Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Varovná zjištění regionálního a místního barometru EU: V důsledku pandemie COVID-19 bude ve veřejných službách chybět na 180 miliard EUR  

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas varuje, že v místních rozpočtech chybí na 180 miliard EUR, a vytýká vládám členských států, že se při přípravě investičních plánů neradí s místními orgány

Evropský výbor regionů dnes představil svůj regionální a místní barometr , v němž dospěl k varovnému závěru: úsilí o oživení EU podrývá fakt, že se vládní činitelé při přípravě mimořádných plánů pro oživení, jež jsou financovány z prostředků EU, neradí s městy ani regiony. Nebezpečí, že finanční prostředky EU nebudou směřovat tam, kde jsou podle představitelů měst a regionů nejvíce zapotřebí, tak může ještě zhoršit problémy způsobené propastným rozdílem mezi příjmy a výdaji, který v důsledku pandemie činí celých 180 miliard EUR.

Druhá výroční zpráva , která zahrnuje jeden z nejobsáhlejších celoevropských průzkumů veřejného mínění určených místním a regionálním orgánům , jaké byly kdy provedeny, poukazuje rovněž na rostoucí sociální a hospodářské nerovnosti mezi regiony v rámci jednotlivých zemí i celé EU, včetně digitální propasti mezi venkovem a městy, která ohrožuje úsilí EU v oblasti ekologické a digitální transformace ekonomiky.

Zprávu představil předseda Evropského výboru regionů a zvolený guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), který při této příležitosti uvedl: „Náš regionální a místní barometr měří dopad pandemie na evropské regiony, města a vesnice, aby všechny úrovně správy – unijní, celostátní, regionální i místní – mohly přijmout konkrétní opatření, jež umožní řešit problémy našich občanů. EU je až příliš často spojována pouze se svými 27 členskými státy. To však není tak docela pravda, neboť je mnohem rozmanitější: tvoří ji přes 300 regionů, 90 000 obcí a 1,1 milionu politiků zvolených na místní a regionální úrovni, kteří zastupují více než 400 milionů občanů. Náš barometr lépe odráží tuto rozmanitost, složitost a bohatství, a nabízí tak nový pohled na stav EU.“

Stručný přehled hlavních zjištění místního a regionálního barometru:

  • Regionální a místní finance jsou ohroženy. Regionální a místní orgány jsou odpovědné za poskytování kvalitních veřejných a zdravotnických služeb občanům, ačkoli jejich kasy zejí prázdnotou. Nárůst výdajů a pokles příjmů vedl v roce 2020 v celé EU ke schodku ve výši přibližně 180 miliard EUR. Na regionální a střední úrovni přitom chybí 130 miliard EUR a na obecní 50 miliard EUR. EU a členské státy musí neodkladně pomoci místním orgánům, aby se z tohoto finančního šoku vzpamatovaly, a to mj. prostřednictvím národních plánů pro oživení.

  • Opomíjení územního rozměru zdravotní krize ohrožuje lidské životy. Nejlepší způsob, jak mohou EU a vlády členských států oživení urychlit, je zajistit, aby byly v tomto procesu plně zohledněny regionální a místní zvláštnosti: opomíjení územního rozměru zdravotní krize ohrožuje lidské životy. Chceme-li naše občany lépe chránit, musíme přehodnotit rozdělení pravomocí v oblasti zdravotnictví mezi různými úrovněmi veřejné správy. EU by měla více investovat do budování odolnosti regionálních systémů a koordinovat zátěžové testy kapacit s cílem posoudit jejich připravenost na krize.

  • Opomíjení regionů v národních plánech pro oživení ohrožuje jak samotný proces oživení, tak i plnění ekologických cílů EU. Hrozí, že se nám nepodaří splnit cíle týkající se oživení, protože příslušné strategie neberou v úvahu skutečné potřeby a rozmanitost našich komunit ani rozdíly mezi nimi. Vlády členských států musí provádět své plány pro oživení společně s regiony a městy. Vzhledem k našim pravomocem v oblastech, jako jsou veřejné zakázky, doprava, opatření v oblasti klimatu, zdravotnictví a vzdělávání, musíme být klíčovými aktéry při řízení těchto plánů.

  • Digitální propast mezi městy a venkovem by mohla ohrozit proces oživení: je naléhavě nutné podpořit „digitální soudržnost“ . V EU činí celkové pokrytí domácností sítěmi s velmi vysokou kapacitou v městských oblastech 44 %, zatímco ve venkovských oblastech je to pouze 20 %. EU a členské státy musí v této oblasti urychleně investovat, neboť digitální soudržnost má zásadní význam pro trvalé a inkluzivní oživení.

  • Chudoba zapříčiněná krizí COVID-19 se stává skutečností. Stále více hrozí, že tato krize povede ke vzniku „ztracené generace“ . Nejhůř jsou na tom mladí pracovníci a pracovníci s nízkou kvalifikací. Zhoršila se ale i životní situace lidi žijících ve špatných podmínkách, osob se zdravotním postižením a seniorů. Má-li EU zajistit spravedlivější oživení, musí přijmout konkrétní opatření a prokázat solidaritu.

  • Regionální a místní politici se domnívají, že jejich názory nemají v EU dostatečnou váhu, a  chtějí mít větší vliv v oblastech, jako je ekonomika, sociální spravedlnost, změna klimatu a životní prostředí. Přehlížení tohoto požadavku by bylo neodpustitelnou chybou a prohloubilo by to propast mezi EU a jejími komunitami. Musíme dát nový impuls evropské demokracii, abychom posílili naše evropské hodnoty. Konference o budoucnosti Evropy musí poskytnout prostor pro zahájení skutečné reflexe o demokratickém modelu EU.

SOUVISLOSTI

Barometr popisuje dopad sociální, hospodářské a zdravotní krize na regiony a města EU. Shromážděné údaje a zjištění doplňuje průzkum veřejného mínění místních a regionálních politiků ve 27 členských státech EU. Tento průzkum, který jménem Evropského výboru regionů provedla agentura IPSOS, je zaměřen na názory těchto politiků na kvalitu vztahů mezi orgány na nižší než celostátní úrovni a vnitrostátními vládami a EU, na stav demokracie v EU a jejich návrhy, jak dosáhnout zlepšení.

Výroční regionální a místní barometr (#EURegionalBarometer) je doplněn politickým usnesením , které přijalo 329 členů Evropského výboru regionů, politického shromáždění EU místních a regionálních orgánů.

Zjištění Výročního regionálního a místního barometru: [odkazy budou aktualizovány]

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Sdílet :