Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Provádění evropského pilíře sociálních práv musí probíhat v partnerství s místními a regionálními orgány  

Regiony a města jsou připraveny přispět svým dílem k budování silné sociální Evropy, která zajistí spravedlivou transformaci a oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19. Akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních práv , který dnes představila Evropská komise, stanoví tři ambiciózní hlavní cíle, jimiž by se měly při přijímání svých politických rozhodnutí řídit členské státy a jejich regiony, aby tak dosáhly cílů stanovených v rámci tohoto pilíře. Za tímto účelem by měly taky plně využít finanční prostředky z různých fondů EU, a podpořit tak investice v sociální oblasti.

Podle nových hlavních cílů by do roku 2030 mělo být zaměstnáno nejméně 78 % obyvatel EU ve věku 20 až 64 let, nejméně 60 % všech dospělých by se mělo každoročně účastnit odborné přípravy a počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit alespoň o 15 milionů. Komise dnes představila také doporučení o  účinné aktivní podpoře zaměstnanosti (EASE) , které má ukázat cestu, jak přejít od nouzových opatření k vytváření udržitelných pracovních míst, která obstojí i v budoucnu.

Podle předsedy Evropského výboru regionů (VR) Apostolose Tzitzikostase „přerůstá mimořádná situace v oblasti zdraví, kterou vyvolala pandemie COVID-19, do mimořádné situace v oblasti sociální. Musíme využít všech nástrojů, jež máme k dispozici, abychom zachránili pracovní místa, bojovali proti chudobě a ochránili ty nejzranitelnější. Cíle stanovené v akčním plánu jsou ambiciózní. Můžeme jich ale dosáhnout pouze tehdy, budeme-li spolupracovat na všech úrovních správy, a to jak evropské, celostátní, tak i místní. Zároveň musíme plně využít finanční prostředky z různých fondů EU, a podpořit tak investice v sociální oblasti. Jsme připraveni být stěžejními partnery při provádění tohoto akčního plánu a zajistit, že přinese řešení, jež budou odpovídat potřebám našich občanů, a povede ke spravedlivému a inkluzivnímu oživení.“

Portugalské předsednictví Rady EU požádalo VR o vypracování stanoviska Provádění evropského pilíře sociálních práv z místní a regionální perspektivy, které by mělo být přijato na květnovém plenárním zasedání, tedy pouze několik dní před sociálním summitem EU , jenž se bude konat ve dnech 7.–8. května v Portu.

Zpravodajka Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva města Kerava a předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, zaměstnanost, vzdělávání, kulturu a výzkum (SEDEC), uvedla: „Tento akční plán představuje netrpělivě očekávaný nástroj, který má zajistit, že zásady, z nichž vychází naše vize spravedlivé a inkluzivní sociální Evropy odolné vůči krizím, se v praxi promítnou do konkrétních opatření. Místní a regionální orgány budou hrát zásadní úlohu nejen při jeho provádění, ale také při sledování, jakého pokroku bylo dosaženo z hlediska evropského pilíře sociálních práv. V akčním plánu by proto mělo být jednoznačně stanoveno, že je zapotřebí zajistit efektivní víceúrovňovou správu, mj. prostřednictvím uplatňování zásady partnerství.“

Komise sice navrhuje revidovanou verzi srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, aby tak podpořila plnění cílů evropského pilíře sociálních práv, VR se však obává, že bude měřit pokrok pouze na úrovni jednotlivých států, a s politováním poukazuje na to, že ve stávajícím návrhu chybí ukazatele týkající se regionálních rozdílů. Z vůbec prvního regionálního srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů , který vypracoval VR v roce 2019, vyplynulo, že v rámci jednotlivých členských států existují značné rozdíly. VR je pevně přesvědčen, že je nezbytné sledovat vývoj na regionální úrovni, a zajistit tak, aby byl evropský pilíř sociálních práv prováděn na všech úrovních a aby regionální investice přispěly k naplnění jeho zásad.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023