Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní orgány požadují, aby se vyvíjelo větší úsilí s cílem zamezit odlesňování a lesy byly obhospodařovány udržitelným způsobem  

Evropský výbor regionů přijal na svém červencovém plenárním zasedání téměř jednomyslně stanovisko Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů , které vypracoval Roby Biwer . Zpravodaj stanoviska VR vyzval k tomu, aby EU zavedla spolehlivý certifikační a informační systém, který zaručí udržitelnost lesnických produktů ze třetích zemí a transparentnost jejich dodavatelských řetězců.

„Lesy jsou zelenými plícemi naší planety, musíme o ně tudíž pečovat jako o své vlastní plíce. Chceme-li dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti, musíme posílit opatření na ochranu a obnovu světových lesů. Žádáme Komisi, aby byla ambicióznější. Nestačí pouze vybízet. Vzhledem k tomu, že nejrozsáhlejší původní lesy na světě se nacházejí mimo EU, musíme zaručit, že budou lesnické produkty ze třetích zemí využívané v EU pocházet z udržitelných dodavatelských řetězců. Předcházení úbytku lesů může mít celou řadu přínosů pro obyvatelstvo a ekosystémy – například v podobě zachování biologické rozmanitosti, snížení emisí skleníkových plynů pohlcováním uhlíku a poskytování ekosystémových služeb, které mohou podpořit udržitelný růst. Města a regiony budou hrát při zintenzivnění této činnosti stěžejní roli,“ prohlásil Roby Biwer (LU/SES) , člen zastupitelstva lucemburské obce Bettembourg.

Zpravodaj upozornil na to, že stav našich lesů je do velké míry ovlivňován tím, jaké produkty dovážejí naše podniky, co činí jednotliví občané a jaká politická opatření jsou přijímána. Důležitým nástrojem k tomu, aby se podnítilo uzavírání udržitelnějších dodavatelských smluv v soukromém sektoru, by mohlo být zadávání veřejných zakázek. Skutečnost, že směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek zakazuje zadávat veřejné zakázky na produkty způsobující odlesňování, by mohla významně přispět k prosazování produktů, které odlesňování za následek nemají.

VR ve svém stanovisku vyzývá k soudržnosti politik, aby bylo možné sladit úsilí, cíle a výsledky různých politik EU v rámci komplexní strategie pro dosažení udržitelnosti. Týká se to mj. Zelené dohody pro Evropu a jejích dvou nových strategií – strategie v oblasti biologické rozmanitosti a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ –, nové společné zemědělské politiky a všech mezinárodních závazků EU, včetně Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížské dohody o změně klimatu a obchodní politiky EU.

„EU musí při sjednávání obchodních dohod položit větší důraz na kapitoly o udržitelném obhospodařování lesů a na boj proti odlesňování. Musíme být připraveni reagovat, jestliže naši partneři nebudou plnit své závazky v oblasti životního prostředí a klimatu. Z toho, jak rychlým tempem postupuje odlesňování brazilské Amazonie, je patrné, že obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem v tomto ohledu zatím neuspěla,“ uvedl Roby Biwer.

Zvyšující se počet obyvatel a rostoucí poptávka po potravinách vedou k tomu, že jsou lesy přeměňovány na zemědělskou půdu a větší pozornost je věnována produktivitě zemědělství. Světové lesy jsou v ohrožení – v letech 1990 až 2016 se totiž jejich rozloha snížila o 1,3 milionu čtverečních kilometrů. To znamená, že se každou hodinu zmenšují o plochu odpovídající velikosti zhruba 800 fotbalových hřišť.

VR ve svém stanovisku připomíná, že je důležité posílit informační a vzdělávací opatření, aby si spotřebitelé byli vědomi hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů svých stravovacích zvyklostí. Z téhož důvodu je nutné, aby místní orgány také podporovaly zdravější a eticky korektní stravu a zdůrazňovaly jak nutriční, tak sociálně-ekonomické výhody konzumování potravin rostlinného původu s vysokým podílem ovoce a zeleniny, jež mají certifikaci, že pocházejí z dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování.

VR ve stanovisku rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby vzhledem k důležitosti ochrany a obnovy světových lesů zvážila, zda by neměl být zřízen Evropský úřad lesního hospodářství.

Vedle přijetí tohoto stanoviska proběhla na zasedání také diskuse na vysoké úrovni o Zelené dohodě pro Evropu, která je strategií EU pro růst v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Dne 15. června zahájila činnost pracovní skupina VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni . Tvoří ji 13 místních a regionálních volených zástupců a jejím cílem je realizovat Zelenou dohodu prostřednictvím konkrétních projektů a přímého poskytnutí prostředků městům a regionům, aby bylo možné uskutečnit udržitelnou transformaci v praxi.

Poznámky:

V Evropské unii je téměř 182 milionů hektarů lesů, jež pokrývají 43 % jejího území, což z ní činí jednu z nejvíce zalesněných oblastí na světě. Hlavní příčinou odlesňování a znehodnocování lesů a souvisejícího úbytku biologické rozmanitosti v lesích je i nadále rozšiřování zemědělsky využívaných ploch. Tyto a další závěry jsou uvedeny ve zprávě

The State of the World's Forests 2020 (Stav světových lesů v roce 2020).
Odhaduje se, že od roku 1990 zmizelo na celém světě 420 milionů hektarů lesa kvůli přeměně na pozemky určené k jiným účelům, ačkoli míra odlesňování za poslední tři desetiletí klesla. Podle odhadů činila míra odlesňování v letech 2015 až 2020 10 milionů hektarů ročně, což oproti 16 milionům hektarů ročně v 90. letech 20. století představuje pokles.

Nedávný rozhovor s Robym Biwerem si můžete přečíst zde .

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023