Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé chtějí, aby byl v případě brexitu v severozápadní Evropě vytvořen makroregion na podporu spolupráce na místní úrovni  
O této možnosti diskutovali britští představitelé se svými kolegy z Evropského výboru regionů na schůzi komise COTER v rumunském městě Kluž

Makroregionální strategie jsou prokazatelně s to zajistit růst a posílit soudržnost sousedících regionů v EU a ve třetích zemích, které se potýkají se stejnými problémy. V souvislosti s přijetím návrhu stanoviska o strategii pro Podunají se členové Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR) předběžně zamysleli nad tím, jak v případě vystoupení Spojeného království z EU zaručit úzkou spolupráci s britskými místními orgány, například zavedením makroregionální strategie pro oblast Severního moře.

Komise COTER VR se dne 26. března sešla ve městě Kluž , které je třetím největším městem v Rumunsku. Místní představitelé posoudili dopad makroregionálních strategií ve stanovisku , které připravil Dainis Turlais (LV/ALDE), člen rady města Riga.

Ze zkušeností získaných v Podunají je patrné, že makroregiony mohou být skvělým nástrojem pro územní koordinaci probíhající zdola nahoru a se zapojením všech úrovní správy, aniž by tím vznikla další byrokratická zátěž.

„Makroregionální strategie pomáhají zlepšit poskytování veřejných služeb, hospodaření s přírodními zdroji, strategie v oblasti inovací a spoustu dalších aspektů v životě dotčených místních komunit,“ prohlásil zpravodaj a dodal, že „je nezbytné zajistit rozsáhlejší koordinaci na úrovni EU, lépe integrovat jednotlivé nástroje financování a posílit spolupráci všech příslušných ředitelství Evropské komise.“

Z hlediska lepší koordinace na vnitrostátní úrovni poukázali členové komise COTER na síť vnitrostátních orgánů pověřenou prováděním Evropského fondu pro regionální rozvoj v Pobaltí, která je podle nich dobrým příkladem, jenž by se dal napodobit v jiných odvětvových politikách a jiných zeměpisných oblastech.

Co se týče územní spolupráce v Evropě po brexitu, bylo v návrhu stanoviska zdůrazněno, že makroregionální strategie by mohly přispět k utváření budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a EU, jelikož představují důležitý nástroj schopný zaručit „udržitelné společné plánování programů, koordinaci a spolupráci mezi městy a regiony ve Spojeném království a v EU“.

Na tuto skutečnost upozornil během diskuse vedoucí britské delegace ve VR Albert Bore (UK/SES), člen rady města Birmingham, který uvedl: „Snažíme se zajistit, aby se budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU mohly opírat o výrazný územní rozměr a aby byly k dispozici co nejlepší nástroje pro úzkou spolupráci na místní úrovni. K nejperspektivnějším možnostem, které v tomto ohledu přicházejí v úvahu, patří zřízení hospodářského fóra a vypracování makroregionální strategie pro severozápadní Evropu.“

V budoucích iniciativách by mohly být využity zkušenosti z probíhajícího programu Severozápadní Evropa , který je financován v rámci iniciativy Interreg – jednoho z hlavních nástrojů EU na podporu přeshraniční spolupráce – a na němž se podílí Spojené království, Irsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko a Švýcarsko.

O návrhu stanoviska se bude hlasovat na plenárním zasedání VR dne 25. června.

Kontakt:

Pierluigi Boda , tel. +32 22822461, mobil +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tel. +32 22822429, mobil +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :