Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V rámci politiky soudržnosti je třeba více prosazovat rovnost žen a mužů v Evropě  

Politika soudržnosti se musí zabývat otázkami genderové rovnosti a účasti žen na trhu práce, jež mají zásadní význam, má-li být v Evropě dosaženo větší hospodářské a sociální soudržnosti. To je konstatováno ve stanovisku, které vypracovala Donatella Porzi, členka zastupitelstva regionu Umbrie (Itálie), a jež bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) dne 2. prosince. Místní a regionální představitelé považují za nanejvýš důležité, aby genderové hledisko bylo začleněno taktéž do národních plánů pro oživení a odolnost.

Během rozpravy na plenárním zasedání věnované stanovisku, jehož tématem je genderový rozměr strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2021–2027 , členové VR zdůraznili význam rovnosti žen a mužů pro úsilí o hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropě. Genderová rovnost by tudíž měla být průřezovým kritériem pro přípravu programů politiky soudržnosti, cílem, který je třeba v programech sledovat, a silným faktorem nezbytným pro dosažení cílů politiky soudržnosti, jimiž je udržitelný a vyvážený rozvoj.

Zpravodajka Donatella Porzi (IT/SES), členka zastupitelstva regionu Umbrie, řekla: „Politika soudržnosti má odstraňovat hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony, co se však v jejím rámci podniká pro odstranění nerovnosti mezi ženami a muži? V souvislosti s oživením EU po pandemii je zásadní nalézt konkrétní nástroje k prosazování genderové rovnosti, abychom pomohli naší společnosti jako celku. Fondy soudržnosti mohou mít konkrétní přínos – jako příklad můžeme uvést zlepšování politik v oblasti péče o děti, podporu podnikání žen nebo podporu účasti žen na trhu práce ve venkovských oblastech. Spravedlivá transformace musí začít právě tím.“

V debatě na plenárním zasedání vystoupila také poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka pro genderový rozměr politiky soudržnosti Monika Vana (AT/Zelení).

Členové VR zdůrazňují, že politika soudržnosti a způsob, jakým jsou vytvářeny operační programy, jsou obzvláště vhodné k tomu, aby přispěly ke skutečnému zvýšení míry rovnosti žen a mužů, a to s ohledem na objem finančních prostředků a jejich povahu a účel. Žádají proto, aby podpora dosažení genderové rovnosti nebyla považována za výsadní úkol Evropského sociálního fondu , ale aby se na ní podílely všechny fondy. To zahrnuje fond, který se zabývá regionálním rozvojem ( EFRR ), a fond zabývající se zemědělstvím a rozvojem venkova ( EZFRV ), neboť v těchto oblastech je problém genderové rovnosti a účasti žen na trhu práce často palčivější.

Místní a regionální představitelé doporučují, aby řídicí orgány evropských programů na období 2021–2027 vypracovaly projekty a opatření zaměřené na prosazování genderové rovnosti, konkrétně např. na podporu sladění pracovního a soukromého života a na usnadnění opětovného začlenění žen, které kvůli pandemii COVID-19 ztratily práci. Faktem je, že současná krize obzvláště těžce dolehla na odvětví se silným zastoupením žen (jako je zdravotní péče a péče o děti), čímž nerovnosti mezi muži a ženami prohloubila.

Mimoto pak členové VR považují za mimořádně důležité, aby bylo genderové hledisko začleněno také do národních plánů na podporu oživení vypracovaných v rámci nástroje Next Generation EU a aby se u hlavních projektů uplatňovaly zásady a nástroje pro hodnocení z hlediska genderové rovnosti.

Prvním krokem, který Evropská komise plánuje, je předložit příští rok novou metodiku posuzování dopadů na rovnost žen a mužů u řady programů financovaných EU, které přímo řídí sama Komise. Tato iniciativa prozatím nezahrnuje programy politiky soudržnosti, ale mohla by být v pozdější fázi rozšířena na všechny programy v režimu sdíleného řízení.

Souvislosti:

Dne 24. listopadu přijala Komise VR pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) návrh stanoviska Rovnost žen a mužů a změna klimatu: začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do Zelené dohody pro Evropu , jehož zpravodajkou je Kata Tüttő (HU/SES). Plenární shromáždění o něm bude hlasovat v lednu 2022. 

Ve stanovisku Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 , které vypracovala zpravodajka Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES) , VR „žádá evropské orgány a mezi nimi i Evropský výbor regionů, aby přijaly kodexy chování, které podpoří rovnou účast žen a mužů na jejich složení a vedoucích pozicích, přičemž konečným cílem by měla být rovnost žen a mužů mezi členy Evropského výboru regionů“ .

VR coby instituce EU přijal strategii pro rovnost žen a mužů v roce 2018 a pravidelně ji aktualizuje. V březnu 2018 přijalo předsednictvo VR politiku „žádný výhradně mužský panel“ na vlastních, hoštěných a spolupořádaných akcích.

Veškeré informace o činnosti VR zaměřené na prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na místní a regionální úrovni naleznete na tomto odkazu .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :