Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Adaptace na změnu klimatu: k přizpůsobení se globálnímu oteplování potřebujeme opatření na místní úrovni  

Evropský výbor regionů (VR) vítá novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu , kterou Evropská komise přijala dne 24. února 2021. VR však lituje, že ačkoliv strategie umožňuje přechod od plánování k realizaci, stále postrádá konkrétní cíle v oblasti přizpůsobení se změně klimatu. Nová strategie stanoví, jakým způsobem se může Evropská unie (EU) přizpůsobit dopadům změny klimatu. Od roku 1980 do roku 2016 dosáhly v Evropě celkové hospodářské ztráty způsobené extrémními povětrnostními jevy více než 43 miliard EUR. Pandemie COVID-19 jen dále zvýšila potřebu vybudovat zdravější a bezpečnější prostředí pro všechny. VR ve svém stanovisku přijatém na plenárním zasedání v prosinci 2020 vyzval k vypracování nové strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Juan Espadas (ES/SES), starosta Sevilly, předseda komise ENVE v rámci VR a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , uvedl: „Hořící lesy, zničující povodně, smrtící sucha: stále častější a intenzivnější klimatické katastrofy dopadají na obrovskou spoustu lidí. Klimatická krize má extrémní důsledky a jednat musíme nyní, neboť se již jedná o nový normální stav. Jde o celosvětovou krizi, jejíž řešení musíme hledat na místní úrovni. Nová strategie pro přizpůsobení se změně klimatu může místním a regionálním orgánům pomoci připravit se na tyto extrémní podmínky a přizpůsobit se jim a posílit naši odolnost vůči změně klimatu. Vítáme návrh výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a jsme mu vděčni za uznání významu klimatických opatření prováděných na místní úrovni .“

Markku Markkula (FI/ELS) , předseda rady města Espoo a předseda rady provincie Uusimaa, dodal: „Jsme potěšeni, že Evropská komise přijala ambicioznější strategii pro přizpůsobení, která je v souladu s naším požadavkem na podporu aktivní subsidiarity a proporcionality a která uznává klíčovou úlohu měst a regionů v přizpůsobování se změně klimatu. Nyní musíme učinit aktivní kroky a výrazně zvýšit financování projektů v oblasti přizpůsobování se změně klimatu prováděných na místní úrovni, v celé Evropě zintenzivnit replikaci osvědčených postupů a využít příležitostí, jež z hlediska inovací nabízí tvorba politik založená na datech.“ Markku Markkula je bývalým předsedou VR a zpravodajem stanoviska týkajícího se přizpůsobení se změně klimatu, které bylo přijato v prosinci 2020.

VR podporuje cíl Evropské komise stimulovat udržitelný a odolný rozvoj měst a venkova a směrovat finanční prostředky na místní úroveň, a to včetně podpory zemědělství, tedy odvětví, které je změnou klimatu nejvíce ohroženo.

Shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU se těší na spolupráci s Evropskou komisí na novém nástroji na podporu politiky, který bude poskytovat přímou technickou pomoc místním a regionálním orgánům za účelem přípravy a provádění strategií a akčních plánů pro přizpůsobení se změně klimatu, a to v úzké spolupráci s Paktem starostů a primátorů .

Zapojení místních a regionálních orgánů do stanovování agendy pro přizpůsobení bude posíleno také prostřednictvím klíčových programů EU, jako je městská agenda , iniciativa EU zahájená v květnu 2016, která je založena na víceúrovňové pracovní metodě mezi členskými státy, městy a Evropskou komisí a která má stimulovat růst, obyvatelnost a inovace v evropských městech.

Výbor podporuje návrh revize pokynů pro zlepšování právní úpravy a uznání přizpůsobení se změně klimatu na místní úrovni jako průřezové priority. VR rovněž vítá, že nová strategie klade důraz na zohledňování politiky v oblasti přizpůsobení se změně klimatu v rámci dalších politik. Současně zdůrazňuje, že úspěšné provádění klimatických opatření na místní úrovni, které je jednou ze tří priorit nové strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, může zásadním způsobem přispět k usnadnění přechodu od plánování k realizaci.

VR podporuje návrh na zřízení střediska pro sledování klimatu a zdraví a navrhuje, aby byl zaveden otevřený dialog s cílem zajistit, že tento dialog vytvoří základ pro začlenění rozměru zdraví do Zelené dohody pro Evropu , tedy do strategie EU pro růst, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

VR podporuje další monitorování a shromažďování údajů, které jsou klíčovými nástroji pro správné zacílení místních a regionálních opatření zaměřených na přizpůsobení se změně klimatu. Je třeba posílit a rozšířit projekt Climate-ADAPT , evropskou platformu pro znalosti v oblasti přizpůsobení. Je třeba v ještě vyšší míře čerpat údaje ze služby programu Copernicus v oblasti změny klimatu .

Očekává se, že Rada se v červnu 2021 dohodne na závěrech k nové strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Další informace:

Po oznámení učiněném Evropskou komisí a VR na plenárním zasedání v říjnu 2020 byla přímá spolupráce mezi EU a místními a regionálními orgány posílena vytvořením územní komory Paktu starostů a primátorů složené z 27 členů Evropského výboru regionů, jejichž jména budou brzy oznámena. Shromáždění zastupující v EU města a regiony je nyní v politické radě Paktu starostů a primátorů zastoupeno primátorem Varšavy, bývalým poslancem EP Rafałem Kazimierzem Trzaskowskim (PL/ELS).

VR nedávno zahájil činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , která má zajistit, že strategie EU pro udržitelný růst a plány na podporu oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19 přinesou výsledek v podobě přímého financování pro města a regiony, aby bylo možné realizovat Zelenou dohodu pro Evropu na místní úrovni.

VR v rámci své kampaně „Budování odolných komunit“ připravil soubor 200 osvědčených postupů od členů VR
v on-line formátu, který ukazuje, jak města a regiony již nyní realizují Zelenou dohodu pro Evropu prostřednictvím konkrétních projektů v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování.

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu byla oznámena ve sdělení o Zelené dohodě pro Evropu navazující na hodnocení strategie z roku 2013 provedené v roce 2018 a na otevřenou veřejnou konzultaci , která probíhala od května do srpna 2020.

Změna klimatu má dalekosáhlé dopady na ekosystémy, hospodářská odvětví, lidské zdraví a kvalitu života v Evropě. Od roku 1980 do roku 2016 činily podle Evropské komise celkové nahlášené hospodářské ztráty způsobené povětrnostními vlivy a dalšími extrémními klimatickými jevy v Evropě více než 436 miliard EUR.

Zemědělství je odvětvím, které je změnou klimatu ohroženo nejvíce. Jen v roce 2018 dosáhly škody způsobené francouzskému zemědělství přibližně 2 miliard EUR, v Nizozemsku to bylo 1,4 miliardy EUR a v Německu 770 milionů EUR. Pokud by v důsledku globálního oteplování teplota stoupla o 3 °C, sucha budou nastávat dvakrát častěji a absolutní roční ztráty v důsledku sucha v Evropě se zvýší na 40 miliard EUR ročně, přičemž nejzávažnější dopady ponesou regiony Středomoří a Atlantiku (EU SCIENCE HUB) .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :