Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Přihlaste svůj region a zúčastněte se pilotní akce týkající se partnerství pro regionální inovace  

Evropský výbor regionů a Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vyhlásily výzvu k vyjádření zájmu o novou pilotní akci týkající se partnerství pro regionální inovace. Do této akce se bude moci zapojit až 24 účastníků z EU (členských států, regionů nebo skupin regionů), kteří cítí potřebu transformovat svou ekonomiku a svou společnost a chtějí dále rozvíjet své strategické rámce týkající se inovací, rozvoje průmyslu, přechodu k udržitelnosti a hospodářského a sociálního rozvoje v širším slova smyslu. Přihlášky lze podávat do 25. dubna 2022.

Partnerství pro regionální inovace představují doplňkový přístup, který vychází z pozitivních zkušeností se strategiemi pro inteligentní specializaci. Smyslem této iniciativy je zlepšit koordinaci a zaměření regionálních, celostátních a unijních politik v oblasti výzkumu a inovací s cílem dosáhnout v EU ekologické a digitální transformace a odstranit rozdíly v oblasti inovací.

Partnerství budou pevně zakotvena v politickém rámci EU a budou podporovat provádění Zelené dohody pro Evropu , programu Horizont Evropa , politiky soudržnosti nástroje NextGenerationEU . Zvláštní pozornost bude věnována nástrojům a mechanismům řízení, které v zájmu zvýšení svého dopadu využívají více zdrojů financování a politik a jež mohou pomoci propojit regionální a celostátní iniciativy zaměřené na souběžnou transformaci s iniciativami EU.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas v této souvislosti uvedl, že „cílem této iniciativy je poskytnout místním a regionálním orgánům z celé EU přístup ke zkušenostem, kontaktům a spolupráci a seznámit se se společnými zájmy a odbornými znalostmi, které jim pomohou úspěšně řešit společenské výzvy, jimž v současné době všichni čelíme. V dlouhodobějším výhledu jim tento postup pomůže přilákat potřebné investice a uceleným způsobem mobilizovat všechny relevantní politiky a nástroje financování.“

Podle komisařky pro soudržnost a reformy Elisy Ferreira je „podpora a šíření inovací jedním ze základních předpokladů pro úspěšné zvládnutí ekologické a digitální transformace. Všechny regiony mají inovační potenciál, který je nutné plně využít, aby nikdo nezůstal stranou. Potřebujeme silná inovační partnerství, která budou vycházet ze strategií pro inteligentní specializaci, jež musí odrážet silné i slabé stránky té které územní jednotky a kombinovat různé fondy a politiky. Stěžejní úlohu při utváření inovativního modelu růstu v Evropě musí hrát regiony.“

Pro komisařku pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariju Gabriel jsou „úzké vazby mezi jednotlivými subjekty v oblasti inovací základem prosperujících regionálních inovačních ekosystémů. ‚Partnerství pro regionální inovace‘ budou představovat platformu, díky níž budou moci veřejné i soukromé subjekty investovat do inovací a začínajících podniků, a přispět tak k vybudování udržitelného hospodářství a společnosti. V zájmu dosažení hmatatelných výsledků budou tato partnerství kombinovat všechny dostupné nástroje EU. Potřebujeme inovátory a investory, a to v každém regionu a v každé zemi. Partnerství pro regionální investice je všechny propojí, čímž vznikne skutečně celoevropský inovační ekosystém.“

Účastníci této pilotní akce by měli v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem a VR určit oblasti, na něž by se chtěli v jejím rámci zaměřit. Může jít o sociálně-ekonomické nebo politické výzvy, konkrétní hospodářská odvětví a nebo oblasti či nástroje politiky. Aktivity prováděné v rámci pilotní akce budou zacíleny na oblasti, které jsou pro jednotlivé účastníky nejdůležitější.

Přihlášky lze podávat do 25. dubna 2022.  Bližší informace a pokyny, jak se přihlásit, naleznete v  dopise předsedy Tzitzikostase a v jeho příloze. Jména vybraných územních celků budou oznámena v květnu, přičemž k oficiálnímu zahájení projektu by mělo dojít 17. května.

Kontakt:

Sekretariát komise NAT

sedec@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022