsobování se dopadům změny klimatu.

V souvislosti s globálním hodnocením byly strany vyzvány, aby pravidelně přezkoumávaly pokrok a úroveň cílů na základě nejnovějších dostupných vědeckých poznatků.

Díky rozhodnutím o financování a technologiích nyní existuje spolehlivý balíček, který, jak EU věří, naše partnery ujistí o našem odhodlání prosazovat i v budoucnu globální solidaritu a podporu ( EK ).

Tisková zpráva UNFCCC COP24 je k dispozici zde

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023