Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony požadují nový právní předpis EU o oceánech s cílem chránit mořské prostředí, snížit znečištění a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti  

VR poukazuje na to, že velká část právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, včetně rámcové směrnice EU o strategii pro mořské prostředí a směrnic o ochraně přírody, není dostatečně prováděna.

Evropský výbor regionů (VR) předložil soubor návrhů na ochranu mořského prostředí a obnovu ekosystémů oceánů. VR vyzývá k přijetí nového právního předpisu EU o oceánech, který by definoval dlouhodobé směřování s měřitelnými cíli a lhůtami pro zajištění ochrany a obnovy mořských ekosystémů. Místní a regionální představitelé navrhují vytvoření fondu na podporu oceánů s cílem dekarbonizovat námořní dopravu a vyzývají ke zrušení výjimky stanovené pro paliva používaná při rybolovu ve směrnici o zdanění energie. VR rovněž vyzývá Komisi, aby v rámci úsilí o snížení úniku živin do moří EU, zastavení růstu řas a šíření mrtvého dna navrhla nová, průlomová pravidla týkající se povinných podílů recyklovaného dusíku a fosforu na trhu EU.

Oceá ny čelí nevratnému znečištění. Mezinárodní námořní doprava, nadměrný provoz lodí, městská výstavba, průmyslová výroba, zemědělství a výroba energie mají dopad na kvalitu vody, moří a mořské biologické rozmanitosti. Světové oceány jsou zaplaveny plasty, chemickým znečištěním a odtokem zemědělských hnojiv. Vážné dopady na mořské ekosystémy a biologickou rozmanitost má také rostoucí tlak v důsledku rozvoje měst a cestovního ruchu na pobřeží.

VR v této souvislosti přijal stanovisko , jež připravila zpravodajka Emma Nohrén (SE/Zelení). Místostarostka švédské obce Lysekil konstatovala, že „oceány a klima jsou dvě strany téže mince. Klima nelze regulovat bez zdravých oceánů. Právní rámec pro klima proto musí být doplněn o právní rámec pro oceány, který stanoví cíle a lhůty pro zlepšení mořského prostředí. Znečištění oceánů je celosvětovým problémem, ovšem hlavní zátěž nesou místní a regionální komunity. V zájmu ochrany mořského prostředí EU musíme zahájit kroky k uvolnění nevyužitého potenciálu místních a regionálních orgánů, které zároveň zajistí zaměstnanost a podpoří hospodářství. Nemůžeme už déle čekat. Jak stanoví Zelená dohoda pro Evropu, EU se musí postavit do čela ekologické transformace.“

VR poukazuje na to, že velká část právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, např. rámcová směrnice EU o strategii pro mořské prostředí a směrnice o ochraně přírody , není podle zprávy Evropského účetního dvora dostatečně prováděna. Po prvním cyklu provádění rámcové směrnice EU o strategii pro mořské prostředí VR zdůrazňuje, že bez stanovených prahových hodnot nebo bez jasných, ambiciózních a měřitelných cílů nebude nikdy dosaženo pokroku, a naléhavě proto vyzývá k bezodkladnému stanovení těchto cílů.

VR vyzývá Evropskou komisi, aby pro členské státy stanovila pravidla týkající se zapojení místních a regionálních orgánů do konzultací a do procesu určování, koncipování a plánování opatření, vyjasnění odpovědností a podpory větší angažovanosti v zájmu úspěšného provádění rámcové směrnice EU o strategii pro mořské prostředí.

VR rovněž žádá, aby Evropská komise zřídila pracovní skupinu pro biologickou rozmanitost evropských moří do roku 2030 složenou z manažerů environmentálních projektů, která bude pomáhat a radit orgánům na nižší než celostátní úrovni při plánování projektů a získávání finančních prostředků EU zaměřených na zastavení znečištění moří a obnovu ekosystémů oceánů.

V souladu s nedávno přijatým právním předpisem EU v oblasti klimatu požadují města a regiony nový právní předpis EU o oceánech , který stanoví dlouhodobé směřování k zajištění ochrany a obnovy mořských ekosystémů. VR rovněž podporuje návrh Evropského parlamentu na zřízení fondu na podporu oceánů s cílem dekarbonizovat námořní dopravu a využít 20 % příjmů na ochranu, obnovu a lepší řízení mořských ekosystémů.

V zájmu zastavení rostoucí eutrofizace moří v EU vyzývá VR Evropskou komisi, aby v rámci oběhového hospodářství připravila podmínky a navrhla povinné podíly recyklovaných živin v hnojivech, která jsou uváděna na trh v EU. VR zdůrazňuje, že fosfor a dusík jsou důležité pro produkci potravin, přičemž fosfor figuruje na seznamu kritických surovin EU.

Shromáždění EU místních a regionálních zástupců podporuje cíle a úkoly týkající se ochrany biologické rozmanitosti, které byly stanoveny v Zelené dohodě pro Evropu a ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 . VR však vyzývá Evropskou komisi, aby do svého akčního plánu, který má být zveřejněn v roce 2021, zahrnula jasné a měřitelné cíle a stanovila příslušné lhůty týkající se zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských ekosystémů.

VR je znepokojen tím, že stávající chráněné mořské oblasti v EU jsou špatně chráněny a nejsou dostatečně monitorovány a kontrolovány. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je v EU plně chráněno méně než 1 % chráněných mořských oblastí. VR důrazně podporuje návrh Evropské komise na vytvoření sítě chráněných mořských oblastí, která by zahrnovala 30 % moří v EU, kde by se uplatňovalo rovněž omezení rybolovu a hospodářských činností. Místní a regionální představitelé zdůrazňují, že u 10 % moří v EU je nutné zajistit vysokou úroveň ochrany, včetně zón se zákazem rybolovu.

VR navrhuje vytvořit oceánskou akademii EU , již budou tvořit mladí akademičtí pracovníci ze všech členských států, kteří budou poskytovat inspiraci a šířit osvědčené postupy a poznatky o významu zdravých oceánů.

K problematice znečištění plasty vyzývají členové VR členské státy, aby vytvořily systémy zálohování a zpětného odběru plastových nápojových obalů, a žádá Evropskou komisi, aby zajistila kompatibilitu těchto systémů. Jednalo by se o zásadní krok směrem k vytvoření jednotného trhu s obaly. VR rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby zakázala jakékoli další používání granulátu na sportovištích a zavedla v tomto ohledu šestileté přechodné období, a aby zahrnula nanoplasty a biologicky rozložitelné a rozpustné polymery do regulačních opatření usilujících o omezení záměrného přidávání mikroplastů, o nichž se v současnosti jedná v rámci EU.

VR poukazuje na to, že účinným prostředkem, jímž by pobřežní regiony mohly zlepšit životní prostředí, snížit emise do ovzduší a vody a omezit množství odpadu a hluk, je diferenciace přístavních poplatků podle ekologických hledisek. Dále vyzývá k zákazu vypouštění odpadní vody z praček plynů v EU.

VR opakuje, že hlavní politickou zásadou, jíž se musí řídit právní předpisy EU týkající se mořského prostředí, musí být zásada „znečišťovatel platí“, a velmi oceňuje skutečnost, že Komise vytvořila veřejně přístupný internetový portál WISE Marine .

Návrh stanoviska byl představen na plenárním zasedání VR ve dnech 5., 6. a 7. května 2021. 

Souvislosti:

Zde si můžete přečíst rozhovor, v němž Emma Nohrén  (SE/Zelení) odpovídá na pět otázek týkajících se úlohy místních a regionálních orgánů při ochraně mořského prostředí.

Cílem rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí , jež byla přijata dne 17. června 2008, je účinnější ochrana mořského prostředí v celé Evropě. Evropská komise vypracovala soubor podrobných kritérií a metodických norem, které mají členským státům pomoci při provádění této směrnice. V roce 2017 proběhla jejich revize, jejímž výsledkem bylo nové rozhodnutí Komise o dobrém stavu prostředí mořských vod . Biologická rozmanitost je jednou z klíčových politických oblastí Zelené dohody pro Evropu , jež byla přijata v závěru roku 2019. V květnu 2020 přijala Evropská komise strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 , jejímž cílem je zastavit úbytek biologické rozmanitosti a vrátit přírodu do našich životů. 

Stanovisko Místní a regionální orgány a ochrana mořského prostředí spadá do působnosti pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni . Tato pracovní skupina byla zřízena v červnu 2020 a tvoří ji 13 zástupců zvolených na místní nebo regionální úrovni . Jejím cílem je zajistit, aby města a regiony EU byly přímo zapojeny do vytváření, provádění a hodnocení četných iniciativ, jež spadají do rámce Zelené dohody pro Evropu, což je strategie EU pro udržitelný růst v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Do oceánů se každoročně dostává 4,8 až 12,7 milionu tun plastů. Plasty představují 75 % odpadu ve světových mořích. Snižování množství odpadu v mořích.  Informační zpráva Evropského parlamentu (2019).

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022