Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V rámci politiky soudržnosti je třeba více prosazovat rovnost žen a mužů v Evropě  

Politika soudržnosti se musí zabývat otázkami genderové rovnosti a účasti žen na trhu práce, jež mají zásadní význam, má-li být v Evropě dosaženo větší hospodářské a sociální soudržnosti. To je konstatováno ve stanovisku, které vypracovala Donatella Porzi, členka zastupitelstva regionu Umbrie (Itálie), a jež bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) dne 2. prosince. Místní a regionální představitelé považují za nanejvýš důležité, aby genderové hledisko bylo začleněno taktéž do národních plánů pro oživení a odolnost.

Během rozpravy na plenárním zasedání věnované stanovisku, jehož tématem je genderový rozměr strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2021–2027 , členové VR zdůraznili význam rovnosti žen a mužů pro úsilí o hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropě. Genderová rovnost by tudíž měla být průřezovým kritériem pro přípravu programů politiky soudržnosti, cílem, který je třeba v programech sledovat, a silným faktorem nezbytným pro dosažení cílů politiky soudržnosti, jimiž je udržitelný a vyvážený rozvoj.

Zpravodajka Donatella Porzi (IT/SES), členka zastupitelstva regionu Umbrie, řekla: „Politika soudržnosti má odstraňovat hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony, co se však v jejím rámci podniká pro odstranění nerovnosti mezi ženami a muži? V souvislosti s oživením EU po pandemii je zásadní nalézt konkrétní nástroje k prosazování genderové rovnosti, abychom pomohli naší společnosti jako celku. Fondy soudržnosti mohou mít konkrétní přínos – jako příklad můžeme uvést zlepšování politik v oblasti péče o děti, podporu podnikání žen nebo podporu účasti žen na trhu práce ve venkovských oblastech. Spravedlivá transformace musí začít právě tím.“

V debatě na plenárním zasedání vystoupila také poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka pro genderový rozměr politiky soudržnosti Monika Vana (AT/Zelení).

Členové VR zdůrazňují, že politika soudržnosti a způsob, jakým jsou vytvářeny operační programy, jsou obzvláště vhodné k tomu, aby přispěly ke skutečnému zvýšení míry rovnosti žen a mužů, a to s ohledem na objem finančních prostředků a jejich povahu a účel. Žádají proto, aby podpora dosažení genderové rovnosti nebyla považována za výsadní úkol Evropského sociálního fondu , ale aby se na ní podílely všechny fondy. To zahrnuje fond, který se zabývá regionálním rozvojem ( EFRR ), a fond zabývající se zemědělstvím a rozvojem venkova ( EZFRV ), neboť v těchto oblastech je problém genderové rovnosti a účasti žen na trhu práce často palčivější.

Místní a regionální představitelé doporučují, aby řídicí orgány evropských programů na období 2021–2027 vypracovaly projekty a opatření zaměřené na prosazování genderové rovnosti, konkrétně např. na podporu sladění pracovního a soukromého života a na usnadnění opětovného začlenění žen, které kvůli pandemii COVID-19 ztratily práci. Faktem je, že současná krize obzvláště těžce dolehla na odvětví se silným zastoupením žen (jako je zdravotní péče a péče o děti), čímž nerovnosti mezi muži a ženami prohloubila.

Mimoto pak členové VR považují za mimořádně důležité, aby bylo genderové hledisko začleněno také do národních plánů na podporu oživení vypracovaných v rámci nástroje Next Generation EU a aby se u hlavních projektů uplatňovaly zásady a nástroje pro hodnocení z hlediska genderové rovnosti.

Prvním krokem, který Evropská komise plánuje, je předložit příští rok novou metodiku posuzování dopadů na rovnost žen a mužů u řady programů financovaných EU, které přímo řídí sama Komise. Tato iniciativa prozatím nezahrnuje programy politiky soudržnosti, ale mohla by být v pozdější fázi rozšířena na všechny programy v režimu sdíleného řízení.

Souvislosti:

Dne 24. listopadu přijala Komise VR pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) návrh stanoviska Rovnost žen a mužů a změna klimatu: začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do Zelené dohody pro Evropu , jehož zpravodajkou je Kata Tüttő (HU/SES). Plenární shromáždění o něm bude hlasovat v lednu 2022. 

Ve stanovisku Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 , které vypracovala zpravodajka Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES) , VR „žádá evropské orgány a mezi nimi i Evropský výbor regionů, aby přijaly kodexy chování, které podpoří rovnou účast žen a mužů na jejich složení a vedoucích pozicích, přičemž konečným cílem by měla být rovnost žen a mužů mezi členy Evropského výboru regionů“ .

VR coby instituce EU přijal strategii pro rovnost žen a mužů v roce 2018 a pravidelně ji aktualizuje. V březnu 2018 přijalo předsednictvo VR politiku „žádný výhradně mužský panel“ na vlastních, hoštěných a spolupořádaných akcích.

Veškeré informace o činnosti VR zaměřené na prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na místní a regionální úrovni naleznete na tomto odkazu .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023