Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony požadují nový právní předpis EU o oceánech s cílem chránit mořské prostředí, snížit znečištění a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti  

VR poukazuje na to, že velká část právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, včetně rámcové směrnice EU o strategii pro mořské prostředí a směrnic o ochraně přírody, není dostatečně prováděna.

Evropský výbor regionů (VR) předložil soubor návrhů na ochranu mořského prostředí a obnovu ekosystémů oceánů. VR vyzývá k přijetí nového právního předpisu EU o oceánech, který by definoval dlouhodobé směřování s měřitelnými cíli a lhůtami pro zajištění ochrany a obnovy mořských ekosystémů. Místní a regionální představitelé navrhují vytvoření fondu na podporu oceánů s cílem dekarbonizovat námořní dopravu a vyzývají ke zrušení výjimky stanovené pro paliva používaná při rybolovu ve směrnici o zdanění energie. VR rovněž vyzývá Komisi, aby v rámci úsilí o snížení úniku živin do moří EU, zastavení růstu řas a šíření mrtvého dna navrhla nová, průlomová pravidla týkající se povinných podílů recyklovaného dusíku a fosforu na trhu EU.

Oceá ny čelí nevratnému znečištění. Mezinárodní námořní doprava, nadměrný provoz lodí, městská výstavba, průmyslová výroba, zemědělství a výroba energie mají dopad na kvalitu vody, moří a mořské biologické rozmanitosti. Světové oceány jsou zaplaveny plasty, chemickým znečištěním a odtokem zemědělských hnojiv. Vážné dopady na mořské ekosystémy a biologickou rozmanitost má také rostoucí tlak v důsledku rozvoje měst a cestovního ruchu na pobřeží.

VR v této souvislosti přijal stanovisko , jež připravila zpravodajka Emma Nohrén (SE/Zelení). Místostarostka švédské obce Lysekil konstatovala, že „oceány a klima jsou dvě strany téže mince. Klima nelze regulovat bez zdravých oceánů. Právní rámec pro klima proto musí být doplněn o právní rámec pro oceány, který stanoví cíle a lhůty pro zlepšení mořského prostředí. Znečištění oceánů je celosvětovým problémem, ovšem hlavní zátěž nesou místní a regionální komunity. V zájmu ochrany mořského prostředí EU musíme zahájit kroky k uvolnění nevyužitého potenciálu místních a regionálních orgánů, které zároveň zajistí zaměstnanost a podpoří hospodářství. Nemůžeme už déle čekat. Jak stanoví Zelená dohoda pro Evropu, EU se musí postavit do čela ekologické transformace.“

VR poukazuje na to, že velká část právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, např. rámcová směrnice EU o strategii pro mořské prostředí a směrnice o ochraně přírody , není podle zprávy Evropského účetního dvora dostatečně prováděna. Po prvním cyklu provádění rámcové směrnice EU o strategii pro mořské prostředí VR zdůrazňuje, že bez stanovených prahových hodnot nebo bez jasných, ambiciózních a měřitelných cílů nebude nikdy dosaženo pokroku, a naléhavě proto vyzývá k bezodkladnému stanovení těchto cílů.

VR vyzývá Evropskou komisi, aby pro členské státy stanovila pravidla týkající se zapojení místních a regionálních orgánů do konzultací a do procesu určování, koncipování a plánování opatření, vyjasnění odpovědností a podpory větší angažovanosti v zájmu úspěšného provádění rámcové směrnice EU o strategii pro mořské prostředí.

VR rovněž žádá, aby Evropská komise zřídila pracovní skupinu pro biologickou rozmanitost evropských moří do roku 2030 složenou z manažerů environmentálních projektů, která bude pomáhat a radit orgánům na nižší než celostátní úrovni při plánování projektů a získávání finančních prostředků EU zaměřených na zastavení znečištění moří a obnovu ekosystémů oceánů.

V souladu s nedávno přijatým právním předpisem EU v oblasti klimatu požadují města a regiony nový právní předpis EU o oceánech , který stanoví dlouhodobé směřování k zajištění ochrany a obnovy mořských ekosystémů. VR rovněž podporuje návrh Evropského parlamentu na zřízení fondu na podporu oceánů s cílem dekarbonizovat námořní dopravu a využít 20 % příjmů na ochranu, obnovu a lepší řízení mořských ekosystémů.

V zájmu zastavení rostoucí eutrofizace moří v EU vyzývá VR Evropskou komisi, aby v rámci oběhového hospodářství připravila podmínky a navrhla povinné podíly recyklovaných živin v hnojivech, která jsou uváděna na trh v EU. VR zdůrazňuje, že fosfor a dusík jsou důležité pro produkci potravin, přičemž fosfor figuruje na seznamu kritických surovin EU.

Shromáždění EU místních a regionálních zástupců podporuje cíle a úkoly týkající se ochrany biologické rozmanitosti, které byly stanoveny v Zelené dohodě pro Evropu a ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 . VR však vyzývá Evropskou komisi, aby do svého akčního plánu, který má být zveřejněn v roce 2021, zahrnula jasné a měřitelné cíle a stanovila příslušné lhůty týkající se zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských ekosystémů.

VR je znepokojen tím, že stávající chráněné mořské oblasti v EU jsou špatně chráněny a nejsou dostatečně monitorovány a kontrolovány. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je v EU plně chráněno méně než 1 % chráněných mořských oblastí. VR důrazně podporuje návrh Evropské komise na vytvoření sítě chráněných mořských oblastí, která by zahrnovala 30 % moří v EU, kde by se uplatňovalo rovněž omezení rybolovu a hospodářských činností. Místní a regionální představitelé zdůrazňují, že u 10 % moří v EU je nutné zajistit vysokou úroveň ochrany, včetně zón se zákazem rybolovu.

VR navrhuje vytvořit oceánskou akademii EU , již budou tvořit mladí akademičtí pracovníci ze všech členských států, kteří budou poskytovat inspiraci a šířit osvědčené postupy a poznatky o významu zdravých oceánů.

K problematice znečištění plasty vyzývají členové VR členské státy, aby vytvořily systémy zálohování a zpětného odběru plastových nápojových obalů, a žádá Evropskou komisi, aby zajistila kompatibilitu těchto systémů. Jednalo by se o zásadní krok směrem k vytvoření jednotného trhu s obaly. VR rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby zakázala jakékoli další používání granulátu na sportovištích a zavedla v tomto ohledu šestileté přechodné období, a aby zahrnula nanoplasty a biologicky rozložitelné a rozpustné polymery do regulačních opatření usilujících o omezení záměrného přidávání mikroplastů, o nichž se v současnosti jedná v rámci EU.

VR poukazuje na to, že účinným prostředkem, jímž by pobřežní regiony mohly zlepšit životní prostředí, snížit emise do ovzduší a vody a omezit množství odpadu a hluk, je diferenciace přístavních poplatků podle ekologických hledisek. Dále vyzývá k zákazu vypouštění odpadní vody z praček plynů v EU.

VR opakuje, že hlavní politickou zásadou, jíž se musí řídit právní předpisy EU týkající se mořského prostředí, musí být zásada „znečišťovatel platí“, a velmi oceňuje skutečnost, že Komise vytvořila veřejně přístupný internetový portál WISE Marine .

Návrh stanoviska byl představen na plenárním zasedání VR ve dnech 5., 6. a 7. května 2021. 

Souvislosti:

Zde si můžete přečíst rozhovor, v němž Emma Nohrén  (SE/Zelení) odpovídá na pět otázek týkajících se úlohy místních a regionálních orgánů při ochraně mořského prostředí.

Cílem rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí , jež byla přijata dne 17. června 2008, je účinnější ochrana mořského prostředí v celé Evropě. Evropská komise vypracovala soubor podrobných kritérií a metodických norem, které mají členským státům pomoci při provádění této směrnice. V roce 2017 proběhla jejich revize, jejímž výsledkem bylo nové rozhodnutí Komise o dobrém stavu prostředí mořských vod . Biologická rozmanitost je jednou z klíčových politických oblastí Zelené dohody pro Evropu , jež byla přijata v závěru roku 2019. V květnu 2020 přijala Evropská komise strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 , jejímž cílem je zastavit úbytek biologické rozmanitosti a vrátit přírodu do našich životů. 

Stanovisko Místní a regionální orgány a ochrana mořského prostředí spadá do působnosti pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni . Tato pracovní skupina byla zřízena v červnu 2020 a tvoří ji 13 zástupců zvolených na místní nebo regionální úrovni . Jejím cílem je zajistit, aby města a regiony EU byly přímo zapojeny do vytváření, provádění a hodnocení četných iniciativ, jež spadají do rámce Zelené dohody pro Evropu, což je strategie EU pro udržitelný růst v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Do oceánů se každoročně dostává 4,8 až 12,7 milionu tun plastů. Plasty představují 75 % odpadu ve světových mořích. Snižování množství odpadu v mořích.  Informační zpráva Evropského parlamentu (2019).

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023