Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Změna způsobu fungování EU: ‎ regionální parlamenty zahajují iniciativu na posílení své úlohy při tvorbě právních předpisů EU  
Evropský výbor regionů bude napříč regiony koordinovat diskuse v souvislosti s legislativním procesem EU

Evropský výbor regionů ( VR ) a Konference regionálních zákonodárných shromáždění Evropské unie ( CALRE ) dnes zahájily pilotní projekt, jehož cílem je posílit zapojení regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi do legislativního procesu EU.

Dnes byla na 9. konferenci o subsidiaritě , která se konala v Senátu italského parlamentu v Římě, zahájena iniciativa nazvaná „Podněty získané z politických debat v regionálních parlamentech“. Témata z debat probíhajících v regionech po celé Evropě budou použita jako podklad pro legislativní proces EU v počáteční fázi přípravy ročního pracovního programu Evropské komise. VR, jenž zastupuje místní a regionální orgány na úrovni EU, bude na projekt dohlížet a shromáždí pro něj podklady. Zajistí tak, že bude dodržována zásada subsidiarity a že rozhodnutí budou přijímána co nejblíže občanům a EU bude jednat pouze tehdy, bude-li to považováno za účinnější než opatření na celostátní, regionální nebo místní úrovni.

Předseda Výboru Karl-Heinz Lambertz , který je rovněž předsedou parlamentu Německojazyčného společenství Belgie, uvedl: „Díky této iniciativě jsou regionální parlamenty zapojeny do tvorby politik EU již v počáteční fázi. Tento projekt přichází v ideální okamžik, tj. krátce před tím, než EU zahájí svou konferenci o budoucnosti Evropy, jejímž cílem je obnovit vztah s jejími občany. Musíme maximalizovat dopad všech právních předpisů EU tím, že do tvorby politik zapojíme správnou úroveň veřejné správy, včetně těch, které jsou nejblíže občanům – regionů a měst –, aby se zajistilo, že ovlivní každodenní život. O výsledek těchto debat v regionálních parlamentech se podělíme s Evropskou komisí, a tak přispějeme k budoucí tvorbě politik. Nejde o to, abychom měli „méně Evropy“, ale o to, aby byla efektivnější, dosahovala výsledků a myslela v prvé řadě na občany.“

Konferenci zahájila předsedkyně italského Senátu Maria Elisabetta Alberti Casellati . Zdůraznila, že je naléhavě nutné, aby Evropská unie a její členské státy odpovídajícím způsobem reagovaly na požadavky občanů, aby se na ně v rozhodnutích EU bral větší ohled.

Iniciativu VR podpořil předseda Výboru Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti Antonio Tajani , který prohlásil: „Pilotní projekt je krokem správným směrem. Jeho cílem je zajistit větší zapojení regionálních parlamentů do rozhodovacího procesu EU. Regiony plní nepostradatelnou funkci při provádění politik EU, počínaje zemědělstvím, přes cestovní ruch, až po dopravu a zdraví. Regionální zastupitelé by se měli zúčastnit nadcházející konference o budoucnosti Evropy, kterou v příštím roce svolá předsedkyně Komise von der Leyen.“ A dodal, že „přiblížit orgány a instituce EU občanům můžeme pouze tak, že zapojíme demokraticky zvolené zástupce“.

Koordinátorka Italského sdružení předsedů regionálních rad Rosa D'Amelio uvedla, že se jedná o prioritu, s níž se plně ztotožňuje. Prohlásila: „Italská i evropská regionální zákonodárná shromáždění jsou připravena podělit se o své zkušenosti na konferenci o budoucnosti Evropy, která bude – za předpokladu, že bude dobře připravena – určitým evropským veřejným prostorem, z něhož bude možné vycházet.“

Barbara Duden, předsedkyně komise CIVEX ve VR a poslankyně parlamentu spolkové země Hamburk, řekla: Hlavní úloha místních a regionálních orgánů při utváření aktivní subsidiarity, která klade důraz na přidanou hodnotu společného konání na úrovni EU, je stále zřejmější. Toho si jsou vědomi i naši institucionální partneři. Proto musíme dbát na to, aby se konstruktivní politické diskuse o tom, jaká úroveň nejlépe vyřeší jaké problémy, nezvrátily v neflexibilní pravidla (například tzv. „one in, one out“), jež by neodrážela komplexitu problematiky.“

Roberto Ciambetti, předseda rady regionu Benátsko a zástupce koordinátora Italské konference předsedů regionálních parlamentů, prohlásil: „Naším poselstvím je, že se evropské regiony a regionální parlamenty musí podílet na všech rozhodnutích. Musíme provádět 70 % evropských právních předpisů, aniž bychom měli možnost je určovat. Pokud si Unie myslí, že tím vyřeší demokratický deficit, tak je opět na omylu. Výbor regionů je neodmyslitelným pojítkem mezi regiony a orgány a institucemi EU. Jeho účinná účast na rozhodovacím procesu EU musí být zaručena vhodnými prostředky.“

Podněty, získané během tohoto projektu od regionálních parlamentů, budou využity jako příspěvek do rané fáze rozhodovacího procesu EU. Projektu se mohou zúčastnit všechny regionální parlamenty EU s legislativními pravomocemi tím, že se do 24. ledna 2020 obrátí na sekretariát CALRE ( calre2020@parcan.es ). Účastnící se parlamenty budou vybrány krátce po uvedeném datu. Debaty se budou pravděpodobně konat v období mezi 1. březnem a 15. květnem 2020.

Tato iniciativa doplňuje projekt regionálních center (RegHubs), který VR spustil v roce 2019 a v jehož rámci 36 regionů posuzuje účinnost stávajícího provádění vybraných politik EU, například v oblasti zadávání veřejných zakázek a kvality ovzduší.

Poznámka pro redaktory

Evropský výbor regionů pořádá jednou za dva roky konferenci o subsidiaritě s cílem posílit dynamiku institucionální činnosti v oblasti monitorování subsidiarity a umožnit skutečný dialog všech partnerů zapojených do procesu monitorování subsidiarity. Akce v Římě je v pořadí devátou konferencí, z nichž se každá konala v jiném členském státě EU.

Subsidiarita zaručuje, že EU může jednat pouze tehdy, je-li při řešení určitých otázek účinnější než celostátní, regionální nebo místní úroveň. Jde o zajištění dostatečné přidané hodnoty ve všech činnostech EU.

„Aktivní subsidiarita“ je novým způsobem práce, jenž tradiční přístup k subsidiaritě posouvá o krok vpřed. Motivuje všechny subjekty na institucionální, celostátní a nižší než celostátní úrovni k tomu, aby v průběhu celého cyklu tvorby politik konstruktivně přispívaly ke zvyšování přidané hodnoty právních předpisů EU. Přístup „aktivní subsidiarity“ Výbor regionů navrhl v rámci pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“ , kterou ustavil stávající předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v listopadu 2017 a které předsedal místopředseda Frans Timmermans. Koncepcí aktivní subsidiarity se zabývalo sdělení Evropské komise o posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality z října 2018 .

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023