Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COP24: Města a regiony požadují, aby jim byla v rámci Pařížské dohody přiznána formální úloha  
Evropský výbor regionů spojil v Katovicích své síly s globálními sítěmi místních orgánů a vyzval k tomu, aby byla městům a regionům v rámci Pařížské dohody přiznána formální úloha

Města produkují 70 % celosvětových emisí skleníkových plynů a místní orgány odpovídají za provádění více než 70 % opatření pro minimalizaci změny klimatu a až 90 % opatření pro přizpůsobení se této změně. Pařížská dohoda však nezahrnuje systém, který by monitoroval a vykazoval závazky a výsledky, jichž města a regiony dosáhly v oblasti snižování emisí CO 2.  Požadavek, aby příspěvky stanovené na nižší než celostátní úrovni doplnily celostátní závazky přijaté v rámci „pařížských pravidel“, nachází v Katovicích odezvu, neboť je to stále častěji považováno za zásadní krok pro uspokojení stávající potřeby dále snižovat emise . Evropský výbor regionů se na plenárním zasedání 24. konference OSN o změně klimatu (COP24) chopil slova a vyzval k tomu, aby byla městům a regionům při provádění Pařížské dohody – jejímž cílem je omezit globální oteplování na úroveň nižší než 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí – přiznána formální úloha. Fotoalbum delegace VR na COP24 je k dispozici zde.

Evropský výbor regionů přijel na COP24 do Katovic s jasným mandátem: prosadit formální úlohu místních a regionálních orgánů při globální správě v oblasti klimatu a při provádění Pařížské dohody. Tři roky po podpisu Pařížské dohody, což představuje dobrovolně vytyčený termín, má být v Katovicích přijat rozsáhlý pracovní program, který uvede Pařížskou dohodu do pohybu.

Níže jsou shrnuty nejdůležitější činnosti a prohlášení VR na COP24:

13. prosince 2018

První místopředseda VR Markku Markkula (FI/ELS) pronesl v pavilonu EU závěrečnou řeč na zvláštním jednání o faktorech přispívajících k dosažení uhlíkové neutrality evropského průmyslu. Předseda rady města Espoo prohlásil: „ Vítáme pozitivní záměry a tendence energeticky náročných průmyslových odvětví ke snížení uhlíkové stopy. Můžete počítat s tím, že podpoříme uzavírání partnerství, jejichž cílem bude co nejvíce využít potenciálu Evropského strategického plánu pro energetické technologie a podporovat výzkum, inovace a spolupráci mezi EU, členskými státy, regiony, průmyslem a výzkumnými ústavy. Transformace evropského průmyslu musí být prioritou programu Horizont Evropa i prioritou regionálních a soukromých investic. Bez dekarbonizace průmyslu nebudeme schopni ani dosáhnout cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030, ani splnit naše závazky učiněné v rámci Pařížské dohody, nemluvě o cílech strategie klimaticky neutrální EU do roku 2050. Musíme nyní společně usilovat o to, aby byl přechod na nízkouhlíkové hospodářství přínosný pro všechny.“ GŘ RTD Evropské komise uspořádalo společně s organizací Carbon Market Watch a s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru SPIRE akci na téma Směrem k prosperujícímu, uhlíkově neutrálnímu průmyslu v Evropě.

12. prosince 2018

Součástí konference COP24 bylo závěrečné zasedání v rámci projektu Dialog „Talanoa“ měst a regionů , na němž pronesl úvodní projev generální tajemník OSN António Guterres . Toto zasedání na vysoké úrovni mělo nezvyklý formát a předsedali mu dva předsedové konferencí smluvních stran: předseda COP23 a fidžijský předseda vlády Josaia Voreqe Bainimarama a zmocněnec pro předsednictví COP24 a náměstek polského ministra životního prostředí Michał Kurtyka.

Na plenárním zasedání vystoupil předseda komise ENVE VR a starosta města Schiedam Cor Lamers (NL/ELS) , který jménem místních orgánů celého světa vyzval k formálnímu zapojení měst a regionů do Pařížské dohody. Pan Lamers prezentoval své politické poselství jako zástupce volených místních samospráv a obecních orgánů. Volené místní samosprávy a obecní orgány a sdružení ICLEI (Orgány místní správy za udržitelnost) koordinují pozorovatele místních orgánů na mezivládních jednáních UNFCCC (Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu) o klimatu.

Cor Lamers prohlásil: „Jménem volených místních samospráv a obecních orgánů vyzýváme smluvní strany Pařížské dohody, aby rozšířily dialogy „Talanoa“ i na období po COP24 a aby do celostátně stanovených příspěvků určených v rámci Pařížské dohody zahrnuly i regionálně a místně stanovené příspěvky. Dále doporučujeme, aby předsednictví COP24 formálně uznalo závazky a výsledky místních a regionálních orgánů v závěrečném prohlášení COP24. Místní orgány na celém světě jsou připraveny jednat. Můžete se na nás spolehnout.“

Místní a regionální samosprávy z celého světa prostřednictvím svých sdružení naléhají na všechny smluvní strany COP24, aby byla do závěrečného prohlášení zahrnuta následující formulace: „Vítáme výsledky a výstupy dialogů „Talanoa“ a vyzýváme smluvní strany, aby je využily ve svých celostátně stanovených příspěvcích .“ Místní samosprávy doporučují předsednictví COP24, aby byl tento odstavec posílen poukazem na víceúrovňová opatření a stal se nedílnou součástí závěrečného prohlášení COP24.

OSN ve své poslední zprávě o potřebě dalšího snižování emisí potvrdila, že města a regiony mají potenciál k boji proti globálnímu oteplování, a uznala, že jejich přínos je „chabě zdokumentován“. Smyslem regionálně a místně stanovených příspěvků je napravit nedostatek údajů, dále snižovat emise a klást si v oblasti klimatu vyšší cíle.

Na konci zasedání zveřejnila předsednictví COP23 a COP 24 výzvu „Talanoa“ . Dialogy „Talanoa“ zavedlo v minulém roce fidžijské předsednictví COP23 jakožto globální podpůrný rámec pro dialog s cílem zhodnotit společné úsilí, které v oblasti klimatu vyvíjejí orgány na nižší než celostátní úrovni spolu s občanskou společností a podniky, aby se na úrovni OSN zlepšil proces rozhodování o otázkách klimatu. V průběhu roku 2018 se volené místní samosprávy a obecní orgány účastnily více než 60 dialogů „Talanoa“ pořádaných ve 40 zemích, z nichž 52 se konalo na pozvání místních a regionálních orgánů, jejich sítí či partnerů.

Dne 12. prosince se Cor Lamers , předseda komise ENVE ve VR, setkal se svým protějškem z Evropského parlamentu, tj. s paní Adinou-Ioanou Vălean ( RO/ELS) , předsedkyní Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Oba se během jednání COP24 zúčastnili brífinku, jejž vedl evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu Miguel Arias Cañete .

11. prosince 2018

Dne 11. prosince se VR v pavilonu EU na konferenci COP24 účastnil Evropského dne energie. V rámci zvláštní části věnované uhelným regionům vystoupil první místopředseda VR Markku Markkula (FI/ELS) a řekl: „Na příkladu uhelných regionů je jasně vidět, že pro uskutečnění transformace energetiky má klíčový význam víceúrovňová správa. Vlády jednotlivých států, města a regiony, průmysl, akademická obec, občané a EU musí společnými silami zajistit, aby byla tato transformace úspěšná. Má-li se přestat využívat uhlí, jsou naprosto nezbytné nové technologie a budování kapacit. Uhelné regiony potřebují rozsáhlá a individualizovaná finanční opatření. Proto vítáme návrh poslance Evropského parlamentu a předsedy výboru ITRE pana Jerzyho Buzeka , aby bylo v příštím víceletém rozpočtu EU vyčleněno 4,8 miliard EUR na Fond pro spravedlivou transformaci energetiky.“ VR podporuje platformu pro uhelné regiony procházející transformací , kterou přesně před rokem vytvořila Evropská komise v rámci svého balíčku předpisů týkajících se čisté energie.

Evropský komisař Miguel Arias Cañete prohlásil: „V celé EU pracuje v uhelném průmyslu 240 000 pracovníků. V současné době se uhlí aktivně těží ve 41 regionech ve 12 členských státech. Chci, aby transformace nebyla pro uhelné regiony problémem, nýbrž příležitostí. To je možné a proveditelné. Pomoc při provádění strukturálních reforem jsme již poskytli 13 pilotním regionům na Slovensku, v Polsku, Řecku, Rumunsku, České republice, Německu a Španělsku.

Za účelem posílení svého strategického partnerství uspořádaly VR a sdružení ICLEI (Orgány místní správy za udržitelnost) na konferenci COP24 dne 11. prosince dvoustranné setkání. „Vzhledem k tomu, že jednání o klimatu stále probíhají, je ta správná chvíle k tomu, abychom se setkali a stvrdili naši minulou, současnou i budoucí spolupráci v oblasti klimatu, ale také v oblasti ochrany a zachování biologické rozmanitosti,“ řekl Markku Markkula (FI/ELS) . Ashok Sridharan , předseda ICLEI a starosta Bonnu, vyzval členy VR, aby i nadále zajišťovali uskutečňování cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti v Evropě, a zároveň požadovali vyšší ambice a další finanční mechanismy.

Dne 11. prosince se delegace VR, společně s poslanci Evropského parlamentu a zástupci členských států, zúčastnila brífinku Evropské komise o pokroku jednání COP24. Andrew Cooper (UK/EA) , člen rady okresu Kirklees ve Spojeném království a zpravodaj stanoviska Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , se ve svém příspěvku obrátil na komisaře Ariase Cañeteho: „Chceme se seznámit se závěrečným politickým prohlášením COP24 a dosáhnout uznání formální úlohy místních a regionálních orgánů. Chceme, aby bylo uznáno, že jsme to právě my, kdo bude v praxi jednat. Musíme být zapojeni a musí se s námi počítat“. Komisař Arias Cañete uvedl: „Jsme si dobře vědomi toho, že provádění politik v oblasti klimatu se opírá o města a regiony. Neznáme zatím znění dokumentu, který předsedající dnes odpoledne předloží. Tato myšlenka do něj byla nicméně začleněna a my se budeme snažit ji podporovat.“

10. prosince 2018

Andrew Cooper (UK/EA) přednesl projev v pavilonu EU, v němž účastníkům připomněl výzvu VR, aby „vnitrostátní přehledové zprávy spadající pod rámec transparentnosti v souvislosti s Pařížskou dohodou zahrnovaly oddíl věnovaný opatřením přijatým na nižší než celostátní úrovni“. V německém pavilonu se zpravodaj Cooper o tyto myšlenky podělil s  Ashokem Sridharanem , předsedou ICLEI a starostou Bonnu, a to na zasedání věnovaném tématu „Ukazate cílů udržitelného rozvoje pro města: inspirace ke zvýšení ambicí místně stanovených příspěvků".

Markku Markkula (FI/ELS) dne 10. prosince, jenž byl dnem věnovaným Globálnímu paktu starostů a primátorů, v pavilonu EU prohlásil: „Nadešel čas pro vyšší ambice a ráznější opatření v oblasti klimatu. Města a regiony jsou připraveny posílit své příspěvky v oblasti klimatu, a doplnit tak vnitrostátní závazky. Sloganem polského předsednictví COP24 je „Společně vstříc změnám“. My, místní a regionální orgány, jsme ambiciózní, inkluzivní a inovativní. Víme, jak cíle v oblasti klimatu naplňovat. Všem stranám v OSN dnes vzkazujeme: Můžete se na nás spolehnout.“ Akce proběhla ve spolupráci GŘ CLIMA Evropské komise, ICLEI, kanceláře Paktu starostů a primátorů a VR. Markku Markkula se setkal s  Marcinem Krupou , starostou Katovic, a poblahopřál hostitelskému městu COP24 k tomu, že se připojilo k Paktu starostů a primátorů, neboť „pro naplnění slibů Pařížské dohody je zapotřebí, aby se v opatřeních v oblasti klimatu angažovalo stále více měst“.

Sirpa Hertell (FI/ELS) , zpravodajka stanoviska VR ke strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu a členka rady města Espoo, se dne 10. prosince zúčastnila dvoustranné schůzky s Climate Alliance. Zpravodajka Hertell uvedla: „Jsme s našimi partnerskými sítěmi zajedno v tom, že nastal čas zintenzivnit místní opatření v oblasti klimatu. Chceme-li zvrátit globální oteplování, potřebujeme nový hospodářský a sociální model, který může být úspěšný pouze tehdy, bude-li zakotven na místní úrovni.“

Dne 10. prosince se delegace VR na COP24 na pozvání starosty Katovic Marcina Krupy zúčastnila akce s názvem Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 . Při této příležitostí bylo představeno více než 60 dialogů „Talanoa“ měst a regionů a byla uspořádána panelová diskuse o opatřeních v oblasti klimatu na místní úrovni, na níž první místopředseda VR Markku Markkula prezentoval hlavní politická sdělení VR pro COP24 .

V závěru prvního týdne COP24 se Marco Dus (IT/SES) jako jeden z diskutujících zúčastnil globálního summitu o zdraví a změně klimatu 2018 . Zpravodaj stanoviska VR o financování opatření v oblasti klimatu uvedl, že: „aby se výrazně snížilo znečištění klimatu a vybudovala odolnost vůči změně klimatu, musí začít místní, vnitrostátní i celosvětové političtí činitelé okamžitě jednat. Pro řadu místních a regionálních orgánů je klíčovým prvkem při provádění opatření v oblasti klimatu souvisejících se zdravím přístup k finančním prostředkům. Znečištění ovzduší způsobí na celém světě každoročně 7 milionů úmrtí. Splnění cílů Pařížské dohody by jen díky snížení znečištění ovzduší pomohlo na celém světě do roku 2050 každoročně zachránit zhruba milion životů ( WHO ).

Vedle zvláštní brožury pro COP24 o osvědčených postupech a v zájmu dalšího zviditelňování měst a regionů, které plní cíle v oblasti klimatu, VR rovněž koordinoval účast vítězů soutěže Covenant Cities in the Spotlight za rok 2018 na COP24. K delegaci VR se v tomto druhém týdnu konání konference připojili Roberto Campelli , starosta obce Monsano , Erik Lauritzen , starosta města Sønderborg , a  Frederic Ximeno , komisař pro ekologii v radě města Barcelona .

Souvislosti:

Delegaci VR na konferenci COP24 tvoří: Markku Markkula (FI/ELS) , první místopředseda VR a předseda rady města Espoo, Cor Lamers (NL/ELS) , předseda komise ENVE VR a starosta města Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , druhý místopředseda komise ENVE VR a hejtman Istrijské župy, Andrew Cooper (UK/EA) , koordinátor skupiny EA v komisi ENVE VR, zpravodaj stanoviska VR o správě v oblasti klimatu po roce 2020 a člen rady okresu Kirklees, Marco Dus (IT/SES) , zpravodaj stanoviska o financování opatření v oblasti klimatu a zastupitel města Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/ELS) , zpravodajka stanoviska VR o strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu a členka rady města Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinátor skupiny ALDE v komisi ENVE VR a člen rady města Rakvere, Daiva Matonienė (LT/EKR) , koordinátorka skupiny EKR v komisi ENVE VR a členka rady městské obce Šiauliai, a  André Van de Nadort (NL/SES) , koordinátor skupiny SES v komisi ENVE VR a starosta obce Weststellingwerf.

Politická sdělení pro COP24 a delegace na COP24

Brožura pro COP24 o osvědčených postupech

Regionálně a místně stanovené příspěvky

Velvyslanci Paktu starostů a primátorů

18/11/2018 Změna klimatu: Můžete se na nás spolehnout (předmluva Karla-Heinze Lambertze, předsedy Evropského výboru regionů, a Markku Markkuly, prvního místopředsedy)

15/11/2018 COP24: Jste připraveni?

19/09/2018 Orgány místní správy zvyšují ambice v oblasti boje proti změně klimatu

06/07/2018 Změna klimatu – naplnění cílů Pařížské dohody vyžaduje více ambicí a novou správu

Další informace naleznete na stránkách VR věnovaných COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :