Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Partnerství pro regionální inovace: pro pilotní akci bylo vybráno 63 regionů, sedm měst a čtyři členské státy  

Komise dnes oznámila 63 regionů, sedm měst a čtyři členské státy, které byly vybrány pro pilotní projekt iniciativy vyvinuté společně s Výborem regionů – partnerství pro regionální inovace. Účastníci pilotní akce mohou sdílet osvědčené postupy a společně vyvíjet a testovat nástroje k mobilizaci více různých zdrojů financování a politik a propojit regionální a vnitrostátní programy s iniciativami EU pro ekologickou a digitální transformaci. Tato partnerství přispějí k novému programu inovací pro Evropu, kde inovace podněcují transformaci ve prospěch udržitelnosti a propojují místní strategie s iniciativami na úrovni EU.

Výzva přilákala širokou škálu zainteresovaných stran zastupujících inovační ekosystém EU, od členských států, jako je Slovensko, které se účastní na národní úrovni, až po celou řadu evropských regionů, jako je Andalusie, Azory, Hauts-de-France, Ostrobothnie, Podkarpatské vojvodství, Severní Egejské ostrovy, Emilia Romagna a mnoho dalších. Výzva rovněž dala podnět k zahájení spolupráce a vytváření sítí zdola nahoru, takže již nyní spojuje řadu účastníků v rámci sítí tvořených více regiony. Jako příklady lze uvést region Baltského moře, iniciativu Bioregions Facility a rozšířené konsorcium Cities 4.0 (Lovaň, Boloňa, Turku), do něhož jsou zapojeny také Eindhoven (Nizozemsko), Espoo (Finsko) a Kluž (Rumunsko).

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Silnější a čistší ekonomiky a spravedlivější společnosti lze vybudovat pouze tak, že jádrem politického programu EU budou inovace. Pro úspěch ekologické a digitální transformace potřebujeme inovace ve všech regionech a ve všech zemích, které budou vzájemně propojeny. Tato partnerství nám umožní budovat mosty, které usnadní součinnost investic a inovativních řešení. Těším se na inovativní myšlenky a přístupy, které budou partnerské subjekty společně rozvíjet.“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu doplnila: „Spolupráce a inovace jsou základními předpoklady udržitelného a odolného rozvoje regionů EU. Všechna území mají inovační potenciál, který je třeba podchytit. Proto mě potěšilo, že se přihlásilo tolik zájemců. Těším se na výsledky pilotního projektu a doufám, že přispěje k překlenutí přetrvávající inovační propasti mezi regiony, která omezuje výkonnost celé EU.“

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas dodal: „Podporou inovací posilujeme odolnost místních komunit a zlepšujeme jejich schopnost čelit mimořádným situacím, chránit občany a podporovat místní ekonomiky. V této souvislosti spoléháme na to, že komisařky Ferreirová a Gabrielová budou spolupracovat na partnerstvích pro regionální inovace jako klíčovém nástroji pro koordinaci všech dostupných finančních prostředků, abychom mohli šířit inovace v praxi a zaměřit se na zvýšení energetické účinnosti a udržitelnosti našich regionů, měst a vesnic.“

Příručka partnerství pro regionální inovace

Účastníci pilotního projektu prozkoumají možnosti nových partnerství na základě Příručky partnerství pro regionální inovace, což je dokument s počátečními pokyny, který dnes zveřejnilo Společné výzkumné středisko. V příručce je navržena celá řada nástrojů a správních mechanismů k posílení koordinace regionálních, vnitrostátních a unijních inovačních politik zacílených na uskutečnění ekologické a digitální transformace Evropy a řešení rozdílů v míře inovací na území EU. Zásadním prvkem navrhovaného přístupu je zavedení místních misí za účelem koordinace činností v rámci soudržné řídicí koncepce, což umožní prozkoumat širší škálu kombinací politik pro inovace na úrovni systému.

Během pilotní akce budou účastníci testovat tyto nástroje politik a budou spoluvytvářet operační pokyny. Příručka a pilotní akce budou rovněž prosazovat osvědčené postupy, usnadňovat učení prostřednictvím pokusů a podporovat veřejné správy i širší ekosystém.Pilotní akce nebude mít dopad na současný proces programování fondů na období 2021–2027.

Souvislosti

Partnerství jsou zakotvena v nadcházejícím novém programu inovací pro Evropu, který má pomoci integrovat iniciativy a investice na úrovni EU a na úrovni členských států. Toto úsilí je přímo zaměřeno na zlepšení inovačních ekosystémů jako jedné ze základních oblastí pro zvýšení inovační výkonnosti Evropy. Hlavním cílem je posílit propojení regionálních a místních inovačních ekosystémů a posílit evropské udržitelné hodnotové řetězce a odvětví hlubokých technologií.

Partnerství představují doplňkový přístup, který vychází z pozitivních zkušeností se strategiemi pro inteligentní specializaci. Inteligentní specializací se rozumí přístup týkající se konkrétního místa vycházející z politiky soudržnosti EU, jehož cílem je určit strategické oblasti pro intervenci na základě analýzy silných stránek a potenciálu ekonomiky a na základě procesu objevování nových podnikatelských příležitostí se širokým zapojením zúčastněných subjektů. Inteligentní specializace se zaměřuje na inovace a hraje významnou úlohu při podpoře výzkumu a inovací s cílem zajistit udržitelný a odolný rozvoj všech regionů v Evropě.

Vybraná území se budou účastnit buď individuálně, nebo jako součást šesti různých sítí regionů a měst EU. Celkem je mezi účastníky pilotní akce zastoupeno 23 členských států. Výzva k vyjádření zájmu byla otevřena od března do dubna 2022.

Další informace

Partnerství pro regionální inovace – platforma pro inteligentní specializaci

Internetové stránky komise SEDEC Evropského výboru regionů 

Příručka partnerství pro regionální inovace

Mapa účastníků výzvy

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023