Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony budou hrát v příštích pěti letech zásadní roli při realizaci zelených priorit EU  
Evropský výbor regionů vyzývá k vytvoření regulační jistoty a poskytnutí finančních pobídek, aby mohla Evropa rychleji přejít na čistou energii, a také k tomu, aby byly v rámci politiky soudržnosti na tuto transformaci vyčleněny prostředky ve výši 4,8 miliard EUR pro zelené uhelné regiony

V Bukurešti se konala 24. schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku Evropského výboru regionů. Na programu jednání byly tři hlavní body: opatření k zajištění pokroku v naplňování Pařížské dohody o klimatu, úloha měst a regionů při provádění balíčku předpisů EU týkajících se čisté energie a cíle udržitelného rozvoje. Spolu s Evropskou komisí, rumunským předsednictvím Rady EU a Sdružením rumunských obcí se VR účastní také 12. konference v rámci plánu SET na téma „Transformace energetiky na místní úrovni“ konané ve dnech 12. až 14. června 2019. 

Členové přijali návrh stanoviska Provádění balíčku předpisů týkajících se čisté energie: Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jako nástroj přístupu místní a územní správy ke klimatu a aktivní a pasivní energetice . Zpravodaj József Ribányi (HU/ELS) , místopředseda rady župy Tolna , prohlásil: „ Členské státy musí kriticky zhodnotit jimi zavedené víceúrovňové dialogy o klimatu a energetice, tak aby v souladu s tím, co se uvádí v nařízení o správě energetické unie, zajistily úzké zapojení místních a regionálních orgánů. Právě prostřednictvím těchto dialogů se mohou města a regiony, ale i občanská společnost, podniky a příslušné zainteresované strany podílet na definování a provádění strategií a akčních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Nesmíme zapomínat, že města a regiony spravují rozsáhlé fondy budov a sítě veřejné dopravy, mají přímé pravomoci v oblasti územního plánování a plní regulační úlohu, co se týče decentralizované výroby energie. Coby shromáždění zastupující města a regiony v EU hodláme přispívat k vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a klimatu, a zejména pak k víceúrovňovým dialogům o energetice a klimatu .“

Členové přijali návrh stanoviska Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030: opatření v návaznosti na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, ekologickou transformaci a Pařížskou dohodu o změně klimatu . Zpravodajka Sirpa Hertell (FI/ELS) , členka rady města Espoo, vyzvala k přijetí zastřešující strategie EU v oblasti cílů udržitelného rozvoje, jíž by se řídily všechny politiky a kroky EU. Uvedla: „Musíme uplatňovat systematický přístup, abychom se vyhnuli roztříštěným a protichůdným opatřením. Je nutné posílit úlohu měst a regionů, jelikož odpovídají za provádění 65 % cílů udržitelného rozvoje v Evropě. Pro naplnění Agendy 2030 je klíčové, aby byla v rámci politik v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí realizována místní opatření ve prospěch udržitelného rozvoje. VR vyzývá ke stanovení integrovaných a inkluzivních místních cílů a úkolů, prováděcích opatření a ukazatelů, aby bylo možné měřit a monitorovat pokrok při provádění cílů udržitelného rozvoje v souladu se zásadou víceúrovňové správy.

Členové přijali návrh stanoviska Provádění Pařížské dohody prostřednictvím inovativní a udržitelné transformace energetiky na regionální a místní úrovni . Zpravodaj Witold STĘPIEŃ (PL/ELS) , člen sejmiku Lodžského vojvodství, prohlásil: „ Pro realizaci Pařížské dohody je nezbytné, aby byly vytyčeny vyšší cíle a aby se co nejdříve přešlo na udržitelný a inovativní energetický systém. S ohledem na pravomoci evropských měst a regionů v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie má určující význam jejich zapojení. Angažovat se musí rovněž evropští občané. Místní a regionální orgány by měly být vnitrostátními vládami považovány za důležité partnery a měl by jim být poskytnut lepší přístup k finančním prostředkům, novým technologiím a programům pro budování kapacit, aby bylo možné zaručit spravedlivou transformaci energetiky v uhelných regionech, ale i v regionech s vysokými emisemi uhlíku a na ostrovech v celé Evropě.“

Evropský výbor regionů vyzývá k tomu, aby byly v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027 vyčleněny prostředky ve výši 4,8 miliard EUR na podporu udržitelné transformace v uhelných regionech. Vyslovuje se rovněž pro navýšení přípustné státní podpory na projekty týkající se transformace energetiky v uhelných regionech a zvýšení míry financování v rámci zvláštních programů EU ze 60 na 70 % u ziskových organizací. Shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU připomíná svůj požadavek, aby bylo na zohledňování změny klimatu vyhrazeno alespoň 30 % příštího rozpočtu EU.

Místní představitelé vyzývají Evropskou komisi a členské státy, aby zvýšily cíle stanovené pro rok 2030 ve věci snížení emisí skleníkových plynů ze 40 na 50 % a v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie na 40 % (momentálně platí dohodnuté cíle 32,5 % a 32 %) , což by mělo významně přispět k dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050.

Členové prodiskutovali pracovní dokument Pakt starostů a primátorů po roce 2020 , který připravila zpravodajka Benedetta Brighenti (IT/SES) , členka zastupitelstva obce Castelnuovo Rangone v provincii Modena. Během této diskuse bylo zdůrazněno, že místní představitelé požadují, aby se téměř 10 000 měst a regionů, jež dobrovolně provádějí akční plány v oblasti udržitelné energetiky a klimatu v rámci Paktu starostů a primátorů, dostalo větší pomoci a aby byla neprodleně zajištěna doplňkovost mezi vnitrostátně stanovenými příspěvky a místně/regionálně stanovenými příspěvky v rámci Pařížské dohody o klimatu.

Poznámky pro redaktory:

Zde naleznete fotografie ze schůze komise ENVE.

Zde naleznete fotografie z konference v rámci plánu SET.

Všechny dokumenty ke schůzi komise ENVE jsou k dispozici zde .

Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu by měly zahrnovat související strategie a opatření na období 2021–2030, jimiž hodlají jednotlivé členské státy přispět k uskutečnění cílů EU stanovených pro rok 2030. Členské státy měly tyto plány sestavit do konce roku 2018. Nyní musí do 31. prosince letošního roku vypracovat a předložit jejich konečnou verzi. V legislativním usnesení o správě energetické unie, které bylo přijato v listopadu 2018, byly členské státy vyzvány, aby zavedly víceúrovňové dialogy o klimatu a energetice, do nichž budou zapojeny místní a regionální orgány.

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o správě energetické unie si můžete přečíst zde .

Dalším stanoviskem, jímž se VR chystá přispět k  diskusnímu dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 , který Evropská komise vydala v lednu 2019, je stanovisko s názvem Cíle udržitelného rozvoje: základ dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030 . Jeho zpravodajem je Arnoldas Abramavičius (LT/ELS) , člen rady venkovské obce Zarasai a vedoucí litevské delegace ve VR. Stanovisko má být přijato na příštím plenárním zasedání ve dnech 26. a 27. června 2019

Podle údajů Společného výzkumného střediska EU se ve 41 regionech ve 12 členských státech těží černé a hnědé uhlí. Činnosti související s využitím uhlí zajišťují zhruba 240 000 přímých pracovních míst. Nejvyšší zaměstnanost v odvětví těžby uhlí vykazuje Polsko (více než 99 000 osob), za ním následují Německo (25 000), Česká republika (18 000), Rumunsko (15 000) a Bulharsko (12 000).

Vyčlenit v rámci politiky soudržnosti prostředky ve výši 4,8 miliard EUR na transformaci v zelených uhelných regionech je jedním z nejdůležitějších návrhů, který figuruje i ve stanovisku Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Sociálně-ekonomická strukturální transformace uhelných regionů v Evropě , které připravil zpravodaj Mark Speich (DE/ELS) , státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet: