Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Most mezi evropskými institucemi a občany: ‎ evropské občanské iniciativy musí mít vliv na legislativní proces EU  

Místní a regionální představitelé jsou připraveni prosazovat občanské iniciativy s územním dopadem

Místní a regionální představitelé pozvali na 142. plenární zasedání VR vůbec poprvé zástupce dvou evropských občanských iniciativ. Přítomni byli také Pedro Silva Pereira, místopředseda Evropského parlamentu odpovědný za evropskou demokracii a evropské občanské iniciativy, a Christa Schweng, nově zvolená předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru. Touto iniciativou VR zahajuje diskusi o demokracii směřující ke konferenci o budoucnosti Evropy a vyjadřuje tak svůj závazek podporovat evropské občanské iniciativy, které spadají do jeho politické působnosti a jsou politicky relevantní pro místní a regionální orgány. Evropské občanské iniciativy usnadňují a podporují politickou prioritu VR spočívající v přiblížení Evropy jejím občanům. VR jakožto zástupce úrovně správy, která je občanům nejblíže, je klíčovým partnerem pro jejich propagaci. Skutečnost, že Evropská komise řádně neprovádí navazující legislativní kroky, nejenže frustruje miliony občanů, ale může také vyvolat nespokojenost s evropskými institucemi.

Evropská občanská iniciativa byla zavedena v roce 2011. Jedná se o nástroj participativní demokracie v EU, který občanům umožňuje vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh právního aktu pro účely provedení Smluv EU. Podle zprávy OECD z roku 2020, která zkoumala zájem o poradní demokracii v rámci EU , se zastupitelské poradní procesy v posledních 40 letech častěji využívají na místní (52 %) a regionální úrovni (30 %). Místní a regionální orgány jsou proto přirozenými partnery pro propagaci evropských občanských iniciativ s územním dopadem. Může to být provedeno třemi různými způsoby: zaprvé, členové VR mohou společně rozhodnout o podpoře cíle konkrétní evropské občanské iniciativy buď prostřednictvím stanovisek z vlastní iniciativy, nebo prostřednictvím usnesení; zadruhé, některý ze členů VR může toto téma vznést během stálé plenární rozpravy o místních a regionálních otázkách v EU; zatřetí, evropské občanské iniciativy by mohly být začleněny do sítě CitizEN – sítě zapojení občanů do EU (Citizen Engagement in the EU), což je nástroj, který VR navrhl s ohledem na konferenci o budoucnosti Evropy.

První místopředseda VR Vasco Cordeiro uvedl: „Evropské občanské iniciativy by mohly představovat pozoruhodný nástroj ke zlepšení demokracie v EU. Musíme vždy podporovat demokracii, zlepšování právních předpisů a zásadu aktivní subsidiarity. Nebudou-li občanské iniciativy řádně podpořeny, hrozí, že neuspějí, což povede k další frustraci občanů a oslabení jejich důvěry v EU. Nemělo by přitom jít pouze o fascinující akademickou diskusi, ale měla by z toho vzejít politická debata na konferenci o budoucnosti Evropy s cílem nalézt nové způsoby, jak posílit demokratické základy EU.“

Pedro Silva Pereira , místopředseda Evropského parlamentu odpovědný za evropskou demokracii a evropské občanské iniciativy, řekl: „Evropská občanská iniciativa je důležitým nástrojem na podporu evropské účasti na legislativním procesu Unie. Tento proces, který zavedla Lisabonská smlouva, prošel několika změnami s cílem usnadnit přístup a rovněž zajistit větší transparentnost rozhodovacího procesu EU. V době, kdy chceme zahájit důkladnou diskusi o budoucnosti Evropy, může být evropská občanská iniciativa příkladem toho, jak dále rozšířit interakci občanů a orgánů EU, zejména pokud jde o Evropský parlament, a jak posílit mechanismy participativní demokracie. Iniciativa Výboru regionů nemohla přijít ve vhodnější chvíli. Díky ní se zajistí, aby regionální aktéři byli výrazně zapojeni do pokračujícího procesu zlepšování evropské demokracie.“

Christa Schweng , předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru, uvedla: „Musíme usilovat o to, aby se ústředním aspektem politik EU stali lidé, buď prostřednictvím organizací občanské společnosti, které jsou zastoupeny v našem Výboru, nebo prostřednictvím nástrojů, jako je evropská občanská iniciativa. EHSV na úrovni EU a jeho členové ve svých zemích budou evropskou občanskou iniciativu nadále propagovat a zvyšovat povědomí o ní, aby byla občanům známější a aby ji tedy více využívali. Chceme, aby byli občané zapojeni, a chceme jejich zapojení smysluplným způsobem podněcovat – EU by měla být svým občanům co nejblíže a měla by si zasloužit jejich důvěru. Naše výbory hrají důležitou úlohu jako prostředníci jak na unijní, tak na celostátní, regionální a místní úrovni.“

Karl-Heinz Lambertz , bývalý předseda a současný člen VR, představil jako jeden z organizátorů evropskou občanskou iniciativu Minority SafePack – jeden milion podpisů na podporu rozmanitosti v Evropě . Tato iniciativa vyzývá EU ke zvýšení ochrany příslušníků národnostních a jazykových menšin a k posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie. Je jednou ze sedmi iniciativ, které získaly dostatečný počet podpisů, dokončily všechny postupné kroky a byly úspěšně předloženy Komisi.

Jednou ze 14 právě probíhajících evropských občanských iniciativ (tj. otevřených iniciativ ve fázi sběru podpisů) je iniciativa Voliči bez hranic, plná politická práva pro občany EU . Tato iniciativa, kterou představil Beniamino Brunati, požaduje reformy, jimiž se posílí existující práva občanů EU volit a kandidovat v evropských a komunálních volbách v zemi bydliště, a nové právní předpisy na rozšíření těchto práv na regionální a celostátní volby a referenda.

Ve stanovisku Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany , které vypracoval zpravodaj Declan McDonnell (IE/EA), navrhl VR nástroj CitizEN – síť zapojení občanů do EU, jehož cílem je zapojit občany do tvorby politik. Síť CitizEN by mohla být spuštěna během konference o budoucnosti Evropy a později by se mohla stát stálým mechanismem. Síť by měla tři cíle:

– posílit interakci mezi evropskými orgány a občany prostřednictvím přímých metod zapojení na místní a regionální úrovni,

– poskytnout příklady pro metody účasti, které lze použít formálně i neformálně,

– fungovat jako úložiště pro informace a sdílení osvědčených postupů iniciativ pro zapojení občanů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni z celé Evropské unie.

Organizátoři evropských občanských iniciativ by se měli chopit příležitosti plynoucí z diskusí, které budou pořádány v rámci konference o budoucnosti Evropy. Síť CitizEN by se mohla stát stabilní a stálou infrastrukturou, která bude schopná pokračovat v práci započaté na této konferenci a zajistit, že občané budou řádně informováni a zapojeni do monitorovacích, hodnoticích a posuzovacích fází.

Související informace

Od 1. ledna 2020 platí nová pravidla, díky nimž je evropská občanská iniciativa pro organizátory a signatáře přístupnější, méně zatěžující a snadněji použitelná. Hlavní technickou inovací je centrální online systém sběru, který spravuje Evropská komise. Tato služba je poskytována bezplatně a občanům umožňuje podepsat iniciativu pomocí elektronické identifikace. Organizátoři se rovněž mohou do konce roku 2022 rozhodnout, že použijí individuální online systém sběru. Od roku 2012 bylo registrováno 75 iniciativ.

VR přijal k tomuto tématu tři stanoviska:

– Evropská občanská iniciativa (CDR 167/2010), přijaté v roce 2010, zpravodajka: Sonia Masini,

Evropská občanská iniciativa (CIVEX-VI/005), přijaté v říjnu 2015, zpravodaj: Luc Van den Brande,

Nařízení o evropské občanské iniciativě (CIVEX-VI/028), přijaté v březnu 2018, zpravodaj: Luc Van den Brande.

Stanovisko Úvahy o Evropě – hlas místních a regionálních orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii , které bylo přijato v říjnu 2018, zařadilo evropskou občanskou iniciativu do širšího rámce demokracie a účasti občanů: „… je třeba posílit nástroje na podporu účasti, jako je evropská občanská iniciativa. Jedná se o nástroj, který doplňuje stávající struktury zastupitelské demokracie na úrovni EU a další inovativní prvky participativního rozhodování a stálého dialogu, a jako taková může pomoci mobilizovat občany pro společnou věc, zdůraznit evropský rozměr klíčových politických otázek a podpořit zahajování celoevropských diskusí a utváření veřejného mínění v tomto ohledu“ .

V podobném duchu zahrnulo usnesení VR Návrhy Evropského výboru regionů pro nový legislativní mandát Evropské unie , které bylo přijato v červnu 2019, evropskou občanskou iniciativu mezi stávající nástroje participativní demokracie, jež posilují legitimitu a demokratické základy EU a které by měly být doplněny o nové nástroje, jako je stálý systém dialogu s občany.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 473 52 41 15

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023