Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony jsou klíčovou součástí uhlíkově neutrální a digitální transformace Evropy  
Shromáždění EU měst a regionů se domnívá, že jediným způsobem, jak dosáhnout evropských cílů v oblasti energetiky a klimatu, je inkluzivní Digitální agenda pro Evropu a víceúrovňový dialog.

V rámci rumunského předsednictví Rady Evropské unie proběhly tento týden v Bukurešti dvě akce na vysoké úrovni, na nichž byl výrazně zastoupen Evropský výbor regionů (VR): Digitální shromáždění 2019 a 12. konference o plánu SET. Města a regiony EU zdůraznily, že klíčovým prvkem evropské strategie digitalizace musí být začlenění, a upozornily na to, že jediným způsobem, jak dosáhnout cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, jsou účinné víceúrovňové dialogy.

Digitální shromáždění 2019 , které je vrcholným fórem EU, jež hodnotí úspěchy strategie pro jednotný digitální trh, podpořilo tvrzení VR, že ústředním prvkem budoucího jednotného digitálního trhu musí být začlenění. VR v Bukurešti představil dokument Digitální Evropa pro všechny . Jde o soubor návrhů předsedy VR Karla-Heinze Lambertze a prvního místopředsedy Markku Markkuly , který je příspěvkem k obnovení mandátu Evropské komise v oblasti jednotného digitálního trhu na příštích pět let.

Místopředseda Markku Markkula (FI/ELS) , jenž byl hlavním řečníkem na závěrečném zasedání digitálního shromáždění, uvedl: „Digitální revoluce začíná na místní úrovni. Musíme zajistit, aby digitalizace Evropy byla plně inkluzivní a neopomíjela žádné komunity. Je mimořádně důležité, aby byla digitální a udržitelná řešení cenově dostupná a přístupná všem. Musíme také propojit internet věcí s oblastmi dopravy, energetické účinnosti a oběhového hospodářství, a provázat tak digitalizaci Evropy s dosažením cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a cílů udržitelného rozvoje.“

K návrhům VR v rámci Digitální Evropy pro všechny patří vytvoření místního indexu digitální ekonomiky a společnosti , jenž by umožňoval lépe popsat rozmanitost „digitálních situací“ evropských měst a regionů. Návrhy VR k digitalizaci jednotného trhu budou nyní předloženy nastupujícímu finskému předsednictví Rady EU a budou součástí diskuse o  programu Digitální Evropa , jenž byl poprvé předložen v červnu 2018. 

Předseda rady hrabství Tipperary a člen VR Michael Murphy (IE/ELS) v Bukurešti obdržel jednu z prvních poukázek WiFi4EU v hodnotě 15 000 EUR na instalaci bezplatného wi-fi připojení ve své komunitě. WiFi4EU je nový systém EU, který místním komunitám zajišťuje bezplatné wi-fi připojení.

Ve dnech 12. až 14. června se v Bukurešti konala rovněž 24. schůze Komise VR pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) . Ve spolupráci s Evropskou komisí, Sdružením rumunských obcí a rumunským předsednictvím Rady EU se VR podílel na uspořádání konference o plánu SET . Místopředseda Markkula zdůraznil, že Evropa nebude schopna dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality ani splnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje bez úzkého a strukturovaného partnerství mezi Evropskou unií, akademickou obcí, podniky a vnitrostátní, regionální a místní úrovní správy.

„Zásadní význam má lepší zapojení nižších než celostátních úrovní správy do přípravy vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a moment, v němž se předsednictví Rady EU ujímá Finsko, je v tomto ohledu klíčový. Je třeba pokračovat v práci našich rumunských kolegů na provádění balíčku předpisů v oblasti čisté energie, a to zejména pokud jde o začleňování energetické unie do vnitrostátních politik členských států a konkrétněji do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Musíme zajistit, aby každý z těchto plánů vykazoval dostatečnou úroveň energetických a klimatických ambicí. Členské státy mohou účinně dosáhnout přechodu na čistou energii pouze prostřednictvím strukturovaných víceúrovňových dialogů, do nichž budou zapojeny místní a regionální orgány, ale také podniky a občanská společnost, “ prohlásil na závěrečném zasedání konference o plánu SET první místopředseda Markku Markkula.

„Během finského předsednictví EU chtějí naše města a regiony ukázat, jak se připravují a provádějí místní plány v oblasti energetiky a klimatu. VR může a bude používat různé nástroje, aby podpořil průkopníky ze všech částí EU, aby se ujali vedoucí úlohy při uskutečňování cílů udržitelného rozvoje OSN, “ uvedl závěrem.

Další informace:

Pod názvem Transformace energetiky na místní úrovni se konference o plánu SET zaměřila na strategie, jež jsou na místní a regionální úrovni nutné k urychlení přechodu na udržitelné zdroje energie, a analyzovaly se na ní v současnosti dostupné investiční možnosti využití potenciálu podniků k vytváření nízkouhlíkových inovativních ekonomik na místní a regionální úrovni. Delegáti posoudili místní výzvy a řešení týkající se integrace různých energetických systémů a konkrétní způsoby, jimiž plán SET přispívá k dekarbonizaci místních ekonomik.

Cílem Evropského strategického plánu pro energetické technologie (plán SET) je pomoci urychlit vývoj a zavádění nízkouhlíkových technologií. Plán usiluje o vylepšení nových technologií a snížení nákladů prostřednictvím koordinace výzkumu v členských státech a pomoci s financováním projektů.

plánu Digitální Evropa pro všechny , který podepsali předseda VR Karl-Heinz Lambertz a první místopředseda Markku Markkula, předkládá VR příští Evropské komisi své návrhy, k nimž patří:

vytvoření evropské sítě center pro digitální inovace navázaných na regionální strategie pro inteligentní specializaci;

využívání různých finančních nástrojů EU, včetně strukturálních fondů, k urychlení rozvoje center pro digitální inovace a zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech regionech EU;

vytváření regionálních aliancí digitálních dovedností spolu s odvětvím vzdělávání a odborné přípravy, které budou odpovídat digitálním potřebám místních podniků;

využití přezkumu směrnice o veřejných zakázkách za účelem prosazování snadného zavádění inteligentních služeb v těsné součinnosti s centry pro digitální inovace; optimální využití ujednání o hromadném nákupu; spolupráce s Evropskou investiční bankou na usnadnění hromadného nákupu;

spuštění výzvy k volbě vzorových inteligentních vesnic a regionů v každém členském státě spolu se specializovanou odbornou přípravou a opatřeními na plošné začleňování;

využití nových digitálních řešení na místní úrovni k trvalému dialogu s občany o tématech počínaje kybernetickou bezpečností až po digitální veřejné služby;

zajištění evropského systému poukázek na audity elektronické veřejné správy pro 700 malých a středně velkých měst, přičemž odborníci v místní veřejné správě poskytnou 15denní poradenské služby městské radě;

zavedení souboru smysluplných ukazatelů, které mohou měřit pokrok na místní a regionální úrovni, a pravidelné zveřejňování zpráv o aktuálním stavu místního/regionálního rozměru jednotného digitálního trhu.

Digitální shromáždění 2019 je fórem, jež slouží zúčastněným stranám k hodnocení úspěchů strategie pro jednotný digitální trh, vyvozování ponaučení a výměně názorů na hlavní rysy budoucí digitální politiky. Tato akce je také skvělou příležitostí ukázat, jak digitalizace mění naše společnosti a ekonomiky a jak může přispívat k pozitivní změně našeho života. Pořádá ji Evropské komise ve spolupráci s rumunským předsednictvím Rady Evropské unie.

Kontakty:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Share: