Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní orgány požadují, aby se vyvíjelo větší úsilí s cílem zamezit odlesňování a lesy byly obhospodařovány udržitelným způsobem  

Evropský výbor regionů přijal na svém červencovém plenárním zasedání téměř jednomyslně stanovisko Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů , které vypracoval Roby Biwer . Zpravodaj stanoviska VR vyzval k tomu, aby EU zavedla spolehlivý certifikační a informační systém, který zaručí udržitelnost lesnických produktů ze třetích zemí a transparentnost jejich dodavatelských řetězců.

„Lesy jsou zelenými plícemi naší planety, musíme o ně tudíž pečovat jako o své vlastní plíce. Chceme-li dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti, musíme posílit opatření na ochranu a obnovu světových lesů. Žádáme Komisi, aby byla ambicióznější. Nestačí pouze vybízet. Vzhledem k tomu, že nejrozsáhlejší původní lesy na světě se nacházejí mimo EU, musíme zaručit, že budou lesnické produkty ze třetích zemí využívané v EU pocházet z udržitelných dodavatelských řetězců. Předcházení úbytku lesů může mít celou řadu přínosů pro obyvatelstvo a ekosystémy – například v podobě zachování biologické rozmanitosti, snížení emisí skleníkových plynů pohlcováním uhlíku a poskytování ekosystémových služeb, které mohou podpořit udržitelný růst. Města a regiony budou hrát při zintenzivnění této činnosti stěžejní roli,“ prohlásil Roby Biwer (LU/SES) , člen zastupitelstva lucemburské obce Bettembourg.

Zpravodaj upozornil na to, že stav našich lesů je do velké míry ovlivňován tím, jaké produkty dovážejí naše podniky, co činí jednotliví občané a jaká politická opatření jsou přijímána. Důležitým nástrojem k tomu, aby se podnítilo uzavírání udržitelnějších dodavatelských smluv v soukromém sektoru, by mohlo být zadávání veřejných zakázek. Skutečnost, že směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek zakazuje zadávat veřejné zakázky na produkty způsobující odlesňování, by mohla významně přispět k prosazování produktů, které odlesňování za následek nemají.

VR ve svém stanovisku vyzývá k soudržnosti politik, aby bylo možné sladit úsilí, cíle a výsledky různých politik EU v rámci komplexní strategie pro dosažení udržitelnosti. Týká se to mj. Zelené dohody pro Evropu a jejích dvou nových strategií – strategie v oblasti biologické rozmanitosti a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ –, nové společné zemědělské politiky a všech mezinárodních závazků EU, včetně Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížské dohody o změně klimatu a obchodní politiky EU.

„EU musí při sjednávání obchodních dohod položit větší důraz na kapitoly o udržitelném obhospodařování lesů a na boj proti odlesňování. Musíme být připraveni reagovat, jestliže naši partneři nebudou plnit své závazky v oblasti životního prostředí a klimatu. Z toho, jak rychlým tempem postupuje odlesňování brazilské Amazonie, je patrné, že obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem v tomto ohledu zatím neuspěla,“ uvedl Roby Biwer.

Zvyšující se počet obyvatel a rostoucí poptávka po potravinách vedou k tomu, že jsou lesy přeměňovány na zemědělskou půdu a větší pozornost je věnována produktivitě zemědělství. Světové lesy jsou v ohrožení – v letech 1990 až 2016 se totiž jejich rozloha snížila o 1,3 milionu čtverečních kilometrů. To znamená, že se každou hodinu zmenšují o plochu odpovídající velikosti zhruba 800 fotbalových hřišť.

VR ve svém stanovisku připomíná, že je důležité posílit informační a vzdělávací opatření, aby si spotřebitelé byli vědomi hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů svých stravovacích zvyklostí. Z téhož důvodu je nutné, aby místní orgány také podporovaly zdravější a eticky korektní stravu a zdůrazňovaly jak nutriční, tak sociálně-ekonomické výhody konzumování potravin rostlinného původu s vysokým podílem ovoce a zeleniny, jež mají certifikaci, že pocházejí z dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování.

VR ve stanovisku rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby vzhledem k důležitosti ochrany a obnovy světových lesů zvážila, zda by neměl být zřízen Evropský úřad lesního hospodářství.

Vedle přijetí tohoto stanoviska proběhla na zasedání také diskuse na vysoké úrovni o Zelené dohodě pro Evropu, která je strategií EU pro růst v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Dne 15. června zahájila činnost pracovní skupina VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni . Tvoří ji 13 místních a regionálních volených zástupců a jejím cílem je realizovat Zelenou dohodu prostřednictvím konkrétních projektů a přímého poskytnutí prostředků městům a regionům, aby bylo možné uskutečnit udržitelnou transformaci v praxi.

Poznámky:

V Evropské unii je téměř 182 milionů hektarů lesů, jež pokrývají 43 % jejího území, což z ní činí jednu z nejvíce zalesněných oblastí na světě. Hlavní příčinou odlesňování a znehodnocování lesů a souvisejícího úbytku biologické rozmanitosti v lesích je i nadále rozšiřování zemědělsky využívaných ploch. Tyto a další závěry jsou uvedeny ve zprávě

The State of the World's Forests 2020 (Stav světových lesů v roce 2020).
Odhaduje se, že od roku 1990 zmizelo na celém světě 420 milionů hektarů lesa kvůli přeměně na pozemky určené k jiným účelům, ačkoli míra odlesňování za poslední tři desetiletí klesla. Podle odhadů činila míra odlesňování v letech 2015 až 2020 10 milionů hektarů ročně, což oproti 16 milionům hektarů ročně v 90. letech 20. století představuje pokles.

Nedávný rozhovor s Robym Biwerem si můžete přečíst zde .

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023