Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony jsou klíčovou součástí uhlíkově neutrální a digitální transformace Evropy  
Shromáždění EU měst a regionů se domnívá, že jediným způsobem, jak dosáhnout evropských cílů v oblasti energetiky a klimatu, je inkluzivní Digitální agenda pro Evropu a víceúrovňový dialog.

V rámci rumunského předsednictví Rady Evropské unie proběhly tento týden v Bukurešti dvě akce na vysoké úrovni, na nichž byl výrazně zastoupen Evropský výbor regionů (VR): Digitální shromáždění 2019 a 12. konference o plánu SET. Města a regiony EU zdůraznily, že klíčovým prvkem evropské strategie digitalizace musí být začlenění, a upozornily na to, že jediným způsobem, jak dosáhnout cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, jsou účinné víceúrovňové dialogy.

Digitální shromáždění 2019 , které je vrcholným fórem EU, jež hodnotí úspěchy strategie pro jednotný digitální trh, podpořilo tvrzení VR, že ústředním prvkem budoucího jednotného digitálního trhu musí být začlenění. VR v Bukurešti představil dokument Digitální Evropa pro všechny . Jde o soubor návrhů předsedy VR Karla-Heinze Lambertze a prvního místopředsedy Markku Markkuly , který je příspěvkem k obnovení mandátu Evropské komise v oblasti jednotného digitálního trhu na příštích pět let.

Místopředseda Markku Markkula (FI/ELS) , jenž byl hlavním řečníkem na závěrečném zasedání digitálního shromáždění, uvedl: „Digitální revoluce začíná na místní úrovni. Musíme zajistit, aby digitalizace Evropy byla plně inkluzivní a neopomíjela žádné komunity. Je mimořádně důležité, aby byla digitální a udržitelná řešení cenově dostupná a přístupná všem. Musíme také propojit internet věcí s oblastmi dopravy, energetické účinnosti a oběhového hospodářství, a provázat tak digitalizaci Evropy s dosažením cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a cílů udržitelného rozvoje.“

K návrhům VR v rámci Digitální Evropy pro všechny patří vytvoření místního indexu digitální ekonomiky a společnosti , jenž by umožňoval lépe popsat rozmanitost „digitálních situací“ evropských měst a regionů. Návrhy VR k digitalizaci jednotného trhu budou nyní předloženy nastupujícímu finskému předsednictví Rady EU a budou součástí diskuse o  programu Digitální Evropa , jenž byl poprvé předložen v červnu 2018. 

Předseda rady hrabství Tipperary a člen VR Michael Murphy (IE/ELS) v Bukurešti obdržel jednu z prvních poukázek WiFi4EU v hodnotě 15 000 EUR na instalaci bezplatného wi-fi připojení ve své komunitě. WiFi4EU je nový systém EU, který místním komunitám zajišťuje bezplatné wi-fi připojení.

Ve dnech 12. až 14. června se v Bukurešti konala rovněž 24. schůze Komise VR pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) . Ve spolupráci s Evropskou komisí, Sdružením rumunských obcí a rumunským předsednictvím Rady EU se VR podílel na uspořádání konference o plánu SET . Místopředseda Markkula zdůraznil, že Evropa nebude schopna dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality ani splnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje bez úzkého a strukturovaného partnerství mezi Evropskou unií, akademickou obcí, podniky a vnitrostátní, regionální a místní úrovní správy.

„Zásadní význam má lepší zapojení nižších než celostátních úrovní správy do přípravy vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a moment, v němž se předsednictví Rady EU ujímá Finsko, je v tomto ohledu klíčový. Je třeba pokračovat v práci našich rumunských kolegů na provádění balíčku předpisů v oblasti čisté energie, a to zejména pokud jde o začleňování energetické unie do vnitrostátních politik členských států a konkrétněji do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Musíme zajistit, aby každý z těchto plánů vykazoval dostatečnou úroveň energetických a klimatických ambicí. Členské státy mohou účinně dosáhnout přechodu na čistou energii pouze prostřednictvím strukturovaných víceúrovňových dialogů, do nichž budou zapojeny místní a regionální orgány, ale také podniky a občanská společnost, “ prohlásil na závěrečném zasedání konference o plánu SET první místopředseda Markku Markkula.

„Během finského předsednictví EU chtějí naše města a regiony ukázat, jak se připravují a provádějí místní plány v oblasti energetiky a klimatu. VR může a bude používat různé nástroje, aby podpořil průkopníky ze všech částí EU, aby se ujali vedoucí úlohy při uskutečňování cílů udržitelného rozvoje OSN, “ uvedl závěrem.

Další informace:

Pod názvem Transformace energetiky na místní úrovni se konference o plánu SET zaměřila na strategie, jež jsou na místní a regionální úrovni nutné k urychlení přechodu na udržitelné zdroje energie, a analyzovaly se na ní v současnosti dostupné investiční možnosti využití potenciálu podniků k vytváření nízkouhlíkových inovativních ekonomik na místní a regionální úrovni. Delegáti posoudili místní výzvy a řešení týkající se integrace různých energetických systémů a konkrétní způsoby, jimiž plán SET přispívá k dekarbonizaci místních ekonomik.

Cílem Evropského strategického plánu pro energetické technologie (plán SET) je pomoci urychlit vývoj a zavádění nízkouhlíkových technologií. Plán usiluje o vylepšení nových technologií a snížení nákladů prostřednictvím koordinace výzkumu v členských státech a pomoci s financováním projektů.

plánu Digitální Evropa pro všechny , který podepsali předseda VR Karl-Heinz Lambertz a první místopředseda Markku Markkula, předkládá VR příští Evropské komisi své návrhy, k nimž patří:

vytvoření evropské sítě center pro digitální inovace navázaných na regionální strategie pro inteligentní specializaci;

využívání různých finančních nástrojů EU, včetně strukturálních fondů, k urychlení rozvoje center pro digitální inovace a zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech regionech EU;

vytváření regionálních aliancí digitálních dovedností spolu s odvětvím vzdělávání a odborné přípravy, které budou odpovídat digitálním potřebám místních podniků;

využití přezkumu směrnice o veřejných zakázkách za účelem prosazování snadného zavádění inteligentních služeb v těsné součinnosti s centry pro digitální inovace; optimální využití ujednání o hromadném nákupu; spolupráce s Evropskou investiční bankou na usnadnění hromadného nákupu;

spuštění výzvy k volbě vzorových inteligentních vesnic a regionů v každém členském státě spolu se specializovanou odbornou přípravou a opatřeními na plošné začleňování;

využití nových digitálních řešení na místní úrovni k trvalému dialogu s občany o tématech počínaje kybernetickou bezpečností až po digitální veřejné služby;

zajištění evropského systému poukázek na audity elektronické veřejné správy pro 700 malých a středně velkých měst, přičemž odborníci v místní veřejné správě poskytnou 15denní poradenské služby městské radě;

zavedení souboru smysluplných ukazatelů, které mohou měřit pokrok na místní a regionální úrovni, a pravidelné zveřejňování zpráv o aktuálním stavu místního/regionálního rozměru jednotného digitálního trhu.

Digitální shromáždění 2019 je fórem, jež slouží zúčastněným stranám k hodnocení úspěchů strategie pro jednotný digitální trh, vyvozování ponaučení a výměně názorů na hlavní rysy budoucí digitální politiky. Tato akce je také skvělou příležitostí ukázat, jak digitalizace mění naše společnosti a ekonomiky a jak může přispívat k pozitivní změně našeho života. Pořádá ji Evropské komise ve spolupráci s rumunským předsednictvím Rady Evropské unie.

Kontakty:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

V zájmu podpory regionů a měst při probíhající transformaci je podle představitelů místní úrovně třeba řešit problém digitální propasti.
V zájmu podpory regionů a měst při probíhající transformaci je podle představitelů místní úrovně třeba řešit problém digitální propasti.
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022