Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Tzitzikostas a komisařka Ferreira vyzývají k posílení spolupráce mezi EU, členskými státy, regiony, městy a vesnicemi, jež by napomohlo spravedlivému oživení  

Dne 4. února proběhla diskuse mezi regionálními a místními představiteli a komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreira. Mluvilo se o tom, jak urychlit zahájení nových programů politiky soudržnosti, jak zajistit jejich včasnou realizaci a jak je začlenit je do národních plánů na podporu oživení.

V reakci na pandemii COVID-19 zajistila Evropská unie investice do spravedlivého, zeleného a digitálního oživení, a to ve výši, která nemá obdoby. REACT-EU, Fond pro spravedlivou transformaci, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a facilita na podporu oživení a odolnosti tvoří jedinečný soubor nástrojů, který může přinést inkluzivní oživení, jakož i spravedlivou zelenou a digitální transformaci.

Absorpce a provádění všech dostupných fondů EU je pro celostátní, regionální a místní orgány náročným úkolem. V rozpravě na plenárním zasedání bylo zdůrazněno, že v několika členských státech hrozí nebezpečí, že centralizace a řešení „shora dolů“ oslabí dopad těchto investic. Z tohoto důvodu vyzvali členové VR a komisařka Ferreira, aby v souladu se zásadou partnerství byly regionální a místní orgány plně zapojeny do vypracovávání komplexních plánů na podporu oživení, a to s cílem co nejlépe využít synergie mezi všemi dostupnými nástroji. „Stojíme před nebývalými výzvami spojenými s prováděním a můžeme uspět pouze tehdy, budeme-li spolupracovat. Mimořádná situace má často za následek centralizované řízení politiky soudržnosti, přičemž programy nejsou dobře koordinovány s národními plány na podporu oživení. Proto budeme s komisařkou Elisou Ferreira spolupracovat na tom, abychom urychlili zahájení nových programů, podpořili jejich realizaci a informovali o přidané hodnotě a přínosech politiky soudržnosti pro každodenní život občanů,“ uvedl předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas .

„V příštích několika letech se financování z evropských zdrojů v mnoha regionech zdvojnásobí, nebo dokonce ztrojnásobí. Máme více nástrojů, více příležitostí a více investic než kdykoli předtím. Je zcela zásadní, aby toho využily komplexní vnitrostátní strategie zaměřené na budoucnost, na nichž stojí naše společné unijní priority. Má-li být zajištěna doplňkovost, ucelenost a územní dopad, je nezbytné, aby se na přípravě těchto strategií a plánů podílely regionální a místní orgány, sociální partneři a občanská společnost,“ řekla komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira .

„EU má jedinečnou příležitost přispět k dosažení cílů Zelené dohody. Prioritou je ekologizace soudržnosti v novém programovém období,“ řekl Vasco Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a člen regionálního shromáždění Azorských ostrovů. Dále dodal: „Přiměřené financování nestačí. Zapotřebí je rovněž zjednodušení a větší prostor pro investice.“

„Všechny evropské regiony intenzivně připravují programy, které mají být po listopadovém přijetí nařízení v rámci politiky soudržnosti prováděny v praxi. Již nyní máme zpoždění, ale místní a regionální zástupci jsou odhodláni postarat se o to, aby toto nové programové období bylo úspěšné. Abychom toho docílili, musí členské státy zajistit, aby facilita na podporu oživení a odolnosti byla doplněním našeho úsilí. Cestou k zajištění ucelenosti a účinnosti není přehlížet a ignorovat regiony,“ prohlásila Isabelle Boudineau , předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet: