Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Renovační vlna: města a regiony jsou připraveny přejít k realizaci  

Evropský výbor regionů vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zavedly jednodušší a rychlejší mechanismy financování s cílem umožnit místním a regionálním orgánům provádět renovační projekty

Evropský výbor regionů (VR) jednomyslně přijal stanovisko k iniciativě „renovační vlna“ – plánu EU na zvýšení energetické účinnosti evropského fondu budov. Na budovy připadá 40 % spotřeby energie v Evropě a jsou zdrojem 36 % emisí skleníkových plynů, renovace budov je tudíž zcela zásadní, chce-li EU do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Města a regiony požadují revizi režimů státní podpory, pružnější rozpočtová pravidla v zájmu maximalizace investic a renovací, cíle pro renovaci budov na nižší než celostátní úrovni a zapojování obnovitelných zdrojů energie do renovačních projektů.

Na plenárním zasedání proběhla diskuse s evropskou komisařkou pro energetiku Kadri Simson. V návaznosti na tuto debatu pak Enrico Rossi (IT/SES) , zpravodaj VR pro stanovisko k renovační vlně , který je členem rady obce Signa (Florencie) a bývalým předsedou rady regionu Toskánsko (2010–2020), uvedl: „Zelené oživení začíná v našich domovech. Renovační vlna je základním kamenem Zelené dohody – její pomocí můžeme nastartovat ekonomiku, vytvořit na 160 000 pracovních míst ve stavebnictví a bojovat proti energetické chudobě a současně plnit cíle, jež jsme si vytyčili v oblasti klimatické neutrality. Musíme zajistit, aby zdroje nového víceletého finančního rámce, plánu na podporu oživení a vnitrostátních a regionálních fondů byly využívány v součinnosti a nebyly odkloněny jinam. Aby byla tato iniciativa úspěšná, musí ústřední úlohu hrát města a regiony. Proto potřebujeme konkrétní nástroje – jako např. nástroj technické pomoci –, jež budou v zájmu provádění renovační vlny dostupné všem místním a regionálním orgánům, a ruku v ruce s tím musí jít školení pracovníků, především v malých a středních podnicích, jež napomůže vytváření dalších pracovních míst.

VR vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zavedly mechanismy přímého financování s cílem umožnit místním a regionálním orgánům provádět renovační projekty. Mimoto vyzývá k provedení avizovaného přezkumu evropských režimů státní podpory zaměřených na energetickou účinnost v budovách, a to s cílem odstranit stávající překážky bránící investicím.

Města a regiony vyzývají Evropskou komisi, aby spolupracovala s členskými státy na stanovení pružnějších rozpočtových pravidel pro místní a regionální orgány s cílem podpořit jejich investiční kapacitu v oblasti renovace stávajících budov a nového sociálního bydlení. Poukazuje rovněž na to, že v zájmu realizace renovační vlny musí Komise a členské státy poskytnout výraznou podporu odvětví stavebnictví, aby překonalo mezery ve znalostech, dovednostech a technologiích a v oblasti rekvalifikace pracovníků.

Renovační vlna musí být podpořena spolehlivou technickou pomocí, která bude k dispozici všem místním a regionálním orgánům. Členové se rovněž zasazují o posílení a decentralizaci nástroje EIB ELENA prostřednictvím zefektivnění modelu jednotného kontaktního místa tak, aby zde byla poskytována technická pomoc všem místním a regionálním orgánům a podnikům.

VR ve svém stanovisku vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby renovační vlnu plně zahrnuly do programů (facility) na podporu oživení a odolnosti, jakož i do rámce evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI).

Mezi další návrhy VR zaměřené na úspěšné zavádění renovační vlny ve všech regionech patří:

 • Opatření, jimiž se má předcházet vystěhováním z důvodu renovace (angl. „renovictions“). Evropská komise a všechny úrovně správy musí zabránit tomu, že náklady na renovaci budou přeneseny na nájemníky. VR navrhuje, aby zvýšení nájemného bylo vyváženo úsporami energie.
 • VR vyzývá Evropskou komisi, aby od členských států požadovala plné a účinné zapojení regionálních a místních orgánů do vypracovávání a provádění národních plánů na podporu oživení a odolnosti, a sice prostřednictvím toho, že bude rozvíjen víceúrovňový dialog o klimatu a energetice.
 • Renovační vlna musí být ve stejné míře provedena i v méně urbanizovaných a okrajovějších oblastech, včetně venkovských komunit.
 • Prosazování oběhových procesů v odvětví stavebnictví a upevnění mechanismů certifikace, které podporují výběr stavebních materiálů a technik podle jejich životního cyklu.
 • Posílení místních energetických komunit a samovýrobců („prozumentů“) prostřednictvím decentralizované výroby energie a pobídek k rozvoji modelu „nájmu včetně vytápění“, který se jako hlavní princip uplatňuje ve Švédsku a ve Finsku. Majitelé nemovitostí jsou v rámci tohoto modelu vybízeni k tomu, aby šetřili energii a zároveň zaručovali dobré vnitřní prostředí.
 • Rozšíření analýzy energetické chudoby nad rámec jednotlivých domácností a využití modelu ekologicky vybavených výrobních oblastí coby užitečného vodítka pro zapojení výrobního odvětví do renovační vlny.
 • Poskytnutí výrazné podpory odvětví stavebnictví, které je silně zasaženo krizí a jehož častým charakteristickým rysem jsou malé podniky.
 • Ambicióznější úsilí s cílem dekarbonizovat vytápění a chlazení obytných budov, na nějž připadá více než 80 % celkové spotřeby energie v budovách v EU.
 • Členové vítají klimatický pakt a zavazují se k podpoře jeho zavádění, zejména prostřednictvím zapojení občanů. VR uznává zásadní úlohu klimatického paktu, má-li se zaručit, že renovační vlna bude prováděna účinně a že místní a regionální orgány budou mít k dispozici potřebné kapacity a nástroje.
 • Členové vyzývají Evropskou komisi, aby i nadále prosazovala zavádění systémů hospodaření s energií a informačního modelu budovy (BIM).
 • Rozvoj systematického uplatňování ekologických veřejných zakázek ve stavebnictví v zájmu rychlého snižování spotřeby energie a rozsáhlého zavádění udržitelnějších modelů řízení.
 • Údaje o spotřebě energie v budovách by měly být k dispozici bezplatně a snadno na celém území EU.
 • Stanovení cílů na nižší než celostátní úrovni pro integraci obnovitelných zdrojů energie do budov.
 • VR zdůrazňuje relevantnost návrhu na vytvoření ukazatele připravenosti pro chytrá řešení, jehož cílem je měřit připravenost budov na vybavení inteligentními technologiemi a informovat o ní jejich majitele a obyvatele.
 • Aktualizace rámce certifikátů energetické náročnosti (EPC) s cílem rozšířit fond budov s certifikáty energetické náročnosti.
 • Legislativní požadavky na nákup a renovaci všech stávajících veřejných budov, minimální normy energetické náročnosti a povinné cíle pro míru ročně prováděných renovací musí být flexibilní, aby zohledňovaly různé charakteristiky budov a podmínky v jednotlivých regionech.

Související informace

Podle odhadů trpí energetickou chudobou 34 až 50 milionů evropských občanů. Stanovisko VR věnované iniciativě „renovační vlna“ obsahuje návrh adresovaný Evropské komisi a členským státům, aby se energetická chudoba vypočítávala na nižší než celostátní úrovni.

Ačkoliv je 75 % stávajících budov v EU považováno za energeticky neúčinné, zrenovuje se v současné době každý rok pouhé 1 % z nich. Odhaduje se, že renovační vlna může do roku 2030 vytvořit dalších 160 000 pracovních míst ve stavebnictví. 

Renovace fondu budov v EU je vedle dekarbonizace odvětví dopravy a ekologizace měst stěžejní prioritou Zelené dohody . A to nejen díky své potenciální schopnosti snižovat spotřebu energie a zároveň i emise CO 2 , ale také coby hnací síla udržitelného růstu a vytváření pracovních míst. Odvětví stavebnictví totiž vytváří nejvíce pracovních míst na milion investovaných eur ( zpráva IEA 2020 ).

Iniciativa „renovační vlna“ byla zahájena dne 14. října 2020 sdělením Evropské komise Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň . Je hlavním pilířem plánu Zelené dohody pro Evropu .

Cílem renovační vlny je odstranit překážky bránící renovacím budov. Skupina finančních institucí pro energetickou účinnost ( EEFIG ) identifikovala šest typů překážek: strukturální překážky, informační překážky, selhání trhu, nedostatek odborných znalostí, kombinaci faktorů, které ztěžují sdružování projektů nebo provádění efektivnějších oblastních přístupů, a regulační překážky. Všechny tyto překážky mají přímý dopad na místní a regionální orgány a omezují jejich kapacitu více investovat do energeticky účinných projektů.

Renovace budov je klíčovou prioritou nové iniciativy VR provádění Zelené dohody na místní úrovni , jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály ústřední roli při přechodu EU ke klimatické neutralitě. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde . Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023