Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální a místní představitelé: rozhodovací proces EU je třeba revidovat, aby dokázal lépe reagovat na pandemii  

Jeden milion regionálních a místních volených politiků musí být plně zapojen do hledání konkrétních odpovědí na obavy občanů

Dne 11. září jednali členové předsednictva* Evropského výboru regionů (VR) o dopadech krize COVID-19 na vesnice, města a regiony a o nezbytnosti zlepšit fungování Evropské unie. Akce, jež se konala on-line, se zúčastnili také předseda vlády německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet a místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Jak účastníci uvedli, pandemie COVID-19 vyvolala otázky týkající se nejen odolnosti EU, ale také účinnosti jejích pravomocí a rozhodovacích postupů v reakci na závažné krize. Tisíce starostů, představitelů regionů a zastupitelů nesly odpovědnost za evropské záchranné sítě a budou klíčovými aktéry při provádění evropských a vnitrostátních plánů na podporu oživení. Nadcházející konference o budoucnosti Evropy** je vhodnou příležitostí ke kolektivní diskusi o těchto otázkách, přičemž příspěvek regionálních a místních orgánů bude zásadní pro naplnění očekávání občanů.

„Vlády členských zemí i EU během druhé vlny pandemie znovu spoléhají na místní a regionální orgány při poskytování služeb, ochraně životů a záchraně pracovních míst. Regionální a místní orgány zůstávají během této tragické pandemie první obrannou linií, od organizace návratu do škol přes řešení tlaků na zdravotnické služby až po zajišťování pracovních míst a podporu malých a středních podniků," řekl předseda VR Apostolos Tzitzikostas. A dále uvedl: „Uzavření státních hranic není řešením. Součástí reakce Evropy musí být konkrétní mechanismy přeshraniční regionální spolupráce v oblasti zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Chceme-li účinně jednat ve prospěch našich občanů a podniků, musíme se vyvarovat byrokratických překážek nebo nadměrné centralizace a podporovat užší celoevropskou koordinaci. Konference o budoucnosti Evropy je vhodnou příležitostí ke zlepšení fungování demokracie v EU. Výbor je připraven spolupracovat s německými spolkovými zeměmi na prosazování hlasu jednoho milionu volených zástupců na místní a regionální úrovni EU. Je teď na čase zajistit, aby byly regionální a místní orgány – vedle orgánů vnitrostátních a orgánů EU – jednou provždy uznány za jeden ze tří rozměrů našeho evropského domu demokracie.“

„Boj proti koronaviru a utváření budoucnosti po krizi vyžadují, abychom v Evropě spolupracovali na všech úrovních. Regiony hrají v tomto ohledu klíčovou úlohu. Musíme nalézat evropská řešení s regionální odpovědností. Stejně jako se přes hranice šíří virus, musíme v boji proti němu přes hranice působit i my," uvedl Armin Laschet, předseda vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Účastníci zdůraznili, že pandemie vyvíjela a stále vyvíjí tlak na efektivní spolupráci a jednání všech úrovní správy. Pilíři programu zlepšování právní úpravy Evropské komise jsou určení nejvhodnější úrovně správy pro přípravu a provádění politik EU – tzv. subsidiarita – při současném zohlednění finančního a administrativního dopadu – tzv. proporcionalita. Tyto dva pilíře jsou využívány k posílení otevřenosti a transparentnosti rozhodovacího procesu EU a ke zlepšení kvality nových právních předpisů EU.

„Komise Ursuly von der Leyen již před pandemií obnovila svůj závazek ke zlepšování právní úpravy a trvající potřebu tvorby politik založených na důkazech. Nyní, v měnícím se světě, je to tím prozíravější. Poskytovat občanům i podnikům příležitosti k účasti na tvorbě politik, právní jistotu a vysoké standardy ochrany je pro Komisi nanejvýš důležité. Nelze toho samostatně dosáhnout na žádné z úrovní. Místní, regionální, celostátní a evropské subjekty proto musí spojit své úsilí. Můžeme tím zajistit nejen to, že se zotavíme z krize, ale také to, že se vydáme vpřed, k budování zelené, digitální a spravedlivé Evropy. V této souvislosti oceňuji nedávný příspěvek Výboru regionů k našemu programu zlepšování právní úpravy, zejména vytvoření sítě regionálních center a jeho podporu při konzultacích a vybraných hodnoceních," uvedl ve svém videoprojevu Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled.

Členové předsednictva během diskuse zdůraznili, že klíčem k úspěchu, a to zejména během pandemie COVID-19, je poskytování technické zpětné vazby v rané fázi provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Evropský výbor regionů zřídil v roce 2018 síť regionálních center (RegHub) za účelem shromažďování místních a regionálních údajů o provádění politiky EU prostřednictvím cílených konzultací. Síť je dobře vybavena k tomu, aby mohla účelně přispívat k přezkumům a hodnocením politik EU v reakci na COVID-19.

Souvislosti:

*Předsednictvo VR odpovídá za přípravu politického programu shromáždění. Skládá se ze dvou nebo tří členů VR z každého členského státu. Předsednictvo tradičně zasedá každý půlrok v zemi, která má rotující předsednictví Rady EU. Schůze předsednictva se měla konat v Düsseldorfu, ale vzhledem k nejnovějšímu nárůstu počtu případů onemocnění COVID-19 v celé Evropě se konala on-line.

**Očekává se, že konference o budoucnosti Evropy posílí účast občanů na demokracii EU i nad rámec voleb a zajistí, že jejich hlasy budou lépe slyšet a bude jim více nasloucháno. Konference měla začít na Den Evropy 9. května 2020 a měla trvat dva roky, ale krize COVID-19 vedla ke zpožděním. Německé předsednictví EU se zavázalo, že konferenci zahájí co nejdříve.

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :