Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony vytyčily vizi reformy Evropské unie  
Evropský výbor regionů zdůrazňuje svou vizi, jak učinit EU jednotnější a demokratičtější a umožnit jí lépe reagovat na potřeby občanů.

Krátce před očekávaným přijetím Strategické agendy EU na příštích pět let vedoucími představiteli EU vyjádřil Evropský výbor regionů (VR) svůj názor na budoucnost Evropy. V dokumentu zveřejněném pod názvem Spolupracovat na přiblížení EU občanům vyzývá členské státy, aby radikálně změnily způsob fungování EU. Výbor tvrdí, že má-li být posílena demokracie a obnovena důvěra občanů, musí být veškerá rozhodnutí a politiky EU zakotveny na místní úrovni.

Karl-Heinz Lambertz , předseda VR: „Evropské volby ukázaly, že velká většina občanů je stále přesvědčena o tom, že jejich budoucnost je v rukou jednotné Evropské unie, a proto nastal čas ke změně kurzu a k naplnění očekávání občanů. Nicméně v době sílící vlny populismu a euroskepticismu již nelze pokračovat obvyklým způsobem. EU musí díky změně svého fungování zlepšit svou viditelnost, účinnost a způsob, jímž reaguje na potřeby občanů. Znamená to posílit a zapojit jeden milion volených místních a regionálních politiků ze všech členských států Evropské unie. Města a regiony jsou nedílnou součástí demokratických základů EU, na nichž musíme Evropu znovu vybudovat.“

Markku Markkula , první místopředseda VR: „Města a regiony prokázaly, že mohou společně budovat udržitelnou Evropu, která dokáže řešit společenské výzvy a inovace, díky zakotvení unijních politik a řešení na místní a regionální úrovni. Cíle stanovené Evropskou radou a Evropským parlamentem nebude možné splnit bez výrazného příspěvku místních a regionálních orgánů, které budou přímo spolupracovat se společenstvími a využívat osvědčené postupy.“

Tři zásady, jak přiblížit EU občanům:

Změna způsobu přijímání rozhodnutí EU – je nutná „aktivní subsidiarita“ , jak ji stanoví pracovní skupina pro subsidiaritu a proporcionalitu , tedy nový způsob práce EU. Regionální a místní orgány musí být zapojeny do všech fází legislativního cyklu EU.

Zapojení všech úrovní správy: Koordinovaná opatření víceúrovňové správy na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni mají pro EU zásadní význam při plnění jejích cílů. Prosazování řádné správy vyžaduje větší decentralizaci a lepší dělbu pravomocí.

Stálý dialog s občany: VR již nějakou dobu vyzývá k vytvoření stálého systému dialogů/konzultací s občany , který by přesahoval rámec období před volbami do Evropského parlamentu. Tento nový mechanismus by doplňoval rozhodovací strukturu EU a umožňoval by občanům, aby ovlivňovali utváření agendy a tvorbu politik EU.

Zakotvení politik EU na místní úrovni:

Učinit z cílů udržitelného rozvoje zastřešující rozvojovou strategii EU pro všechny úrovně správy.

Budovat soudržnost v rámci EU , což zahrnuje silnou politiku soudržnosti EU pro období po roce 2020 , která bude disponovat odpovídajícími finančními prostředky, posíleným sociálním rozměrem EU, lepším propojením mezi městskými a venkovskými oblastmi v zájmu řešení územních rozdílů a vhodnými opatřeními k řešení demografických změn.

Bojovat za udržitelné životní prostředí: VR podporuje ambiciózní plán na vytvoření klimaticky neutrální Evropy , jenž zajistí odpovídající zapojení všech úrovní správy prostřednictvím vnitrostátních víceúrovňových dialogů o klimatu a energetice. Výbor rovněž požaduje společnou zemědělskou politiku, která bude spravedlivá a udržitelná, bude založena na solidaritě a ochrání klíčovou úlohu regionů EU.

Podporovat výzkum, inovace a digitální transformaci , včetně politiky věnované výzkumu a vývoji s pevnou vazbou na regiony, jakož i místně orientovanou průmyslovou a obchodní politiku EU.

Uvést hodnoty EU do praxe na místní a regionální úrovni: Vzhledem k odpovědnosti měst a regionů v oblasti přijímání a integrace migrantů požaduje VR odpovídající finanční prostředky EU a podporu pro svou iniciativu Města a regiony za integraci , která byla zahájena na počátku tohoto roku. VR chce rovněž posílit kapacitu veřejných orgánů na místní a regionální úrovni za hranicemi EU.

Rozpočet EU, který odpovídá ambicím EU

Aby bylo zajištěno, že města a regiony budou mít potřebný manévrovací prostor pro posílení růstového potenciálu EU, VR požaduje, aby příští dlouhodobý rozpočet EU činil nejméně 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27 a aby byl přijat co nejdříve, aby tak bylo umožněno včasné plánování a příprava programů financování. VR dále varuje, že je třeba se vyhnout jakýmkoli pokusům o opětovnou centralizaci rozpočtu EU, a to zejména o takovou, která by ohrozila sdílené řízení programů EU.

Poznámka pro redaktory:

V březnu 2019, coby závěr 8. summitu regionů a měst konaného v Bukurešti, přijal VR desetibodové prohlášení k budoucnosti EU založené na budování EU od nejnižší úrovně.

Podrobné návrhy týkající se nového legislativního mandátu Evropské unie uvede VR v  usnesení , jehož přijetí politickými skupinami Výboru je plánováno na plenární zasedání ve dnech 26. a 27. června.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Sdílet: