Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Změna klimatu: regiony a města EU usilují v zájmu plnění Pařížské dohody o přeshraniční spolupráci  

Měsíc před konáním konference COP 23 vyzývají města a regiony Evropu, aby udržela své vedoucí postavení v boji proti globálnímu oteplování prostřednictvím vyšších ambicí a nových finančních iniciativ pro místní opatření v oblasti klimatu. V zájmu plnění pařížské dohody členové Evropského výboru regionů (VR) – shromáždění EU místních a regionálních orgánů – vyzvali k zavedení odpovídajících mechanismů pro financování opatření v oblasti klimatu, opakovaně vyzdvihli význam zapojení všech úrovní správy a prohlásili, že budou i nadále posilovat vztahy s městy a regiony za hranicemi Evropy, aby tak přispěli k pokroku agendy týkající se změny klimatu.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz v Bruselu řekl: „VR se zasazuje o prohloubení vztahů s místními a regionálními orgány na celém světě. Nedávno uzavřel oficiální dohody o spolupráci s ICLEI a Climate Alliance, nyní doufá v navázání kontaktů s Konferencí starostů Spojených států a s Federací kanadských obcí.“ Jak předseda Lambertz dále uvedl, „hrozbu, již změna klimatu pro nás všechny představuje, lze odvrátit pouze prostřednictvím spolupráce. Místní a regionální orgány na celém světě vykazují takovou míru uvědomění týkající se změny klimatu, která často překonává vnitrostátní ambice. Evropské místní a regionální orgány jsou připraveny budovat vazby mezi městy a regiony na obou stranách Atlantiku i jinde, aby bylo možné sdílet zkušenosti, spolupracovat a zajistit globální udržení teploty bezpečně pod hranicí dvou stupňů, jež byla stanovena v Paříži.“

Komisař EU pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete řekl: „Musíme učinit značný pokrok v provádění Pařížské dohody a do roku 2018 dosáhnout shody ohledně příslušného pracovního programu. Svět může i nadále počítat s globálním vedoucím postavením Evropy. Budeme spolupracovat se všemi našimi partnery, včetně mnoha měst, regionů a podniků, které pokračují v ambiciózní činnosti v oblasti klimatu, abychom zajistili úspěch konference COP 23.“ Komisař Arias Cañete připomněl iniciativu America’s Pledge, koalici 227 měst a regionů, devíti států a asi 1 650 podniků a investorů z USA, jež "se i nadále hlásí k závazkům Spojených států vyplývajícím z Pařížské dohody".

 

Členové shromáždění EU měst a regionů přijali svůj oficiální postoj pro konferenci COP 23 k Financování opatření v oblasti klimatu. Zpravodaj: Marco Dus (IT/SES) uvedl: „To, co evropským městům a regionům chybí, není politická vůle, ale vhodně přizpůsobené mechanismy financování a technická schopnost na ně dosáhnout.“ Marco Dus vyzval k vytvoření nových způsobů financování opatření v oblasti klimatu na místní úrovni, např. tzv. zelených dluhopisů a kolektivních záruk. Zastupitel města Vittorio Veneto, Treviso, k tomu dodal: „Vedle potřeby dalších finančních mechanismů přizpůsobených místním orgánům je zásadní, aby byla podpora určená na hospodářské činnosti mající významný dopad na životní prostředí postupně omezována až do úplného zrušení nejpozději do roku 2035.“

Andrew Cooper (UK/EA) , zpravodaj stanoviska o lepším provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, konstatoval: „Snížení emisí CO2 dosahované místními orgány je nutné měřit, ocenit a podporovat. Pro překlenutí rozdílu v emisích je nezbytné vytvořit systém místně stanovených příspěvků, jímž bude doplněn systém příspěvků stanovených vnitrostátně.“

Člen rady okresu Kirklees dále uvedl, že „místně stanovené příspěvky“ pomohou omezit nárůst globální teploty na 1,5 stupně. Rovněž by nám to umožnilo stanovit vyšší, nicméně stále ještě dosažitelné cíle.“ Iniciativa Andrew Coopera týkající se místně stanovených příspěvků je v souladu s přijatým stanoviskem Marca Duse (IT/PES) o financování opatření v oblasti klimatu., o nějž se také opírá.

 

Konference OSN COP 23 se bude konat v Bonnu ve dnech 6.–17. listopadu 2017. Dne 13. listopadu uspořádá VR spolu s Evropskou komisí a Paktem starostů a primátorů a za intenzivní účasti Konference starostů Spojených států a Federace kanadských obcí transatlantický dialog o změně klimatu .

VR se neustále snaží propagovat iniciativu Globálního paktu starostů a primátorů v EU i za jejími hranicemi, proto vítá iniciativu America's Pledge, v jejímž rámci potvrdil nebývalý počet amerických států, měst, podniků, vysokých škol a univerzit svou podporu Pařížské dohodě. V roce 2010 podepsal VR memorandum o porozumění s Konferencí starostů Spojených států a nyní zkoumá způsoby, jak spolupracovat s kanadskými obcemi, a vytvořit tak novou transatlantickou koalici v oblasti klimatu. 

Poznámka pro redaktory:

• Shromáždění EU měst a regionů nedávno zadalo vypracování zprávy o financování opatření v oblasti klimatu. Tato zpráva identifikuje stávající systémy na unijní a mezinárodní úrovni, popisuje existující překážky a navrhuje způsoby jejich překonání. Přístup k celé zprávě (k dispozici pouze v angličtině) Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities. Pro současné rozpočtové období se EU zavázala využít 20 % rozpočtu EU pro období 2014–2020 na opatření v oblasti klimatu.

• Předmětem konference, kterou spolupořádají VR a Organizace spojených národů dne 12. října, je zmírnění dopadu změny klimatu. Robert Glasser, zvláštní zástupce OSN pro snižování rizika katastrof, vystoupí na konferenci v předvečer Mezinárodního dne pro snižování rizika katastrof.

Prostřednictvím evropské platformy pro přizpůsobení se změně klimatu (Climate-ADAPT) je k dispozici přehled o rizicích pro životní prostředí. Ten pomáhá místním a regionálním orgánů se získáním jasného přehledu o rizicích spojených se změnou klimatu na jejich území, aby mohly co nejlépe rozhodovat. Zlepšení sociálního a ekonomického posuzování, podávání zpráv a komunikace by pomohlo vyjádřit dopad opatření v oblasti klimatu na společnost a formovat rozhodování a přidělování zdrojů na místní úrovni.

• Konference OSN COP 23 v Bonnu se bude konat ve dnech 6.–17. listopadu 2017. Informační centrum konference COP 23. 

Více informací o VR na konferenci COP 22 v Marrákeši

COP22: Marrakesh sets new path for faster local climate action

Činnosti a články související s konferencí COP 22

VR přijal následující stanoviska týkající se klimatu:

Francesco Pigliaru (IT/PES), předseda regionu Sardinie, Plnění globální dohody o klimatu – územní přístup ke konferenci COP 22 v Marrákeši.

Bruno Hranić (HR/ELS), starosta chorvatské obce Vidovec, Správa energetické unie a čistá energie.

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen výkonné rady provincie Flevoland, Energetická účinnost a budovy.

Daiva Matonienė (LT/EKR), členka rady města Šiauliai a bývalá ministryně životního prostředí Litvy, Energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektřinou.

Kontakt: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :