Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Renovační vlna: města a regiony jsou připraveny přejít k realizaci  

Evropský výbor regionů vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zavedly jednodušší a rychlejší mechanismy financování s cílem umožnit místním a regionálním orgánům provádět renovační projekty

Evropský výbor regionů (VR) jednomyslně přijal stanovisko k iniciativě „renovační vlna“ – plánu EU na zvýšení energetické účinnosti evropského fondu budov. Na budovy připadá 40 % spotřeby energie v Evropě a jsou zdrojem 36 % emisí skleníkových plynů, renovace budov je tudíž zcela zásadní, chce-li EU do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Města a regiony požadují revizi režimů státní podpory, pružnější rozpočtová pravidla v zájmu maximalizace investic a renovací, cíle pro renovaci budov na nižší než celostátní úrovni a zapojování obnovitelných zdrojů energie do renovačních projektů.

Na plenárním zasedání proběhla diskuse s evropskou komisařkou pro energetiku Kadri Simson. V návaznosti na tuto debatu pak Enrico Rossi (IT/SES) , zpravodaj VR pro stanovisko k renovační vlně , který je členem rady obce Signa (Florencie) a bývalým předsedou rady regionu Toskánsko (2010–2020), uvedl: „Zelené oživení začíná v našich domovech. Renovační vlna je základním kamenem Zelené dohody – její pomocí můžeme nastartovat ekonomiku, vytvořit na 160 000 pracovních míst ve stavebnictví a bojovat proti energetické chudobě a současně plnit cíle, jež jsme si vytyčili v oblasti klimatické neutrality. Musíme zajistit, aby zdroje nového víceletého finančního rámce, plánu na podporu oživení a vnitrostátních a regionálních fondů byly využívány v součinnosti a nebyly odkloněny jinam. Aby byla tato iniciativa úspěšná, musí ústřední úlohu hrát města a regiony. Proto potřebujeme konkrétní nástroje – jako např. nástroj technické pomoci –, jež budou v zájmu provádění renovační vlny dostupné všem místním a regionálním orgánům, a ruku v ruce s tím musí jít školení pracovníků, především v malých a středních podnicích, jež napomůže vytváření dalších pracovních míst.

VR vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zavedly mechanismy přímého financování s cílem umožnit místním a regionálním orgánům provádět renovační projekty. Mimoto vyzývá k provedení avizovaného přezkumu evropských režimů státní podpory zaměřených na energetickou účinnost v budovách, a to s cílem odstranit stávající překážky bránící investicím.

Města a regiony vyzývají Evropskou komisi, aby spolupracovala s členskými státy na stanovení pružnějších rozpočtových pravidel pro místní a regionální orgány s cílem podpořit jejich investiční kapacitu v oblasti renovace stávajících budov a nového sociálního bydlení. Poukazuje rovněž na to, že v zájmu realizace renovační vlny musí Komise a členské státy poskytnout výraznou podporu odvětví stavebnictví, aby překonalo mezery ve znalostech, dovednostech a technologiích a v oblasti rekvalifikace pracovníků.

Renovační vlna musí být podpořena spolehlivou technickou pomocí, která bude k dispozici všem místním a regionálním orgánům. Členové se rovněž zasazují o posílení a decentralizaci nástroje EIB ELENA prostřednictvím zefektivnění modelu jednotného kontaktního místa tak, aby zde byla poskytována technická pomoc všem místním a regionálním orgánům a podnikům.

VR ve svém stanovisku vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby renovační vlnu plně zahrnuly do programů (facility) na podporu oživení a odolnosti, jakož i do rámce evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI).

Mezi další návrhy VR zaměřené na úspěšné zavádění renovační vlny ve všech regionech patří:

 • Opatření, jimiž se má předcházet vystěhováním z důvodu renovace (angl. „renovictions“). Evropská komise a všechny úrovně správy musí zabránit tomu, že náklady na renovaci budou přeneseny na nájemníky. VR navrhuje, aby zvýšení nájemného bylo vyváženo úsporami energie.
 • VR vyzývá Evropskou komisi, aby od členských států požadovala plné a účinné zapojení regionálních a místních orgánů do vypracovávání a provádění národních plánů na podporu oživení a odolnosti, a sice prostřednictvím toho, že bude rozvíjen víceúrovňový dialog o klimatu a energetice.
 • Renovační vlna musí být ve stejné míře provedena i v méně urbanizovaných a okrajovějších oblastech, včetně venkovských komunit.
 • Prosazování oběhových procesů v odvětví stavebnictví a upevnění mechanismů certifikace, které podporují výběr stavebních materiálů a technik podle jejich životního cyklu.
 • Posílení místních energetických komunit a samovýrobců („prozumentů“) prostřednictvím decentralizované výroby energie a pobídek k rozvoji modelu „nájmu včetně vytápění“, který se jako hlavní princip uplatňuje ve Švédsku a ve Finsku. Majitelé nemovitostí jsou v rámci tohoto modelu vybízeni k tomu, aby šetřili energii a zároveň zaručovali dobré vnitřní prostředí.
 • Rozšíření analýzy energetické chudoby nad rámec jednotlivých domácností a využití modelu ekologicky vybavených výrobních oblastí coby užitečného vodítka pro zapojení výrobního odvětví do renovační vlny.
 • Poskytnutí výrazné podpory odvětví stavebnictví, které je silně zasaženo krizí a jehož častým charakteristickým rysem jsou malé podniky.
 • Ambicióznější úsilí s cílem dekarbonizovat vytápění a chlazení obytných budov, na nějž připadá více než 80 % celkové spotřeby energie v budovách v EU.
 • Členové vítají klimatický pakt a zavazují se k podpoře jeho zavádění, zejména prostřednictvím zapojení občanů. VR uznává zásadní úlohu klimatického paktu, má-li se zaručit, že renovační vlna bude prováděna účinně a že místní a regionální orgány budou mít k dispozici potřebné kapacity a nástroje.
 • Členové vyzývají Evropskou komisi, aby i nadále prosazovala zavádění systémů hospodaření s energií a informačního modelu budovy (BIM).
 • Rozvoj systematického uplatňování ekologických veřejných zakázek ve stavebnictví v zájmu rychlého snižování spotřeby energie a rozsáhlého zavádění udržitelnějších modelů řízení.
 • Údaje o spotřebě energie v budovách by měly být k dispozici bezplatně a snadno na celém území EU.
 • Stanovení cílů na nižší než celostátní úrovni pro integraci obnovitelných zdrojů energie do budov.
 • VR zdůrazňuje relevantnost návrhu na vytvoření ukazatele připravenosti pro chytrá řešení, jehož cílem je měřit připravenost budov na vybavení inteligentními technologiemi a informovat o ní jejich majitele a obyvatele.
 • Aktualizace rámce certifikátů energetické náročnosti (EPC) s cílem rozšířit fond budov s certifikáty energetické náročnosti.
 • Legislativní požadavky na nákup a renovaci všech stávajících veřejných budov, minimální normy energetické náročnosti a povinné cíle pro míru ročně prováděných renovací musí být flexibilní, aby zohledňovaly různé charakteristiky budov a podmínky v jednotlivých regionech.

Související informace

Podle odhadů trpí energetickou chudobou 34 až 50 milionů evropských občanů. Stanovisko VR věnované iniciativě „renovační vlna“ obsahuje návrh adresovaný Evropské komisi a členským státům, aby se energetická chudoba vypočítávala na nižší než celostátní úrovni.

Ačkoliv je 75 % stávajících budov v EU považováno za energeticky neúčinné, zrenovuje se v současné době každý rok pouhé 1 % z nich. Odhaduje se, že renovační vlna může do roku 2030 vytvořit dalších 160 000 pracovních míst ve stavebnictví. 

Renovace fondu budov v EU je vedle dekarbonizace odvětví dopravy a ekologizace měst stěžejní prioritou Zelené dohody . A to nejen díky své potenciální schopnosti snižovat spotřebu energie a zároveň i emise CO 2 , ale také coby hnací síla udržitelného růstu a vytváření pracovních míst. Odvětví stavebnictví totiž vytváří nejvíce pracovních míst na milion investovaných eur ( zpráva IEA 2020 ).

Iniciativa „renovační vlna“ byla zahájena dne 14. října 2020 sdělením Evropské komise Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň . Je hlavním pilířem plánu Zelené dohody pro Evropu .

Cílem renovační vlny je odstranit překážky bránící renovacím budov. Skupina finančních institucí pro energetickou účinnost ( EEFIG ) identifikovala šest typů překážek: strukturální překážky, informační překážky, selhání trhu, nedostatek odborných znalostí, kombinaci faktorů, které ztěžují sdružování projektů nebo provádění efektivnějších oblastních přístupů, a regulační překážky. Všechny tyto překážky mají přímý dopad na místní a regionální orgány a omezují jejich kapacitu více investovat do energeticky účinných projektů.

Renovace budov je klíčovou prioritou nové iniciativy VR provádění Zelené dohody na místní úrovni , jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály ústřední roli při přechodu EU ke klimatické neutralitě. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde . Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023