Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města vzkazují komisaři Gentilonimu: bez partnerství není dopad Místní orgány mají zásadní význam pro investování finančních prostředků EU na podporu oživení  

Plán na podporu oživení Evropy musí zapojit místní a regionální orgány, má-li být účinný při vypořádávání se s důsledky krize. U centralizovaného přístupu, kdy jsou rozhodnutí přijímána „shora dolů“, hrozí, že dojde k překrývání nebo dokonce ke konkurenci mezi nástroji financování. To by mohlo oslabit dopad nové facility na podporu oživení a odolnosti. Členové Evropského výboru regionů (VR) tyto obavy vyjádřili v diskusi s evropským komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim. Jejich názory a návrhy na zlepšení budou podkladem pro stanovisko, které přijme plenární shromáždění.

Evropské regiony a města požadují pozměnění nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti a o evropském semestru tak, aby byly místní a regionální orgány zapojeny do přípravy plánů na podporu oživení. VR navrhuje podpořit partnerství mezi celostátními a místními orgány kodexem chování, který by zvýšil demokratickou legitimitu a účinnost semestru. To usnadní koordinaci souboru investičních nástrojů nevídaného rozsahu, který bude brzy k dispozici, a předešlo by se překrývání a nejednotnosti.

„Bez partnerství není dopad,“ zdůraznil předseda VR Apostolos Tzitzikostas během diskuse s evropským komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim a navrhl společně podporovat zapojení regionů a měst a monitorovat územní dopad facility prostřednictvím každoročního konání regionálního fóra pro oživení a odolnost.

„Pro strategii EU na podporu oživení mají odborné znalosti regionů a měst zásadní význam,“ uvedl komisař Gentiloni a dodal: „Plány na podporu oživení mohou být úspěšné pouze tehdy, budou-li vlády členských států spolupracovat s regionálními a místními orgány. Jsme připraveni v tomto směru spolupracovat, a to i prostřednictvím účasti na regionálních fórech, jakmile to opět bude možné.“ K  otázce investičních priorit podotkl: „Plány nebudou vypracovávány v Bruselu, avšak Komise se postará o to, aby byly v souladu s naším společným rámcem, díky čemuž budou naše ekonomiky udržitelnější a odolnější a budou výrazně přispívat k ekologické a digitální transformaci. Jsem rád, že to plně odpovídá tomu, co od facility na podporu oživení a odolnosti požaduje VR.“

Požadavky a návrhy regionálních a místních představitelů jsou obsaženy ve stanovisku přijatém plenárním shromážděním VR s názvem Plán na podporu oživení Evropy v reakci na pandemii COVID-19: facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu .

„Pro Evropskou komisi a členské státy máme jasnou zprávu: plán na podporu oživení nebude fungovat, nebudou-li města a regiony zapojeny jak do přípravy, tak do provádění národních plánů. Zároveň by však naléhavě nutná opatření zaměřená na oživení, díky nimž máme přestát hospodářskou a sociální vlnu tsunami, která se na nás řítí, neměla být na úkor dlouhodobých udržitelných investic. Jsme tudíž proti tomu, aby byly do plánu na podporu oživení přesunuty prostředky ze strukturálních fondů. A konečně, poučení z pandemie COVID-19 se musí rovněž odrazit v tom, že bude provedena důkladná reforma evropské správy ekonomických záležitostí, která se musí stát demokratičtější, participativnější a udržitelnější,“ uvedl hlavní zpravodaj Christophe Rouillon (FR/SES), předseda skupiny socialistů ve VR a starosta obce Coulaines.

Místní a regionální orgány odpovídají za třetinu veřejných výdajů (33,6 %) a za 53 % veřejných investic v EU ( údaje za rok 2018, OECD ). Mají obrovskou odpovědnost a pravomoci v oblastech politiky, které jsou zásadní pro oživení a ekologickou a digitální transformaci, a to od oblasti dopravy či podpory podnikání až po životní prostředí, vzdělávání a bydlení.

Finance měst a regionů byly vážně poznamenány pandemií COVID-19. V průzkumu, který provedly VR a OECD a jenž byl zahrnut do prvního výročního regionálního a místního barometru , 76 % respondentů uvedlo, že jim nedostatek finančních prostředků způsobuje při zvládání krize určité či značné problémy. Celkově očekává 85 % respondentů ve střednědobém horizontu (2021–2022) velký nebo mírný negativní dopad na finance svých místních a regionálních orgánů. „Efekt rozevírání nůžek“, který se v souvislosti s pandemií objevuje – tedy zvýšení nákladů na veřejné služby a pokles příjmů z daní a poplatků –, je pro místní finance tikající bombou.

VR a Komise projednávají možnost uspořádat za rok společné fórum EU o oživení a odolnosti, jehož cílem bude zhodnotit facilitu na podporu oživení a odolnosti, její dopad v praxi, její podíl na dosažení ekologické a digitální transformace a její přínos pro soudržnost. Při tom se bude rovněž vycházet z činnosti VR spolu se sdruženími místních a regionálních orgánů zaměřené na posouzení zapojení měst a regionů do přípravy národních plánů na podporu oživení a odolnosti a do přípravy facility na podporu oživení a odolnosti celkově.

Souvislosti:

Facilita na podporu oživení a odolnosti je nástroj v hodnotě 672,5 miliardy EUR (312,5 miliardy EUR v podobě grantů a 360 miliard EUR v podobě půjček), jehož cílem je podpořit země EU při provádění reforem a investování do společných priorit EU. Jedná se o největší finanční nástroj zahrnutý do nástroje na podporu oživení v hodnotě 750 miliard EUR „Next Generation EU“, jenž je znám také jako plán na podporu oživení Evropy .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)2 282 2440

Mobil: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :