Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COP24: Města a regiony požadují, aby jim byla v rámci Pařížské dohody přiznána formální úloha  
Evropský výbor regionů spojil v Katovicích své síly s globálními sítěmi místních orgánů a vyzval k tomu, aby byla městům a regionům v rámci Pařížské dohody přiznána formální úloha

Města produkují 70 % celosvětových emisí skleníkových plynů a místní orgány odpovídají za provádění více než 70 % opatření pro minimalizaci změny klimatu a až 90 % opatření pro přizpůsobení se této změně. Pařížská dohoda však nezahrnuje systém, který by monitoroval a vykazoval závazky a výsledky, jichž města a regiony dosáhly v oblasti snižování emisí CO 2.  Požadavek, aby příspěvky stanovené na nižší než celostátní úrovni doplnily celostátní závazky přijaté v rámci „pařížských pravidel“, nachází v Katovicích odezvu, neboť je to stále častěji považováno za zásadní krok pro uspokojení stávající potřeby dále snižovat emise . Evropský výbor regionů se na plenárním zasedání 24. konference OSN o změně klimatu (COP24) chopil slova a vyzval k tomu, aby byla městům a regionům při provádění Pařížské dohody – jejímž cílem je omezit globální oteplování na úroveň nižší než 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí – přiznána formální úloha. Fotoalbum delegace VR na COP24 je k dispozici zde.

Evropský výbor regionů přijel na COP24 do Katovic s jasným mandátem: prosadit formální úlohu místních a regionálních orgánů při globální správě v oblasti klimatu a při provádění Pařížské dohody. Tři roky po podpisu Pařížské dohody, což představuje dobrovolně vytyčený termín, má být v Katovicích přijat rozsáhlý pracovní program, který uvede Pařížskou dohodu do pohybu.

Níže jsou shrnuty nejdůležitější činnosti a prohlášení VR na COP24:

13. prosince 2018

První místopředseda VR Markku Markkula (FI/ELS) pronesl v pavilonu EU závěrečnou řeč na zvláštním jednání o faktorech přispívajících k dosažení uhlíkové neutrality evropského průmyslu. Předseda rady města Espoo prohlásil: „ Vítáme pozitivní záměry a tendence energeticky náročných průmyslových odvětví ke snížení uhlíkové stopy. Můžete počítat s tím, že podpoříme uzavírání partnerství, jejichž cílem bude co nejvíce využít potenciálu Evropského strategického plánu pro energetické technologie a podporovat výzkum, inovace a spolupráci mezi EU, členskými státy, regiony, průmyslem a výzkumnými ústavy. Transformace evropského průmyslu musí být prioritou programu Horizont Evropa i prioritou regionálních a soukromých investic. Bez dekarbonizace průmyslu nebudeme schopni ani dosáhnout cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030, ani splnit naše závazky učiněné v rámci Pařížské dohody, nemluvě o cílech strategie klimaticky neutrální EU do roku 2050. Musíme nyní společně usilovat o to, aby byl přechod na nízkouhlíkové hospodářství přínosný pro všechny.“ GŘ RTD Evropské komise uspořádalo společně s organizací Carbon Market Watch a s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru SPIRE akci na téma Směrem k prosperujícímu, uhlíkově neutrálnímu průmyslu v Evropě.

12. prosince 2018

Součástí konference COP24 bylo závěrečné zasedání v rámci projektu Dialog „Talanoa“ měst a regionů , na němž pronesl úvodní projev generální tajemník OSN António Guterres . Toto zasedání na vysoké úrovni mělo nezvyklý formát a předsedali mu dva předsedové konferencí smluvních stran: předseda COP23 a fidžijský předseda vlády Josaia Voreqe Bainimarama a zmocněnec pro předsednictví COP24 a náměstek polského ministra životního prostředí Michał Kurtyka.

Na plenárním zasedání vystoupil předseda komise ENVE VR a starosta města Schiedam Cor Lamers (NL/ELS) , který jménem místních orgánů celého světa vyzval k formálnímu zapojení měst a regionů do Pařížské dohody. Pan Lamers prezentoval své politické poselství jako zástupce volených místních samospráv a obecních orgánů. Volené místní samosprávy a obecní orgány a sdružení ICLEI (Orgány místní správy za udržitelnost) koordinují pozorovatele místních orgánů na mezivládních jednáních UNFCCC (Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu) o klimatu.

Cor Lamers prohlásil: „Jménem volených místních samospráv a obecních orgánů vyzýváme smluvní strany Pařížské dohody, aby rozšířily dialogy „Talanoa“ i na období po COP24 a aby do celostátně stanovených příspěvků určených v rámci Pařížské dohody zahrnuly i regionálně a místně stanovené příspěvky. Dále doporučujeme, aby předsednictví COP24 formálně uznalo závazky a výsledky místních a regionálních orgánů v závěrečném prohlášení COP24. Místní orgány na celém světě jsou připraveny jednat. Můžete se na nás spolehnout.“

Místní a regionální samosprávy z celého světa prostřednictvím svých sdružení naléhají na všechny smluvní strany COP24, aby byla do závěrečného prohlášení zahrnuta následující formulace: „Vítáme výsledky a výstupy dialogů „Talanoa“ a vyzýváme smluvní strany, aby je využily ve svých celostátně stanovených příspěvcích .“ Místní samosprávy doporučují předsednictví COP24, aby byl tento odstavec posílen poukazem na víceúrovňová opatření a stal se nedílnou součástí závěrečného prohlášení COP24.

OSN ve své poslední zprávě o potřebě dalšího snižování emisí potvrdila, že města a regiony mají potenciál k boji proti globálnímu oteplování, a uznala, že jejich přínos je „chabě zdokumentován“. Smyslem regionálně a místně stanovených příspěvků je napravit nedostatek údajů, dále snižovat emise a klást si v oblasti klimatu vyšší cíle.

Na konci zasedání zveřejnila předsednictví COP23 a COP 24 výzvu „Talanoa“ . Dialogy „Talanoa“ zavedlo v minulém roce fidžijské předsednictví COP23 jakožto globální podpůrný rámec pro dialog s cílem zhodnotit společné úsilí, které v oblasti klimatu vyvíjejí orgány na nižší než celostátní úrovni spolu s občanskou společností a podniky, aby se na úrovni OSN zlepšil proces rozhodování o otázkách klimatu. V průběhu roku 2018 se volené místní samosprávy a obecní orgány účastnily více než 60 dialogů „Talanoa“ pořádaných ve 40 zemích, z nichž 52 se konalo na pozvání místních a regionálních orgánů, jejich sítí či partnerů.

Dne 12. prosince se Cor Lamers , předseda komise ENVE ve VR, setkal se svým protějškem z Evropského parlamentu, tj. s paní Adinou-Ioanou Vălean ( RO/ELS) , předsedkyní Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Oba se během jednání COP24 zúčastnili brífinku, jejž vedl evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu Miguel Arias Cañete .

11. prosince 2018

Dne 11. prosince se VR v pavilonu EU na konferenci COP24 účastnil Evropského dne energie. V rámci zvláštní části věnované uhelným regionům vystoupil první místopředseda VR Markku Markkula (FI/ELS) a řekl: „Na příkladu uhelných regionů je jasně vidět, že pro uskutečnění transformace energetiky má klíčový význam víceúrovňová správa. Vlády jednotlivých států, města a regiony, průmysl, akademická obec, občané a EU musí společnými silami zajistit, aby byla tato transformace úspěšná. Má-li se přestat využívat uhlí, jsou naprosto nezbytné nové technologie a budování kapacit. Uhelné regiony potřebují rozsáhlá a individualizovaná finanční opatření. Proto vítáme návrh poslance Evropského parlamentu a předsedy výboru ITRE pana Jerzyho Buzeka , aby bylo v příštím víceletém rozpočtu EU vyčleněno 4,8 miliard EUR na Fond pro spravedlivou transformaci energetiky.“ VR podporuje platformu pro uhelné regiony procházející transformací , kterou přesně před rokem vytvořila Evropská komise v rámci svého balíčku předpisů týkajících se čisté energie.

Evropský komisař Miguel Arias Cañete prohlásil: „V celé EU pracuje v uhelném průmyslu 240 000 pracovníků. V současné době se uhlí aktivně těží ve 41 regionech ve 12 členských státech. Chci, aby transformace nebyla pro uhelné regiony problémem, nýbrž příležitostí. To je možné a proveditelné. Pomoc při provádění strukturálních reforem jsme již poskytli 13 pilotním regionům na Slovensku, v Polsku, Řecku, Rumunsku, České republice, Německu a Španělsku.

Za účelem posílení svého strategického partnerství uspořádaly VR a sdružení ICLEI (Orgány místní správy za udržitelnost) na konferenci COP24 dne 11. prosince dvoustranné setkání. „Vzhledem k tomu, že jednání o klimatu stále probíhají, je ta správná chvíle k tomu, abychom se setkali a stvrdili naši minulou, současnou i budoucí spolupráci v oblasti klimatu, ale také v oblasti ochrany a zachování biologické rozmanitosti,“ řekl Markku Markkula (FI/ELS) . Ashok Sridharan , předseda ICLEI a starosta Bonnu, vyzval členy VR, aby i nadále zajišťovali uskutečňování cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti v Evropě, a zároveň požadovali vyšší ambice a další finanční mechanismy.

Dne 11. prosince se delegace VR, společně s poslanci Evropského parlamentu a zástupci členských států, zúčastnila brífinku Evropské komise o pokroku jednání COP24. Andrew Cooper (UK/EA) , člen rady okresu Kirklees ve Spojeném království a zpravodaj stanoviska Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , se ve svém příspěvku obrátil na komisaře Ariase Cañeteho: „Chceme se seznámit se závěrečným politickým prohlášením COP24 a dosáhnout uznání formální úlohy místních a regionálních orgánů. Chceme, aby bylo uznáno, že jsme to právě my, kdo bude v praxi jednat. Musíme být zapojeni a musí se s námi počítat“. Komisař Arias Cañete uvedl: „Jsme si dobře vědomi toho, že provádění politik v oblasti klimatu se opírá o města a regiony. Neznáme zatím znění dokumentu, který předsedající dnes odpoledne předloží. Tato myšlenka do něj byla nicméně začleněna a my se budeme snažit ji podporovat.“

10. prosince 2018

Andrew Cooper (UK/EA) přednesl projev v pavilonu EU, v němž účastníkům připomněl výzvu VR, aby „vnitrostátní přehledové zprávy spadající pod rámec transparentnosti v souvislosti s Pařížskou dohodou zahrnovaly oddíl věnovaný opatřením přijatým na nižší než celostátní úrovni“. V německém pavilonu se zpravodaj Cooper o tyto myšlenky podělil s  Ashokem Sridharanem , předsedou ICLEI a starostou Bonnu, a to na zasedání věnovaném tématu „Ukazate cílů udržitelného rozvoje pro města: inspirace ke zvýšení ambicí místně stanovených příspěvků".

Markku Markkula (FI/ELS) dne 10. prosince, jenž byl dnem věnovaným Globálnímu paktu starostů a primátorů, v pavilonu EU prohlásil: „Nadešel čas pro vyšší ambice a ráznější opatření v oblasti klimatu. Města a regiony jsou připraveny posílit své příspěvky v oblasti klimatu, a doplnit tak vnitrostátní závazky. Sloganem polského předsednictví COP24 je „Společně vstříc změnám“. My, místní a regionální orgány, jsme ambiciózní, inkluzivní a inovativní. Víme, jak cíle v oblasti klimatu naplňovat. Všem stranám v OSN dnes vzkazujeme: Můžete se na nás spolehnout.“ Akce proběhla ve spolupráci GŘ CLIMA Evropské komise, ICLEI, kanceláře Paktu starostů a primátorů a VR. Markku Markkula se setkal s  Marcinem Krupou , starostou Katovic, a poblahopřál hostitelskému městu COP24 k tomu, že se připojilo k Paktu starostů a primátorů, neboť „pro naplnění slibů Pařížské dohody je zapotřebí, aby se v opatřeních v oblasti klimatu angažovalo stále více měst“.

Sirpa Hertell (FI/ELS) , zpravodajka stanoviska VR ke strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu a členka rady města Espoo, se dne 10. prosince zúčastnila dvoustranné schůzky s Climate Alliance. Zpravodajka Hertell uvedla: „Jsme s našimi partnerskými sítěmi zajedno v tom, že nastal čas zintenzivnit místní opatření v oblasti klimatu. Chceme-li zvrátit globální oteplování, potřebujeme nový hospodářský a sociální model, který může být úspěšný pouze tehdy, bude-li zakotven na místní úrovni.“

Dne 10. prosince se delegace VR na COP24 na pozvání starosty Katovic Marcina Krupy zúčastnila akce s názvem Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 . Při této příležitostí bylo představeno více než 60 dialogů „Talanoa“ měst a regionů a byla uspořádána panelová diskuse o opatřeních v oblasti klimatu na místní úrovni, na níž první místopředseda VR Markku Markkula prezentoval hlavní politická sdělení VR pro COP24 .

V závěru prvního týdne COP24 se Marco Dus (IT/SES) jako jeden z diskutujících zúčastnil globálního summitu o zdraví a změně klimatu 2018 . Zpravodaj stanoviska VR o financování opatření v oblasti klimatu uvedl, že: „aby se výrazně snížilo znečištění klimatu a vybudovala odolnost vůči změně klimatu, musí začít místní, vnitrostátní i celosvětové političtí činitelé okamžitě jednat. Pro řadu místních a regionálních orgánů je klíčovým prvkem při provádění opatření v oblasti klimatu souvisejících se zdravím přístup k finančním prostředkům. Znečištění ovzduší způsobí na celém světě každoročně 7 milionů úmrtí. Splnění cílů Pařížské dohody by jen díky snížení znečištění ovzduší pomohlo na celém světě do roku 2050 každoročně zachránit zhruba milion životů ( WHO ).

Vedle zvláštní brožury pro COP24 o osvědčených postupech a v zájmu dalšího zviditelňování měst a regionů, které plní cíle v oblasti klimatu, VR rovněž koordinoval účast vítězů soutěže Covenant Cities in the Spotlight za rok 2018 na COP24. K delegaci VR se v tomto druhém týdnu konání konference připojili Roberto Campelli , starosta obce Monsano , Erik Lauritzen , starosta města Sønderborg , a  Frederic Ximeno , komisař pro ekologii v radě města Barcelona .

Souvislosti:

Delegaci VR na konferenci COP24 tvoří: Markku Markkula (FI/ELS) , první místopředseda VR a předseda rady města Espoo, Cor Lamers (NL/ELS) , předseda komise ENVE VR a starosta města Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , druhý místopředseda komise ENVE VR a hejtman Istrijské župy, Andrew Cooper (UK/EA) , koordinátor skupiny EA v komisi ENVE VR, zpravodaj stanoviska VR o správě v oblasti klimatu po roce 2020 a člen rady okresu Kirklees, Marco Dus (IT/SES) , zpravodaj stanoviska o financování opatření v oblasti klimatu a zastupitel města Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/ELS) , zpravodajka stanoviska VR o strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu a členka rady města Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinátor skupiny ALDE v komisi ENVE VR a člen rady města Rakvere, Daiva Matonienė (LT/EKR) , koordinátorka skupiny EKR v komisi ENVE VR a členka rady městské obce Šiauliai, a  André Van de Nadort (NL/SES) , koordinátor skupiny SES v komisi ENVE VR a starosta obce Weststellingwerf.

Politická sdělení pro COP24 a delegace na COP24

Brožura pro COP24 o osvědčených postupech

Regionálně a místně stanovené příspěvky

Velvyslanci Paktu starostů a primátorů

18/11/2018 Změna klimatu: Můžete se na nás spolehnout (předmluva Karla-Heinze Lambertze, předsedy Evropského výboru regionů, a Markku Markkuly, prvního místopředsedy)

15/11/2018 COP24: Jste připraveni?

19/09/2018 Orgány místní správy zvyšují ambice v oblasti boje proti změně klimatu

06/07/2018 Změna klimatu – naplnění cílů Pařížské dohody vyžaduje více ambicí a novou správu

Další informace naleznete na stránkách VR věnovaných COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022