Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský prostor vzdělávání musí mít výraznější regionální rozměr  

Krize způsobená pandemií COVID-19 zcela jasně ukázala, jak důležité je disponovat odolnými vzdělávacími systémy, které vytvářejí předpoklady pro vybudování zelené ekonomiky založené na znalostech a digitální transformaci. Evropský výbor regionů (VR) podporuje Evropskou komisi v její snaze vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání , požaduje ovšem, aby byly ve větší míře zohledněny regionální potřeby a odstraněny rozdíly, které v oblasti vzdělávání mezi regiony panují. VR na toto téma vypracoval stanovisko , které během středečního jednání na jeho plenárním zasedání představil zpravodaj a starosta města Kluž Emil Boc (RO/ELS).

VR má za to, že k hlavním cílům Evropského prostoru vzdělávání by mělo patřit uskutečnění cílů udržitelného rozvoje a dosažení environmentální udržitelnosti. Do všech vzdělávacích procesů a průřezových cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by měla být včleněna souběžná ekologická a digitální transformace. Je třeba posuzovat pomocí příslušného plánu, ročních ukazatelů a milníků pokrok, jehož členské státy v tomto ohledu dosahují.

„Pravomoci místních a regionálních orgánů v oblasti vzdělávání se v jednotlivých členských státech značně liší. Všechny tyto orgány jsou však v bezprostředním a intenzivním kontaktu s místním prostředím, v němž jsou opatření vzdělávací politiky navrhovaná na evropské úrovni prováděna a na které mají tato opatření přímý dopad. Proto je nutné, aby jim byly na plnění strategických cílů Evropského prostoru vzdělávání poskytnuty jasně vymezené a identifikovatelné finanční prostředky,“ prohlásil zpravodaj Emil Boc , který v letech 2008 až 2012 předsedal rumunské vládě.

Poslankyně EP Michaela Šojdrová (CZ/ELS), která připravuje zprávu Evropského parlamentu o Evropském prostoru vzdělávání, uvedla: „Dle mého názoru se všichni určitě shodneme na tom, že vysoce kvalitní vzdělávání je tím, co nám umožní překonat současné i budoucí výzvy, včetně těch spojených s digitální a ekologickou transformací. Tohoto sektoru se však tvrdě dotkla pandemie COVID-19. Mám v úmyslu vypracovat takovou zprávu, která bude realistická a bude mít za cíl formulovat společnou strategii pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, na jejímž provádění se budou společně podílet všechny instituce a subjekty na evropské, celostátní a místní úrovni.“

Emil Boc ve svém stanovisku zdůrazňuje, že regiony a města mohou pomoci určit regionální potřeby v oblasti vzdělávání a podpořit konkrétní opatření, jež budou přihlížet k místním podmínkám. Zvláštní pozornost by měla být věnována snížení stávajících rozdílů v tomto sektoru mezi venkovskými a městskými oblastmi, mezi jednotlivými stupni vzdělávání a mezi různými vzdělávacími zařízeními. Nízká kvalita vzdělávání zpravidla souvisí s chudobou a nedostatkem individuálních zdrojů a je jednou z hlavních příčin odlivu mozků.

Ve stanovisku se rovněž upozorňuje na to, že je důležité navázat strategická partnerství mezi místními a regionálními orgány a vysokými školami na daném území a také jinými zařízeními poskytujícími formální a neformální vzdělávání a odbornou přípravu. Pomohlo by to sestavit tolik potřebné programy celoživotního učení zaměřené na prohlubování dovedností a změnu kvalifikace, které lidem umožní udržet se na trhu práce, který se v souvislosti s ekologickou a digitální transformací rychle mění, nebo na něj vstoupit.

Další informace

Ve společném akčním plánu , který v listopadu 2020 podepsaly komise VR SEDEC a útvary, jež řídí komisařka Mariya Gabriel (Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, Generální ředitelství pro výzkum a inovace a Společné výzkumné středisko), se uvádí, že bude VR zapojen do konzultací týkajících se realizace Evropského prostoru vzdělávání a  Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu .

VR tento týden zveřejnil novou studii , která se zabývá aktivní úlohou orgánů na nižší než celostátní úrovni při vytváření Evropského prostoru vzdělávání. Účelem této studie bylo zjistit a posoudit, jaké iniciativy místní a regionální orgány v celé EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy provádějí. Vyplynulo z ní, že v rámci EU je pokrok nestejnoměrný a že existují velké rozdíly, někdy i mezi regiony jedné země. Studie obsahuje také příklady konkrétních kroků a podpůrných opatření, jež byly učiněny v prvních měsících roku 2020 v reakci na pandemii COVID-19.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023