Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozhodující roli v hospodářském a sociálním oživení Evropy bude mít „renovační vlna“  

Enrico Rossi (IT/SES), člen rady obce Signa (Florencie) a bývalý předseda rady regionu Toskánsko (v letech 2010–2020), v tomto rozhovoru odpověděl na šest otázek týkajících se jeho stanoviska k evropské iniciativě „renovační vlna“, které v březnu přijal Evropský výbor regionů. Cílem renovační vlny, kterou Evropská komise zahájila 14. října 2020 , je snížit energetickou náročnost fondu budov v EU. Představuje také klíčovou etapu postupu provádění Zelené dohody pro Evropu . Na budovy připadá 40 % spotřeby energie v Evropě a 36 % emisí skleníkových plynů, renovace budov je tudíž zcela zásadní, chce-li EU do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Prostřednictvím stanoviska , které vypracoval Enrico Rossi, požadují města a regiony revizi režimů státní podpory, pružnější rozpočtová pravidla v zájmu maximalizace investic a renovací, cíle pro renovaci budov na nižší než celostátní úrovni a využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci renovačních projektů. VR a Evropská komise nedávno podepsaly akční plán pro zrychlení renovací a dekarbonizace fondu budov v EU.

Pane Rossi, na stanovisku k renovační vlně jste začal pracovat před několika měsíci, dokonce ještě před zveřejněním příslušného dokumentu Evropskou komisí, čímž jste uznal její význam. Proč je tato strategie podle Vás v roce 2021 pro evropská města a regiony důležitá?

Renovační vlnu považuji za rozhodující pilíř pro úspěch Zelené dohody pro Evropu a pro stabilní hospodářské a sociální oživení v Evropě. Města a regiony musí této strategii věnovat pozornost, a to ze dvou důvodů.

Tím prvním je nepochybně klima. Na budovy dnes v Evropě připadá 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Je zřejmé, že máme-li do roku 2050 dosáhnout cíle klimatické neutrality, je zapotřebí provést skutečnou revoluci v oblasti územního plánování a architektury, která bude již od návrhu projektů zaměřena na „zelenou“ a udržitelnou transformaci našich regionů, při níž bude podporováno a povzbuzováno i opětovné použití materiálů.

Druhým důvodem je hospodářské oživení, jehož cílem bude potírání nerovností. Renovační vlna je příležitostí k tomu, aby se znovu daly do pohybu síly pohánějící hospodářství, a vytvořila se tak pracovní místa a revitalizovala prostranství v našich městech. Odhaduje se, že její zavedení by mohlo vytvořit asi 4 miliony nových pracovních míst. Tato strategie zároveň představuje ideální nástroj pro investice do sociální a veřejné výstavby, počínaje nemocnicemi a konče školami. Mluvíme tedy o hospodářském rozvoji, energetické udržitelnosti a posilování sociální soudržnosti a solidarity.

Renovační vlna je považována za perfektní příklad „zeleného“ oživení, kdy se rozhodnutí související s klimatem setkávají s potřebou oživit místní ekonomiky. Jaké jsou podmínky pro to, aby byl tento potenciál využit?

Zdroje, jichž může Evropská unie v příštích letech využít, jsou mimořádné, pokud bereme v úvahu víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a nástroj Next Generation EU , známý také jako plán na podporu oživení. Dohromady se jedná o přibližně 1 800 miliard eur. Chceme-li však plně využít tyto obrovské disponibilní prostředky i příležitosti, které přináší renovační vlna, je nutné do plánování a provádění národních plánů pro oživení a odolnost zapojit územní celky.

Důrazně požadujeme, aby se i v otázkách financování uplatňovala víceúrovňová správa. Zejména by bylo velmi užitečné, aby byly všem regionálním a místním orgánům k dispozici nástroj technické pomoci za účelem provádění strategie a pružnější rozpočtová pravidla. Mám na mysli územně decentralizovaný model nástroje ELENA (evropská energetická pomoc na místní úrovni) Evropské investiční banky (EIB) a větší součinnost mezi tímto nástrojem a programem EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa , aby bylo možné přejít od osvědčených postupů k rozsáhlým investicím. EIB se musí stát klimatickou bankou Evropské unie a lépe zpřístupnit financování, a to i prostřednictvím decentralizace v jednotlivých územních celcích, pokud možno podle modelu regionálních jednotných kontaktních míst nebo kanceláří ad hoc zaměřených na konkrétní projekty.

Když mluvíme o renovační vlně, okamžitě nám vytanou na mysli budovy, ve Vašem stanovisku se však hodně zmiňují také čtvrti a města. Proč se domníváte, že je tento rozměr tak důležitý?

Strategie energetické účinnosti se až doposud soustředily na jednotlivé budovy, ne-li přímo na jednotlivé byty. Díky renovační vlně však máme možnost změnit měřítko opatření. Aby tato strategie skutečně fungovala, musí být schopna vyvolat zelenou vlnu v celých čtvrtích. Vítáme proto sdělení Komise, v němž je zdůrazněn význam územního přístupu a energetických komunit.

Máme vynikající příležitost podpořit obnovu měst a v rámci ambiciózní strategie oběhového hospodářství vyvíjet tlak na „nulový zábor“ nové půdy a stále rozsáhlejší využívání řešení inspirovaných přírodou.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen nedávno zahájila iniciativu „nový evropský Bauhaus“ . Jak je tato iniciativa propojena s renovační vlnou?

Nový evropský Bauhaus je vskutku zajímavý nápad, který může podnítit revitalizaci měst a zásadně proměnit naše čtvrti, předměstí a historická centra. Myslím, že k propojení mezi novým evropským Bauhausem a renovační vlnou může dojít v některých bodech, o nichž jsem se již zmínil: územním přístupu a energetických komunitách, zapojení územních celků a občanů. Máme k dispozici tvůrčí potenciál těch nejnadanějších lidí, kterých je v evropské společnosti spousta, a můžeme ho využít ve prospěch rozsáhlé transformace, která je zamýšleným cílem Zelené dohody pro Evropu .

Ve svém stanovisku vyzýváte k posílení spolupráce v rámci renovační vlny mezi Evropským výborem regionů a ostatními evropskými orgány, počínaje Komisí. Co může pro prosazování a podporu provádění renovační vlny udělat VR?

Posláním Výboru je dát v rozhodovacím a legislativním procesu EU hlas územním celkům, a to i těm spíše venkovským a okrajovým. Renovační vlna vzbudila zájem zejména ze strany Komise, která místní a regionální orgány uznává jako úroveň státní správy nezbytnou pro provádění strategie. Obě instituce nedávno podepsaly akční plán pro posílenou spolupráci s cílem urychlit provádění politik Zelené dohody a vytvořit podmínky z hlediska politické vůle, technické kapacity a čerpání finančních prostředků EU a členských států. Účelem akčního plánu je také zajistit, aby bylo možné nové právní předpisy rychle provést díky tomu, že budou předem prozkoumány možné překážky a omezení při přechodu z unijní na celostátní, regionální a místní úroveň. Cílem je rovněž co nejvíce využít iniciativy vycházející zdola, a podpořit tak součinnost mezi různými úrovněmi správy a posílit vztahy mezi občany.

Zdůrazňujete, že strategie pro renovační vlnu musí vycházet nejen ze Zelené dohody pro Evropu, ale také z evropského pilíře sociálních práv. Jak moc je v této městské revoluci důležitý sociální rozměr?

Sociální rozměr je zcela zásadní. Boj proti klimatické krizi musí být bojem proti nerovnostem a za sociální spravedlnost. Nesmíme nikoho opomenout. 17 % Evropanů žije v přeplněných domácnostech a 34 milionů občanů trpí energetickou chudobou. Renovační vlna by měla přispět k uplatňování práva každého člověka na cenově dostupné a zdravé bydlení, jak stanoví zásada č. 19 evropského pilíře sociálních práv . Uvedu příklad: je nezbytné zabránit vystěhováním z důvodu renovace (angl. „renovictions“), kvůli nimž musí mnoho osob opustit své domovy, protože si nemohou dovolit platit nájem, který se zvýšil v souvislosti s renovací provedenou vlastníkem.

Mimoto má mnoho podniků potíže s řešením problémů souvisejících se změnami a je nutné chránit pracovní síly podporováním sociálně udržitelné rekvalifikace. Je třeba pomoci celému odvětví stavebnictví překonat stávající mezeru, pokud jde o znalosti, kvalifikace a technologie, a usnadnit zakládání nových inovativních podniků.

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023