Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Celounijní koalice naléhavě vyzývá vlády členských států, aby zapojily regiony a města do přípravy plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 a aby předešly vzniku rozdílů v dostupnosti vakcín v Evropě  

V předvečer zasedání Evropské rady vyzývá #Cohesion Alliance (Aliance soudržnosti) – aliance 12 000 signatářů z celé EU zasazujících se o posílení politiky soudržnosti po roce 2020 – členské státy, aby na přípravě, provádění a řízení národních plánů pro oživení a odolnost pracovaly v partnerství s místními a regionálními orgány. Aliance soudržnosti rovněž vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby co nejdříve ratifikovaly rozhodnutí o vlastních zdrojích, což Evropské komisi umožní vypůjčit si až 750 miliard EUR na kapitálových trzích za účelem řešení negativních dopadů krize COVID-19. Aliance navíc varuje vedoucí představitele EU před vzájemným soupeřením o očkovací látky, neboť to by zvýšilo nerovnosti mezi evropskými regiony, městy a vesnicemi.

Místní a regionální orgány jsou od samého počátku v první linii zdravotní krize a budou hrát klíčovou úlohu při zajišťování spravedlivého, udržitelného a odolného oživení v celé Evropě. S tím, jak členské státy připravují své národní plány pro oživení, se však ukazuje, že v mnoha zemích nejsou naše regiony, města a obce do procesu plánování smysluplně zapojovány , stejně jako naši sociální a hospodářští partneři.

Oživení Evropy dosáhne takové maximální odolnosti, jak odolné bude oživení ve všech jejích regionech, vesnicích, městech a velkoměstech. Potřeby těchto celků jsou různorodé. Účinného oživení lze dosáhnout pouze tehdy, pokud si uvědomíme četné výzvy a rozpory, jimž čelí všechna evropská území – od venkovských a nejvíce izolovaných oblastí až po ta nejvíce urbanizovaná území, od ostrovů po horské regiony, řídce osídlené a příhraniční oblasti –, a budeme se jimi zabývat. Investice musí odpovídat územním potřebám. Pokud nebudou místní a regionální orgány plnohodnotně zapojeny do navrhování, provádění a řízení národních plánů pro oživení a odolnost, hrozí, že mnohé regiony zůstanou opomenuty. Místní a regionální orgány odpovídají za třetinu veřejných výdajů a realizují polovinu veřejných investic v EU. Bez jejich přispění k oživení jednoduše nedojde.

Evropská solidarita znamená činy dokázat, že soudržnost je základní hodnotou EU. Vyzýváme proto všechny členské státy, aby na navrhování, provádění a řízení národních plánů pro oživení , jež mají být předloženy Evropské komisi do konce dubna, pracovaly v partnerství s místními a regionálními orgány, sociálními a hospodářskými partnery a občanskou společností . Zdůrazňujeme, že je nezbytné v plné míře respektovat principy partnerství a víceúrovňové správy a že je nutné v tomto procesu uplatňovat místní přístup.

Aliance soudržnosti uvítala vytvoření nástroje na podporu oživení Next Generation EU, známého též pod názvem Plán na podporu oživení Evropy , a považuje jej za historický okamžik v dějinách Evropské unie. Nyní nastal čas nejmocnější investiční plán, se kterým kdy EU přišla, zrealizovat. Příliš mnoho členských států však dosud neratifikovalo rozhodnutí o vlastních zdrojích , tedy právního předpisu, jenž by Evropské komisi umožnil vypůjčit si až 750 miliard EUR na kapitálových trzích za účelem řešení negativních dopadů krize COVID-19. Jeho urychlená ratifikace všemi členskými státy EU má zásadní význam pro nastartování evropského oživení díky dodatečným finančním prostředkům. Vnitrostátní parlamenty proto musí toto rozhodnutí ratifikovat co nejrychleji.

V neposlední řadě evropská solidarita znamená také to, že je třeba spolupracovat za účelem uskutečnění opravdu evropské očkovací kampaně. Roztříštěná kampaň by nikomu prospěch nepřinesla a ohrozila by oživení tím, že by jen zvětšila nerovnosti mezi evropskými regiony. Proto Aliance soudržnosti v předvečer evropského summitu varuje vedoucí představitele EU před nebezpečím soupeření o očkovací látky. Vyzýváme k zajištění úzké koordinace mezi EU, regionálními a vnitrostátními vládami s cílem naplnit potřeby a očekávání všech našich občanů.

Musíme udělat vše pro to, aby nedošlo ke vzniku rozdílů v dostupnosti vakcín, jež by zvýšily nerovnosti mezi regiony, městy a obcemi.

Sekretariát můžete kontaktovat na adrese:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023