Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé mají zásadní význam pro legitimizaci přístupu zdola nahoru, jejž bude uplatňovat konference o budoucnosti Evropy  

Zástupci Evropského parlamentu a akademické obce potvrzují, že VR by měl hrát důležitou úlohu při stálém shromažďování příspěvků od občanů, protože místní a regionální orgány jsou úrovní správy, která jim je nejbližší a která požívá nejvyšší důvěry.

Členové komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) diskutovali za přítomnosti poslance EP Domèneca Ruize Devesy (ES/S&D) a Sarah Meyer, výzkumné pracovnice na Dunajské univerzitě Krems, o tom, jak posílit úlohu VR v systému správy EU, zejména v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy. Mezi hlavní otázky, jimiž se konference bude zabývat, patří demokratické základy Evropské unie, jež místní a regionální orgány každodenně prosazují. Jsou také těmi, kdo nejvíce uplatňují participativní demokracii. Jedním ze závěrů diskuse bylo, že konference bude příležitostí ukázat a propagovat úlohu VR coby institucionálního zástupce měst a regionů v rozhodovacím procesu EU v rámci stávajících Smluv. Z obecnějšího hlediska by mohly být zváženy změny Smlouvy, jež by vedly k navýšení legislativních pravomocí VR, aby se tak posílil demokratický rozměr EU.

V rámci konference o budoucnosti Evropy se v otevřené, inkluzivní a transparentní diskusi setkají občané, občanská společnost, vnitrostátní, regionální a místní orgány a evropské orgány a instituce, aby dodali nový impuls evropskému projektu a posílili evropskou demokracii. Očekává se, že konference bude zahájena 9. května, na Den Evropy 2021, tedy s ročním zpožděním způsobeným pandemií COVID-19.

Během diskuse vyvstaly otázky, zda stávající právní rámec EU VR umožňuje zcela naplňovat úlohu mluvčího měst a regionů v EU, a jakou konkrétní roli by v rámci konference o budoucnosti Evropy, procesu vedeném třemi orgány EU – Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU – mohly hrát VR a místní a regionální orgány.

Mark Speich (DE/ELS), který zastává funkci tajemníka spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a funkci předsedy komise CIVEX, uvedl: „Coby místní a regionální politici musíme formulovat konkrétní představy o Evropské unii budoucnosti. Potřebujeme jasnou vizi budoucnosti Evropy jako Evropy regionů. Čím jasnější tato vize bude, tím efektivněji budeme moci přijímat kroky nezbytné k její realizaci, přičemž konferenci o budoucnosti Evropy budeme moci v rámci tohoto procesu využít jako příležitost. Neustále vyzýváme k tomu, aby byly místní a regionální orgány více brány v potaz v evropském rozhodovacím procesu a v právních předpisech. Nyní musíme vypracovat jasné návrhy, aby byl tento požadavek rovněž výslovně institucionálně a procedurálně ukotven.“

Poslanec Evropského parlamentu Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), který je koordinátorem skupiny S&D ve výboru AFCO Evropského parlamentu, představil pilotní projekt EP Building Europe with Local Entities (Budujeme Evropu společně s místními orgány) a vysvětlil, jak mohou přispět členové VR: „Abychom přiblížili Evropu jejím občanům, měli bychom v rámci konference o budoucnosti Evropy posílit evropský rozměr spolupráce s místními a regionálními tvůrci politik tím, že budeme uplatňovat strukturovanější a stálý participativní přístup i za účasti organizací občanské společnosti, sociálních partnerů a občanů. Za tímto účelem bude realizován pilotní projekt „BELE – Building Europe with Local Entities“ (Budování Evropy se subjekty na místní úrovni). Ten má posílit přímou komunikaci s občany o politických iniciativách Unie prostřednictvím pravidelných prohlášení pro média a diskusí vedených místními orgány. Naší povinností je prostřednictvím těchto iniciativ zajistit, aby konference uplatnila přístup zdola nahoru za účelem dosažení smysluplného dialogu.“

Sarah Meyer , výzkumná pracovnice na Dunajské univerzitě Krems, představila projekt REGIOPARL . Ten se zabývá otázkou, jak se může místní a regionální úroveň správy stát hybatelem demokratické účasti. „Vzhledem k tomu, že Rada v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy jednoznačně prosazuje přístup zaměřený na tematické politiky, by se VR mohl soustředit na důsledné a systematické začleňování místního a regionálního hlediska do všech aktivit a výsledků konference u všech jednotlivých témat. Pokud jde o přímé zapojení občanů, zásadní bude usměrnit související očekávání, neboť pouhá účast bez rozhodovacích pravomocí nebo možnosti nastolovat agendu pravděpodobně neposílí demokratickou legitimitu tvorby politik EU,“ uvedla Sarah Meyer.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobilní tel.: +32 473 52 41 15

Sdílet :