Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony budou hrát v příštích pěti letech zásadní roli při realizaci zelených priorit EU  
Evropský výbor regionů vyzývá k vytvoření regulační jistoty a poskytnutí finančních pobídek, aby mohla Evropa rychleji přejít na čistou energii, a také k tomu, aby byly v rámci politiky soudržnosti na tuto transformaci vyčleněny prostředky ve výši 4,8 miliard EUR pro zelené uhelné regiony

V Bukurešti se konala 24. schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku Evropského výboru regionů. Na programu jednání byly tři hlavní body: opatření k zajištění pokroku v naplňování Pařížské dohody o klimatu, úloha měst a regionů při provádění balíčku předpisů EU týkajících se čisté energie a cíle udržitelného rozvoje. Spolu s Evropskou komisí, rumunským předsednictvím Rady EU a Sdružením rumunských obcí se VR účastní také 12. konference v rámci plánu SET na téma „Transformace energetiky na místní úrovni“ konané ve dnech 12. až 14. června 2019. 

Členové přijali návrh stanoviska Provádění balíčku předpisů týkajících se čisté energie: Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jako nástroj přístupu místní a územní správy ke klimatu a aktivní a pasivní energetice . Zpravodaj József Ribányi (HU/ELS) , místopředseda rady župy Tolna , prohlásil: „ Členské státy musí kriticky zhodnotit jimi zavedené víceúrovňové dialogy o klimatu a energetice, tak aby v souladu s tím, co se uvádí v nařízení o správě energetické unie, zajistily úzké zapojení místních a regionálních orgánů. Právě prostřednictvím těchto dialogů se mohou města a regiony, ale i občanská společnost, podniky a příslušné zainteresované strany podílet na definování a provádění strategií a akčních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Nesmíme zapomínat, že města a regiony spravují rozsáhlé fondy budov a sítě veřejné dopravy, mají přímé pravomoci v oblasti územního plánování a plní regulační úlohu, co se týče decentralizované výroby energie. Coby shromáždění zastupující města a regiony v EU hodláme přispívat k vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a klimatu, a zejména pak k víceúrovňovým dialogům o energetice a klimatu .“

Členové přijali návrh stanoviska Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030: opatření v návaznosti na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, ekologickou transformaci a Pařížskou dohodu o změně klimatu . Zpravodajka Sirpa Hertell (FI/ELS) , členka rady města Espoo, vyzvala k přijetí zastřešující strategie EU v oblasti cílů udržitelného rozvoje, jíž by se řídily všechny politiky a kroky EU. Uvedla: „Musíme uplatňovat systematický přístup, abychom se vyhnuli roztříštěným a protichůdným opatřením. Je nutné posílit úlohu měst a regionů, jelikož odpovídají za provádění 65 % cílů udržitelného rozvoje v Evropě. Pro naplnění Agendy 2030 je klíčové, aby byla v rámci politik v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí realizována místní opatření ve prospěch udržitelného rozvoje. VR vyzývá ke stanovení integrovaných a inkluzivních místních cílů a úkolů, prováděcích opatření a ukazatelů, aby bylo možné měřit a monitorovat pokrok při provádění cílů udržitelného rozvoje v souladu se zásadou víceúrovňové správy.

Členové přijali návrh stanoviska Provádění Pařížské dohody prostřednictvím inovativní a udržitelné transformace energetiky na regionální a místní úrovni . Zpravodaj Witold STĘPIEŃ (PL/ELS) , člen sejmiku Lodžského vojvodství, prohlásil: „ Pro realizaci Pařížské dohody je nezbytné, aby byly vytyčeny vyšší cíle a aby se co nejdříve přešlo na udržitelný a inovativní energetický systém. S ohledem na pravomoci evropských měst a regionů v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie má určující význam jejich zapojení. Angažovat se musí rovněž evropští občané. Místní a regionální orgány by měly být vnitrostátními vládami považovány za důležité partnery a měl by jim být poskytnut lepší přístup k finančním prostředkům, novým technologiím a programům pro budování kapacit, aby bylo možné zaručit spravedlivou transformaci energetiky v uhelných regionech, ale i v regionech s vysokými emisemi uhlíku a na ostrovech v celé Evropě.“

Evropský výbor regionů vyzývá k tomu, aby byly v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027 vyčleněny prostředky ve výši 4,8 miliard EUR na podporu udržitelné transformace v uhelných regionech. Vyslovuje se rovněž pro navýšení přípustné státní podpory na projekty týkající se transformace energetiky v uhelných regionech a zvýšení míry financování v rámci zvláštních programů EU ze 60 na 70 % u ziskových organizací. Shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU připomíná svůj požadavek, aby bylo na zohledňování změny klimatu vyhrazeno alespoň 30 % příštího rozpočtu EU.

Místní představitelé vyzývají Evropskou komisi a členské státy, aby zvýšily cíle stanovené pro rok 2030 ve věci snížení emisí skleníkových plynů ze 40 na 50 % a v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie na 40 % (momentálně platí dohodnuté cíle 32,5 % a 32 %) , což by mělo významně přispět k dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050.

Členové prodiskutovali pracovní dokument Pakt starostů a primátorů po roce 2020 , který připravila zpravodajka Benedetta Brighenti (IT/SES) , členka zastupitelstva obce Castelnuovo Rangone v provincii Modena. Během této diskuse bylo zdůrazněno, že místní představitelé požadují, aby se téměř 10 000 měst a regionů, jež dobrovolně provádějí akční plány v oblasti udržitelné energetiky a klimatu v rámci Paktu starostů a primátorů, dostalo větší pomoci a aby byla neprodleně zajištěna doplňkovost mezi vnitrostátně stanovenými příspěvky a místně/regionálně stanovenými příspěvky v rámci Pařížské dohody o klimatu.

Poznámky pro redaktory:

Zde naleznete fotografie ze schůze komise ENVE.

Zde naleznete fotografie z konference v rámci plánu SET.

Všechny dokumenty ke schůzi komise ENVE jsou k dispozici zde .

Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu by měly zahrnovat související strategie a opatření na období 2021–2030, jimiž hodlají jednotlivé členské státy přispět k uskutečnění cílů EU stanovených pro rok 2030. Členské státy měly tyto plány sestavit do konce roku 2018. Nyní musí do 31. prosince letošního roku vypracovat a předložit jejich konečnou verzi. V legislativním usnesení o správě energetické unie, které bylo přijato v listopadu 2018, byly členské státy vyzvány, aby zavedly víceúrovňové dialogy o klimatu a energetice, do nichž budou zapojeny místní a regionální orgány.

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o správě energetické unie si můžete přečíst zde .

Dalším stanoviskem, jímž se VR chystá přispět k  diskusnímu dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 , který Evropská komise vydala v lednu 2019, je stanovisko s názvem Cíle udržitelného rozvoje: základ dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030 . Jeho zpravodajem je Arnoldas Abramavičius (LT/ELS) , člen rady venkovské obce Zarasai a vedoucí litevské delegace ve VR. Stanovisko má být přijato na příštím plenárním zasedání ve dnech 26. a 27. června 2019

Podle údajů Společného výzkumného střediska EU se ve 41 regionech ve 12 členských státech těží černé a hnědé uhlí. Činnosti související s využitím uhlí zajišťují zhruba 240 000 přímých pracovních míst. Nejvyšší zaměstnanost v odvětví těžby uhlí vykazuje Polsko (více než 99 000 osob), za ním následují Německo (25 000), Česká republika (18 000), Rumunsko (15 000) a Bulharsko (12 000).

Vyčlenit v rámci politiky soudržnosti prostředky ve výši 4,8 miliard EUR na transformaci v zelených uhelných regionech je jedním z nejdůležitějších návrhů, který figuruje i ve stanovisku Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Sociálně-ekonomická strukturální transformace uhelných regionů v Evropě , které připravil zpravodaj Mark Speich (DE/ELS) , státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023