Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony vítají pokrok v oblasti pravidel politiky soudržnosti na období 2021–2027 a naléhavě vyzývají k přijetí rozpočtu EU  

Evropský výbor regionů (VR) vítá předběžnou dohodu o pravidlech pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti, z nichž bude investováno více než 240 miliard EUR do snižování rozdílů a do podpory udržitelného růstu ve všech regionech Unie. V této souvislosti byly zohledněny zásadní dlouhodobé požadavky místních a regionálních orgánů – byl položen větší důraz na územní rozměr, udržitelný rozvoj a zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

Vyjednávací týmy Evropského parlamentu a Rady dosáhly dne 8. prosince dohody o nových pravidlech pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti (FS). Tyto fondy společně představují nejsilnější investiční nástroje v rozpočtu EU: v příštích sedmi letech poskytnou regionům finanční prostředky Unie ve výši 242,9 miliardy EUR. Ty budou k dispozici od 1. ledna 2021, přičemž se ještě čeká na uzavření konečné dohody o celkovém víceletém finančním rámci EU (VFR), o němž se stále jedná. V případě, že členské státy nedosáhnou konečné dohody do konce roku, budou investiční programy podporované z EFRR, FS a ostatních nástrojů politiky soudržnosti pozastaveny, což by zpozdilo obrovské investice ve prospěch občanů a podniků.

Dohoda o Evropském rozvojovém fondu a Fondu soudržnosti je pro města a regiony rozhodujícím krokem. Pandemie COVID-19 zasáhla obzvláště silně především ty nejzranitelnější v naší společnosti. Od 1. ledna 2021 budou z prostředků EU podporovány projekty v oblasti sociálního bydlení, boje proti nerovnosti nebo v oblasti udržitelné infrastruktury, jež je potřebná k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Rovnost, sociální spravedlnost a udržitelnost – to by měly být hlavní zásady transformace EU. Tyto fondy představují pro naše regiony nástroje nezbytné k dosažení těchto cílů, “ uvedla Isabelle Boudineau (FR/SES), předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů a místopředsedkyně rady regionu Nová Akvitánie.

VR vítá kompromisy ve věci klíčových požadavků prosazovaných městy a regiony, které přispějí k tomu, aby byla soudržnost považována za základní hodnotu. Patří mezi ně silnější územní rozměr, navýšení investic do udržitelného rozvoje měst, řešení problému úbytku obyvatelstva v řídce osídlených oblastech a zohlednění specifických výzev, jimž čelí nejvzdálenější regiony. Nový EFRR a FS zvýší objem prostředků přidělených na inteligentní růst, zajistí, aby alespoň 30 % zdrojů bylo investováno do zelené ekonomiky – s přihlédnutím k důležitosti plnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody –, a přispěje k dosažení sociálnější a inkluzivnější Evropy.

VR je potěšen touto skvělou dohodou, neboť zákonodárci vzali v potaz téměř všechna naše doporučení. Největší evropský veřejný fond umožňuje všem regionům investovat do nových dovedností, pracovních míst a přechodu na hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. Vzhledem k tomu se jedná o nejekologičtější fond Evropy, který je zároveň skutečným projevem solidarity se všemi typy regionů, “ řekl Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), zpravodaj stanoviska VR Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti a člen výkonné rady provincie Flevoland.

Nařízení ještě vyžaduje určité technické úpravy, které budou dokončeny v lednu. Poté může být formálně přijato Radou a plenárním shromážděním Evropského parlamentu.

Související informace:

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) má za cíl korigovat rozdíly mezi jednotlivými regiony Evropské unie, a posilovat tak hospodářskou a sociální soudržnost. Jeho investice se zaměřují na čtyři prioritní oblasti, kterými jsou: inovace a výzkum, digitální agenda, podpora malých a středních podniků a nízkouhlíkové hospodářství. Fond soudržnosti (FS) je vyhrazen zemím, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU. Nařízení o EFRR a Fondu soudržnosti (na něž se dříve vztahovala dvě samostatná nařízení) vymezuje u obou fondů specifické cíle a rozsah podpory.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet: