Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Krize COVID-19 poukázala na nerovnosti mezi ženami a muži“  

Rozhovor s paní Conchou Andreu (ES/SES), zpravodajkou VR k rovnosti žen a mužů

Concha Andreu Rodríguez (ES/SES), předsedkyně vlády autonomní oblasti La Rioja, v tomto rozhovoru mluví o strategii EU pro rovnost žen a mužů a o dopadu pandemie COVID-19 na ženy. Concha Andreu je zpravodajkou stanoviska, které tento týden přijala Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) Evropského výboru regionů (VR). Přijetí na plenárním zasedání je plánováno na říjen.

Jste zpravodajkou stanoviska VR ke strategii EU pro rovnost žen a mužů. Jaký je váš názor na návrhy Komise a jaká jsou hlavní doporučení Vašeho stanoviska?

Sdělení Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 je velmi cenným nástrojem k dosažení konkrétního pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii.

Evropská komise ho předložila v době 25. výročí přijetí Pekingské deklarace a akční platformy, prvního univerzálního akčního plánu pro dosažení pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů. Navzdory času, který od té doby uplynul, si stále zachovává svoji platnost, protože v oblasti rovnosti žen a mužů je stále třeba mnohého dosáhnout. Sdělení Evropské komise nám rovněž pomůže dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, neboť rovnost žen a mužů je zásadním prvkem udržitelného rozvoje podporujícího začlenění.

Řízení strategie je však možné zlepšit. Na místní a regionální orgány se do značné míry zapomíná. Jakožto hlavní představitelé správy politik, které mají přímý dopad na občany, v ní musíme mít svoji roli, a proto žádáme Evropskou komisi, aby nás považovala za strategické partnery při koncipování, provádění a monitorování strategie.

Jak byste popsala dopad pandemie COVID-19 na ženy?

Po několika měsících, kdy jsem stála v čele řízení krize COVID-19 v mém regionu, který byl jedním z prvních a nejvíce postižených ve Španělsku, mohu říci, že projevy krize jsou velmi různorodé. Nešlo pouze o zdravotní a hospodářskou krizi, museli jsme řešit také sociální problémy vyplývající z nerovnosti.

Pandemie COVID-19 nerovnosti neprohloubila, nýbrž velmi ostře ukázala již existující nerovnosti. Jednou z těch hlavních je nerovnost mezi ženami a muži. Do všech částí stanoviska jsme zahrnuli odstavce týkající se COVID-19, v nichž jsme se zabývali genderově podmíněným násilím zhoršeným kvůli omezení volného pohybu, obtížemi, kterým čelí mnohé ženy v celé EU při snaze skloubit práci z domova s péčí, faktem, že právě ženy byly těmi osobami, které během pandemie COVID-19 pracovaly v přední linii (zdravotnický personál, péče o děti a starší osoby, domácí práce a obchod atd.), bezmocností, jež se pro ženy v rozvojových zemích prohloubila atd.

Strategie byla vypracována a zveřejněna před vypuknutím krize v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19. V tomto ohledu můžeme říci, že je však neúplná a že by se mělo posoudit, proč krize COVID-19 jen více zviditelnila již existující nerovnosti mezi ženami a muži. Jako ponaučení bychom si z ní měli odnést to, že při budoucích krizích je třeba poskytnout nástroje odolnosti pro obě pohlaví.

Jste první předsedkyní vlády autonomní oblasti La Rioja. Jak vláda autonomní oblasti podporuje rovnost žen a mužů?

Vytvořili jsme generální ředitelství pro rovnost, první orgán vlády autonomní oblasti zabývající se rovností, který koordinuje opatření v této oblasti prostřednictvím meziresortní komise pro rovnost, v níž jsou zastoupena všechna ministerstva vlády autonomní oblasti, jež dávají podnět k opatřením týkajícím se rovnosti v jednotlivých odvětvích. To nám umožňuje řešit konkrétní nerovnosti v oblastech, jako jsou venkov, zaměstnanost a sladění profesního a soukromého života nebo kultura.

Kromě zahrnutí genderového hlediska do každodenní činnosti administrativy, jež je zásadním prvkem, podporujeme vypracování právních předpisů, díky nimž by se toto začleňování genderového hlediska do administrativy stalo trvalým a které by podnítily kroky k rovnosti v ostatních sociálních subjektech. Na druhou stranu považujeme při podpoře rovnosti v autonomní oblasti za nezbytné zvyšovat informovanost o tomto tématu. Důležitý a nutný je trestněprávní aspekt, domnívám se však, že skutečně transformativní potenciál má to, že společnost přijme myšlenky a zásady rovnosti a rozmanitosti za své.

Abychom těchto cílů dosáhli, vypracováváme zákon o rovnosti žen a mužů a zapojujeme se do iniciativ, které tuto zásadu obhajují, jako je například manifest Kde jsou? , což je iniciativa zahájená kanceláří Evropského parlamentu ve Španělsku, jež každoročně analyzuje a v podobě zprávy shrnuje, kolik žen se účastní veřejných akcí, na nichž je více než jeden řečník. Cílem je rok od roku zlepšovat počty žen, k čemuž se již připojilo přes 150 institucí, sdělovacích prostředků, podniků, subjektů atd.

Co mohou Evropský výbor regionů a další instituce EU dělat na evropské úrovni?

Momentálně začala diskuse o strategii, již budou muset schválit Rada a Evropský parlament. Výbor regionů k tomuto procesu přispívá svým stanoviskem , ale kromě postupu přijetí strategie, do něhož jsme zapojeni, se za regionální a místní orgány dovoláváme naší role jakožto hlavní partneři při jejím provádění.

Vzhledem k našim povinnostem při řízení veřejných politik bereme při jejich rozvoji v potaz genderový rozměr. Ve stanovisku předkládáme řadu požadavků evropským orgánům a požadujeme, abychom byli strukturovaným způsobem zapojeni do sítě Evropské unie pro předcházení genderově podmíněnému násilí a do provádění programu zvyšování informovanosti a komunikační kampaně, jež budou zahájeny na evropské úrovni a které jsou nezbytné za účelem boje proti genderovým stereotypům. Požadujeme také, aby byly na genderové politiky vyčleněny odpovídající finanční prostředky s využitím programů plánovaných ve víceletém finančním rámci.

Mezi členy Výboru je velmi nízké procentuální zastoupení žen, což do jisté míry odráží jejich nízké zastoupení v místních a regionálních zastupitelských funkcích. Přestože se tato situace mění, je v celé Evropě stále velmi málo žen s politickou odpovědností. Výbor regionů by měl přijmout strategii pro genderovou rovnost, jak již učinily některé z jeho politických stran, a tak vyslat jasný signál, že se situace musí změnit.

Jsme navíc ideálním místem pro prezentaci a výměnu osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů mezi evropskými místními a regionálními orgány a musíme i nadále podporovat to, aby šlo o prostor pro diskusi a sdílení zkušeností, aby nám všichni občané a regiony mohli poskytovat zpětnou vazbu a pochopit opatření použitelná v našich regionech.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023