Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
#CohesionAlliance (Aliance soudržnosti) usiluje o spolupráci s poslanci EP s cílem zajistit silnou politiku soudržnosti na období 2021–2027  
Přední členové komise COTER a výboru REGI diskutovali o rizicích a příležitostech souvisejících s jednáními Evropského parlamentu a Rady s územními a odvětvovými sdruženími

Plánované rozpočtové škrty a centralizace mohou stále ještě ohrozit schopnost evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) na období 2021–2027 snižovat rozdíly a zajišťovat udržitelný růst podporující začlenění po celé EU. Partneři #CohesionAlliance , celounijní aliance podporující silnou politiku soudržnosti po roce 2020, diskutovali dne 10. července v Evropském výboru regionů (VR) s nově jmenovanými poslanci Evropského parlamentu o tom, jak toto riziko odstranit.

„Ve volbách získal nový Evropský parlament jasný mandát, aby přiblížil Evropu potřebám občanů. Politika soudržnosti poskytuje jedinečný a účinný nástroj, který umožní dosáhnout tohoto cíle tím, že budou zapojeny všechny příslušné subjekty ve všech evropských regionech. Tuto politiku musíme společně chránit a zdokonalovat a musíme zabránit tomu, aby byla zneužívána jako peněžní rezerva k zákulisním jednáním o budoucím rozpočtu EU na poslední chvíli,“ prohlásil předseda VR Karl-Heinz Lambertz, když vítal nově jmenovaného předsedu Výboru pro regionální rozvoj (REGI) EP Younouse Omarjeeho, nového zastánce Aliance soudržnosti.

Pan Omarjee vyjádřil svou plnou podporu prioritám aliance, mj. klíčové funkci územní soudržnosti, zrušení makroekonomické podmíněnosti, zjednodušení pravidel a zásadě partnerství při inkluzivním řízení investičních plánů. „Musíme společně bojovat proti veškerým škrtům v politice soudržnosti EU v příštím dlouhodobém rozpočtu,“ řekl a dodal, že  „vzhledem k tomu, že během finanční krize byla zavedena úsporná opatření, byly místním a regionálním orgánům často svěřovány nové pravomoci a úkoly, zatímco se potýkaly s novými problémy sahajícími od změny klimatu až po chudobu. Musíme zajistit, aby EU regiony náležitě podporovala.“

Isabelle Boudineau (FR/SES), místopředsedkyně rady regionu Nová Akvitánie a předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) ve VR, zdůraznila: Města a regiony nemohou jen přihlížet změnám, které Evropa musí učinit, aby mohla čelit velkým výzvám, jako je změna klimatu či sociální a územní nerovnosti. Musí se aktivně zapojit. Lidé v Evropě, zejména ve venkovských oblastech, se cítí opomenuti. Pokud chceme naplnit očekávání našich občanů, musíme evropskou politiku soudržnosti posílit. Pro nás, pro místní a regionální orgány, je hlavním investičním a solidárním nástrojem k podpoře spravedlivého přechodu pro naše občany. Díky této alianci se nám podařilo dosáhnout důležitých úspěchů, jako je zachování politiky soudržnosti pro všechny evropské regiony. V této práci pokračujeme i nadále, abychom zajistili, že města a regiony budou plně zapojeny do přípravy nové politické agendy založené na cílech udržitelného rozvoje a silné politice soudržnosti k jejich splnění.“

V uplynulých dvou letech se aliance etablovala jako první komunikační platforma, která sdružuje všechny subjekty zainteresované v politice soudržnosti, a to jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru. Jejím cílem je propůjčit jim hlas v rozhodovacím procesu EU a zároveň informovat veřejnost o odhodlání Evropy snižovat rozdíly.

Na dopady této činnosti upozornil Michael Schneider (DE/ELS), státní tajemník a zplnomocněnec spolkové země Sasko-Anhaltsko při spolkové vládě a předseda skupiny ELS ve VR, který patřil k iniciátorům: „Pevně věřím, že Aliance soudržnosti, která stále více rozvíjí svůj potenciál, bude mít významný vliv na konečnou podobu budoucí politiky soudržnosti. To již lze vidět na postoji Evropského parlamentu, v němž se odrážejí hlavní požadavky našich měst a regionů.“

Představitelé veřejných orgánů, občanské společnosti a podnikatelských sdružení během této akce vyzdvihli dopad politiky soudržnosti, který se projevuje v oblastech činnosti, jež sahají od politik zaměřených na mládež přes podporu malých a středních podniků až po opatření v oblasti změny klimatu a sociálního začlenění.

Očekává se, že třístranná jednání mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou o legislativních návrzích týkajících se budoucí politiky soudržnosti budou pokračovat v říjnu, aby bylo možné ukončit přijímání příslušných právních předpisů do konce roku 2019.

Poznámka pro redaktory

Aliance soudržnosti je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. V důsledku brexitu a nutnosti, aby EU financovala nové priority, např. obranu, bezpečnostní opatření a kontrolu vnějších hranic, hrozí, že budou finanční prostředky na politiku soudržnosti v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tj. víceletém finančním rámci, který stanoví stropy výdajů EU na období po roce 2020, sníženy. Zvýšení povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti bylo hlavním důvodem, který vedl přední asociace regionů a měst – Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromáždění evropských regionů (AER), Konferenci evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Radu evropských obcí a regionů (CEMR), Konferenci okrajových přímořských regionů (CPMR) a EUROCITIES – a Evropský výbor regionů v říjnu 2017 k tomu, aby vytvořily Alianci soudržnosti. Aliance požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 12 000 individuálních signatářů, 121 regionů, 135 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU. K Alianci soudržnosti se může prostřednictvím podpisu prohlášení připojit kdokoli, kdo věří v politiku soudržnosti EU, od vlád jednotlivých zemí a regionálních a místních samospráv, přes malé a střední podniky a nevládní organizace až po školy, univerzity a kulturní organizace.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023