Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Oživení EU nebude účinné bez silné politiky soudržnosti, rozvíjené ve skutečném partnerství s evropskými městy a regiony  

Celounijní koalice vyzývá orgány EU i vlády členských států, aby podpořily synergie mezi nástroji pro oživení a strukturálními fondy, neboť jen tak lze maximalizovat dopad evropských opatření.

Krize COVID-19 ukázala, že politika soudržnosti je nyní potřebnější než kdy předtím a je třeba ji využít k posílení odolnosti v Evropě, k ochraně občanů a k oživení každého koutu Evropské unie ve prospěch všech tak, aby nikdo nezůstal opomenut. Alianci soudržnosti #CohesionAlliance , která je celounijní koalicí 12 000 signatářů prosazující silnější politiku soudržnosti, se od jejího vzniku v říjnu 2017 podařilo zabránit dramatickým rozpočtovým škrtům po roce 2020, udržet politiku soudržnosti pro všechny regiony v Unii a navrhnout jednodušší a pružnější pravidla. Na videokonferenci k novému zaměření koalice #CohesionAlliance obnovili její zakládající členové svůj závazek spojit síly a udržet politiku soudržnosti mezi prioritami EU. #CohesionAlliance bude dohlížet na to, aby členské státy důsledně uplatňovaly zásadu partnerství při koncepci a provádění politiky soudržnosti na období 2021–2027. Sladění nástrojů pro oživení se strukturálními fondy a vzájemné synergie mezi nimi jsou naprosto zásadním předpokladem dalšího postupu, chceme-li předejít nežádoucím překryvům a maximalizovat dopad evropských opatření.

Dva měsíce poté, co nabyla účinnosti nová nařízení v oblasti politiky soudržnosti na období 2021–2027, provedla koalice #CohesionAlliance rekapitulaci výsledků své dosavadní činnosti a nastínila své závazky do budoucna na základě obnoveného Prohlášení 2.0 , přijatého v červenci 2020. Činnost #CohesionAlliance se zaměří na úspěšné provádění a výsledky politiky soudržnosti bez dalších prodlev v duchu skutečného partnerství a v součinnosti s ostatními nástroji. Hodlá tak prosazovat pojetí soudržnosti jako všeobecné a základní hodnoty Evropské unie.

Místní a regionální orgány zdůraznily naléhavý požadavek na rozšíření opatření k zajištění flexibility, zavedených v loňském roce s cílem mobilizovat strukturální fondy EU a státní podporu v boji proti pandemii COVID-19. Tato otázka zazněla též v korespondenci s předsedkyní Ursulou von der Leyen, která uznala, že řada místních a regionálních orgánů se může v současné době potýkat s rozpočtovými omezeními. Pokud jde o možné prodloužení 100% míry spolufinancování ze strukturálních fondů, partneři aliance velmi ocenili závazek Komise podrobně sledovat situaci a zvážit další kroky, bude-li je považovat za vhodné.

Z diskuse vyplynulo, že úkol #CohesionAlliance zdaleka není splněn. Evropské oživení musí začít u občanů v každodenní praxi a nevezmou-li orgány EU a vlády členských států v potaz jejich mínění spolu s postoji místních a regionálních politických představitelů, kteří nejlépe znají jejich potřeby, pak nebude úspěšné.

Předseda Evropského výboru regionů (VR) a guvernér regionu Střední Makedonie (GR) Apostolos Tzitzikostas uvedl: Působení #CohesionAlliance pomohlo odvrátit výrazné rozpočtové škrty po roce 2020 a podpořit soudržnost jako hlavní zásadu pro plány EU pro oživení. Nyní se musíme zaměřit na plánování a provádění. K tomu musíme pečlivě promyslet klíčové aspekty, jako je uplatňování zásady partnerství v nových programech; dopad opatření vynucených pandemií COVID-19 a důsledky jejich ukončení – toto téma jsme řešili v podnětné korespondenci s předsedkyní von der Leyen; venkovský a městský rozměr politiky soudržnosti a synergie mezi soudržností a Nástrojem pro oživení a odolnost .“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira ve svém příspěvku uvedla: „ Soudržnost musí zůstat základním kamenem oživení. Po odeznění krizí vždy rostou nerovnosti. Aliance soudržnosti je tak nyní potřebnější než kdykoli předtím. Stěžejní budou dohody o partnerství pro soudržnost na období 2021–2027. Musíme urychlit jejich vyjednání, nelze však slevit z požadavků na kvalitu. Počítám s vaší podporou, abychom též dohlédli na to, že ani při provádění našich dalších politik a nástrojů nebude opomíjena situace jednotlivých území a bude podporován dlouhodobý rozvoj všech regionů. Členské státy jsem požádala, aby na územní rozměr pamatovaly při přípravě svých plánů pro oživení a odolnost, a to zapojením regionálních zúčastněných stran jak do konzultací, tak do prováděcí fáze. Našich cílů dosáhneme pouze tak, že naše nástroje zaměříme stejným směrem. Podpora soudržnosti nemůže zůstat výhradně na bedrech politiky soudržnosti. Musíme mobilizovat všechny příslušné aktéry včetně místních zúčastněných stran a občanů jako plnohodnotných partnerů, aby naše nové ekologické a digitální priority byly v zájmu všech.“

Younous Omarjee , předseda Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj, prohlásil: „Klíčové je dostat prostředky určené na oživení přednostně do nejméně rozvinutých regionů a do regionů, které nejvíce utrpěly hospodářskými a sociálními dopady krize COVID-19.  Vyzývám členské státy, aby co nejvíce zapojily regiony i města a učinily maximum pro to, aby tyto fondy směřovaly co nejblíže těm, kteří je potřebují. Vyzývám členské státy rovněž k tomu, aby postupovaly konsistentně. Krátkodobé oživení a dlouhodobá politika soudržnosti jsou dvěma stranami téže mince a musejí sloužit témuž účelu. Nebude-li krátkodobé oživení sladěno s dlouhodobými cíli fondů soudržnosti, hospodářské, sociální a územní nerovnosti se jen prohloubí a naše dlouhodobé úsilí přijde vniveč.“

HLASY Z ŘAD KOALICE #COHESIONALLIANCE:

Ilaria Bugetti , mluvčí pro územní rozvoj v  Radě evropských obcí a regionů (CEMR) pro soudržnost a členka rady regionu Toskánsko (IT), uvedla: „V plánovací fázi fondů soudržnosti EU jsme stále mohli zaznamenat případy, kdy místní a regionální orgány nebyly řádně zapojeny, buď vlivem nedostatku času na konzultace, nebo nedostatečnými kontakty na ministerské úrovni. V následujících letech musíme překonat zbývající překážky provádění a monitorování těchto fondů. Práce koalice CohesionAlliance tak zdaleka není u konce!“

Cees Loggen , předseda Konference okrajových přímořských regionů  (CPMR) a člen výkonné rady provincie Severní Holandsko (NL), prohlásil: „Vlivem pozdního přijetí legislativy může politika soudržnosti v budoucnu nabrat zpoždění, jaká u ní ještě nikdy nenastala. Dopady pocítí regiony. Nemohou prostředky využívat v době, kdy regionální ekonomiky zoufale potřebují investice na podporu oživení. Naléhavě vyzýváme Komisi, aby usnadnila hladké provádění programů soudržnosti a účast regionů na plánech oživení, neboť synergie mezi těmito fondy rychleji přinesou výsledky.“

Karl-Heinz Lambertz , předseda Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) a poslanec parlamentu Německojazyčného společenství Belgie, uvedl: „K zásadním aspektům politiky EU v oblasti soudržnosti patří přeshraniční spolupráce. Dění kolem vnitřních hranic Unie má zásadní vliv na její schopnost reagovat na hlavní výzvy naší doby. Schopnost EU jednat výrazně vzroste, až Rada přijme mechanismus přeshraniční spolupráce navržený Komisí.“  

Kata Tüttő , členka Eurocities a zástupkyně primátora města Budapešti (HU), řekla: „Nadcházející investice prostřednictvím politiky EU v oblasti soudržnosti budou důležitější než dříve. Bude zásadně nutné financovat projekty a reformy, díky nimž se všechna města a regiony Evropy budou moci vydat cestou zeleného a spravedlivého oživení. Nám jako vedoucím představitelům na místní úrovni přísluší klíčový úkol zajistit, aby peníze proudily tam, kde jsou nejvíce zapotřebí a kde budou lidem nejprospěšnější. Můžeme být pro EU velmi cennými partnery, bude-li zásada partnerství plně realizována ve všech částech EU. Investice do městských oblastí Evropy podpoří její dlouhodobou odolnost a všem společně nám pomohou lépe odolávat krizím, které přijdou příště.“

Jean-Claude Marcourt , předseda pracovní skupiny „Evropská legislativa a veřejné investice“ v rámci Konference regionálních zákonodárných shromáždění Evropské unie (CALRE) a předseda parlamentu Valonského regionu (BE), prohlásil: „Města a regiony musí usilovat o posílení soudržnosti na svých územích, o snížení rozdílů a nerovností a současně o zvýšení hospodářského, sociálního a environmentálního standardu v souladu s demokratickými hodnotami a zásadami, které tvoří základ prosperující a udržitelné Evropské unie.“  

Magnus Berntsson , předseda Shromáždění evropských regionů (AER) a místopředseda regionu Västra Götaland (SE), v závěru konference řekl: „Nová politika soudržnosti může znamenat skutečnou změnu pro venkovské komunity v celé Evropě. AER je plně odhodlána pracovat společně s vládami členských států a Evropskou komisí na provádění politiky soudržnosti, která bude pro venkovské regiony obnovou k lepšímu tím, že budou do roku 2040 lépe propojeny, budou odolnější i živější a budou lépe prosperovat.“

Sekretariát můžete kontaktovat na adrese:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023