Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Další pokrok v rámci Východního partnerství vyžaduje další peníze  
Revize strategie EU ve vztahu k jejím východním sousedům by se měla více zaměřit na podporu sociální, hospodářské a správní reformy na místní a regionální úrovni.

Na partnerství Evropské unie se šesti zeměmi na její východní hranici, včetně Ukrajiny, by mělo být v příštím desetiletí vyčleněno výrazně více finančních prostředků, tolik soubor doporučení Evropského výboru regionů ze dne 5. prosince. Výbor v něm rovněž vyzval EU k tomu, aby usilovněji pracovala na rozšíření výhod spolupráce nad rámec hlavních měst jednotlivých států. Mezi množství dalších konkrétních návrhů byla zahrnuta i výzva k vytvoření akademie, která by školila státní zaměstnance v místní a regionální správě, a větší podpora přeshraničních projektů na místní úrovni.

Stanovisko bylo předloženo v okamžiku, kdy EU rozhoduje o svém rozpočtu na období 2021–2027 a rekapituluje svou spolupráci se šesti členy Východního partnerství: Ukrajinou, Běloruskem, Moldavskem, Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií. Celkově se stanovisko staví kladně k desetiletí úsilí EU o podporu konkrétních změn za účelem zlepšení správy, posílení hospodářství, podpory občanské společnosti a upevnění vazeb. Podporuje rovněž přístup EU spočívající v nejvyšší časové, finanční a praktické investici do těch zemí, které se více zaměřují na reformy, ale tvrdí, že by EU měla posílit svou podporu reforem na místní a regionální úrovni.

Zpravodaj Tadeuš Andžejevski (LT/EKR), člen rady města Vilnius prohlásil: „V uplynulém desetiletí jsme byli svědky přerozdělení pravomocí ve prospěch regionální a místní správy, výrazně především na Ukrajině, a skutečné vůle některých regionů a měst provádět reformy a účastnit se iniciativ EU jdoucích zdola nahoru, což je velmi pozitivní. Takovým příkladem je globální Pakt starostů a primátorů , který se zaměřuje na opatření v oblasti klimatu, a nová iniciativa vytvořená konkrétně pro země Východního partnerství Starostové a primátoři pro hospodářský růst. Jsme svědky toho, jak za podpory EU spolupracují orgány na nižší než celostátní úrovni s partnery v regionu, a úspěšně jsme testovali partnerství mezi městy a regiony v EU a v zemích Východního partnerství. Musíme tyto změny na místní úrovni podpořit, a to politicky, finančně i technicky. Tato podpora by měla zahrnovat posun ve vyváženosti vztahů, kdy by města a regiony měly hrát větší úlohu při rozhodování a řízení projektů na svém území.“

Dále uvedl: „Stejně jako Evropská komise jsme přesvědčeni o tom, že 25% navýšení rozpočtu je důvodné. Je zřejmé, že EU může velkou měrou přispět ke zlepšení správy, posílení hospodářství, podpoře občanské společnosti a upevnění vazeb. Na místní a regionální úrovni by mohly mít výrazný a dlouhodobý přínos zejména změny ve třech oblastech. Jednou z nich jsou větší investice do řádné správy – například prostřednictvím akademie, která bude školit státní zaměstnance. Můžeme podněcovat hospodářský růst tím, že budeme pomáhat zlepšovat statistiky, usnadňovat přístup k programům EU a pomáhat malým podnikům. Ze zkušenosti v EU víme, že posilování kontaktů mezi lidmi a rozvoj přeshraničních programů jsou ze sociálního, kulturního i hospodářského hlediska velmi přínosné. Musíme tedy více investovat do rozšiřování těchto modelů v rámci vztahů s našimi východními sousedy.“

Na závěr dodal: „Jedná se o ambiciózní, avšak poměrně prosté návrhy, které jsou přínosné pro občany, podniky, veřejnou správu, demokracii a právní stát v těchto šesti zemích. Jsou rovněž přínosem pro občany podniky a zahraniční politiku EU a novou Evropskou komisi, která usiluje o větší zaměření na geopolitiku.“

Stanovisko VR Místní a regionální orgány utvářející budoucnost Východního partnerství bude podkladem pro mezivládní jednání před summitem v polovině roku 2020. VR svými návrhy přispěl k již uzavřené konzultaci se zainteresovanými stranami, kterou uspořádala EU. Současná strategie se zaměřuje na „20 cílů pro rok 2020“ a na čtyři konkrétní úkoly: silnější hospodářství, silnější správa, lepší propojení a silnější společnost.

Doporučení VR zahrnují mnoho podrobnějších myšlenek propagovaných nebo podporovaných místními a regionálními politiky v zemích Východního partnerství prostřednictvím Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), kterou VR vytvořil v roce 2011. Patří mezi ně zprávy o  demokracii na místní úrovni , hospodářském rozvoji , energetické účinnosti , přeshraniční spolupráci , kapacitě na místní a regionální správní úrovni a partnerstvích mezi regiony a mezi městy .

Podle doporučení VR bude CORLEAP posílena s cílem více podpořit decentralizaci v zemích Východního partnerství a prohloubit spolupráci mezi sdruženími místních a regionálních orgánů z EU a ze zemí Východního partnerství.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :