Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Musíme jednat okamžitě a společně“ ‎ Místní a regionální lídři načrtli vizi plnění Zelené dohody pro Evropu  
VR zahájí Fórum měst a regionů, Evropské komise a členských států pro účely provádění zelené dohody

Evropský výbor regionů (VR) formuloval své požadavky na Zelenou dohodu pro Evropu, kterou je podle něj nutné naplnit, aby se do roku 2050 dosáhlo klimatické neutrality. Výbor tvrdí, že k plnění zelené dohody je zapotřebí jasný akční plán, ať už v oblasti energetiky, mobility, zemědělství, biologické rozmanitosti, digitalizace či oběhového hospodářství. Má-li Evropa řešit klimatickou nouzi, musí tento plán obsahovat měřitelné cíle a cílená opatření, být řádně financován a připraven ve spolupráci s místními a regionálními orgány.

V diskusi s nově jmenovaným výkonným místopředsedou Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Fransem Timmermansem vyzval VR Unii, aby usilovala o udržení globálního oteplování pod úrovní 1,5 °C pomocí ambiciózního legislativního a finančního balíčku, který podpoří všechny regiony a města v transformaci a učiní udržitelnost hlavním prvkem tvorby všech politik. Usnesení přijaté v Bruselu krátce předtím, než Evropská komise dne 11. prosince představí plány týkající se zelené dohody, vyzývá EU, aby právně zakotvila závazek v podobě své uhlíkové neutrality do roku 2050, zvýšila své klimatické, energetické a environmentální cíle a vyčlenila dostatečné financování na podporu měst a regionů.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Před klimatickou nouzí již nemůžeme zavírat oči. Zelená dohoda je pro Evropu poslední šancí, jak se stát důvěryhodnou, dodržet své mezinárodní závazky a vytyčit jasnou cestu ke klimatické neutralitě, jíž má být dosaženo do roku 2050. EU musí dát všem svým politikám a investicím ekologický rozměr a zajistit spravedlivou transformaci, která bude příznivá pro všechny regiony a města. Místní a regionální orgány musí být plnohodnotnými partnery a aktéry, do nichž budou směřovat skutečné investice. Současné návrhy rozpočtu EU, které obsahují škrty v politice soudržnosti, zhatí úsilí regionů a měst o urychlení opatření v oblasti klimatu. Čas je neúprosný. Musíme přestat váhat a začít společně jednat. Pokud ekologická transformace nezačne v našich městech a regionech, nedojde k ní vůbec.“

Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans varoval před nečinností. Řekl: „Pokud chceme být v utváření naší společné budoucnosti úspěšní, musí svoji úlohu sehrát všechny správní úrovně – samotné vlády členských států na to nestačí. Města a regiony hrají významnou úlohu v zásadní transformaci, již má v naší společnosti vést zelená dohoda. Potřebujeme vás všechny, ať už se jedná o dosažení bezemisní dopravy, ochranu biologické rozmanitosti, zvyšování energetické účinnosti budov, ozeleňování našich měst či znovuzalesňování. Bez místních a regionálních orgánů cílů zelené dohody nedosáhneme.“

Mladí zvolení politici předkládají své požadavky

Během rozpravy na plenárním zasedání prezentovala výkonnému místopředsedovi Timmermansovi a předsedovi Lambertzovi skupina mladých zvolených politiků své požadavky týkající se Evropy. Představitelka programu Mladí zvolení politici společně za klima Marina Grec , zastupitelka maltského města Qormi, uvedla: „Mladí vedoucí představitelé se ve svých komunitách ze všech sil snaží o zajištění životodárné a udržitelné budoucnosti pro nás a naše děti. Jsme jednotní, přestože pocházíme z různých stran a evropských zemí. Jestliže mohu já ve svých devatenácti letech jednat a tlumočit zde dnes naše názory, můžete tak učinit i vy.“

VR se tento týden zúčastní konference COP25 v Madridu, kde bude prosazovat úlohu měst a regionů při urychlování opatření v oblasti klimatu.

Sledujte celou diskusi. Fotografie z plenárního zasedání jsou k dispozici zde .

Zelená dohoda v partnerství s místními a regionálními orgány – hlavní doporučení

Zvýšit cíle a ambice EU

Omezit globální oteplování na 1,5 °C, přijmout právní závazek v podobě uhlíkové neutrality EU do roku 2050 a zvýšit cíl EU v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na alespoň 55 %, cíl v oblasti energetické účinnosti na 40 % a v oblasti energie z obnovitelných zdrojů na 40 %.

Cíle v oblasti odpadů do roku 2030: recyklovat až 70 % komunálního odpadu, snížit množství potravinového odpadu o 50 % a ukládat na skládky nejvýše 5 % odpadu.

Všeobecně zohledňovat aspekt udržitelnosti, spolupracovat s místními a regionálními orgány

Jasný plán: program zelené dohody s měřitelnými cíli a jasně zaměřenými opatřeními a financováním, jež budou připraveny společně s městy a regiony v rámci provádění cílů udržitelného rozvoje OSN. Pokrok by měl být monitorován v rámci hodnocení stavu Unie.

Zahájit víceúrovňový dialog o klimatu a o energii: zapojit místní a regionální orgány do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a vytvořit systém místně a regionálně stanovených příspěvků.

Nové Fórum o zelené dohodě: VR zřídí fórum místních a regionálních orgánů, které bude s Evropskou komisí a členskými státy spolupracovat na kontrole provádění zelené dohody.

Udržitelná EU: plošně zohlednit udržitelnost ve všech politikách EU, makroekonomických prioritách, finančních nástrojích, evropském semestru a rozpočtu na EU na období po roce 2020.

Obchod: hodnotit obchodní dohody EU z hlediska cíle omezení emisí skleníkových plynů a z hlediska udržitelnosti.

Udržitelné zemědělství: v rámci obou pilířů společné zemědělské politiky zvýšit finanční podporu postupům, které jsou šetrné z hlediska klimatu.

Mobilita: přijmout v EU opatření k lepšímu zaručení rovných podmínek, včetně přehodnocení daňového režimu některých paliv.

Environmentální transformace: požadovat sladění 8. akčního programu pro životní prostředí se zelenou dohodou. EU potřebuje ambicióznější politiky v oblasti kvality vody a ovzduší, nebezpečných chemických látek a pesticidů, aby dosáhla nulového znečištění.

Financování zelené dohody

Nové zdroje: podpora uhlíkové hraniční daně, rozšíření systému pro obchodování s emisemi a zdanění leteckých pohonných hmot.

Fond pro spravedlivou transformaci: nové zdroje kromě prostředků politiky soudržnosti EU.

Zelený rozpočet EU po roce 2020: vyhradit nejméně 30 % rozpočtu EU v období po roce 2020 na opatření v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a postupně přestat poskytovat dotace na fosilní paliva. Prostředky na politiku soudržnosti přitom zůstanou zachovány.

Finanční rezerva pro nepředpokládané výdaje: finanční zajištění zelené dohody v případě, že do roku 2020 nebude schválen rozpočet EU.

Státní podpora: zvýšit hranici přípustné státní podpory a přizpůsobit směrnici o zdanění energie s cílem podpořit nízkoemisní paliva.

Měly by se zrušit dotace, pomoc a programy podpory EU, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí.

Financování renovací obytných budov: VR žádá o vytvoření akčního plánu EU v oblasti cenově dostupného bydlení, s jehož pomocí by se bojovalo proti energetické chudobě, a ambiciózního finančního plánu renovace obytných budov.

Komunikace s občany

Konference o budoucnosti Evropy: Evropská komise by měla společně s VR organizovat občanské dialogy zaměřené na zelenou dohodu a změnu klimatu.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :