Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Migrace v Evropě – EU musí postupovat společně a výrazněji podporovat místní orgány  

Evropský výbor regionů dne 22. března prohlásil, že Evropská unie musí výrazněji podporovat města, regiony a země ležící na hranicích EU, které jsou v přední linii, co se týče zvládání migrace. Shromáždění místních a regionálních politických činitelů EU vyjádřilo znepokojení obzvláště nad problémy, s nimiž se potýkají ostrovy a pobřežní regiony ve Středomoří, a vyslovilo se pro větší sdílení odpovědnosti mezi evropskými státy a pro posílení investic.

Toto shromáždění vyzvalo k tomu, aby byly místní a regionální orgány zapojeny do všech fází koncipování a provádění opatření EU v oblasti migrace, neboť jsou to ony, kdo se musí postarat o nově příchozí a poté je integrovat. Vedle požadavku, aby se městům a regionům dostalo větší finanční a technické podpory a odborné přípravy, Evropský výbor regionů navrhl, aby EU zvážila, zda by „bylo možné převést odpovědnost za posuzování žádostí o azyl z vnitrostátní úrovně na úroveň EU“.

Tato doporučení jsou uvedena ve stanovisku, které vypracoval Dimitrios Kalogeropoulos (EL/ELS) zastupující město Palaio Faliro nedaleko Atén, a byla přijata krátce po diskusi s evropským komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitrisem Avramopoulosem .

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Místní a regionální orgány jsou v přední linii, pokud jde o přijímání a integraci migrantů a uprchlíků a s tím spojenou organizaci, a potřebují mnohem rozsáhlejší pomoc. Každý členský stát EU musí převzít svůj díl odpovědnosti, aby se s touto situací nemuselo vlastními silami vypořádávat jen několik málo zemí a komunit. Migranti a uprchlíci nejsou čísly – jsou to osoby, které je třeba chránit. Jedná se o evropskou výzvu, jež vyžaduje investice na evropské úrovni. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byl navýšen příští rozpočet EU na období po roce 2020 a aby regionální fondy EU – její politika soudržnosti, která podporuje sociální začleňování – i nadále tvořily jeden z hlavních pilířů budoucího vývoje Evropy.“

Komisař Avramopoulos ve svém proslovu na plenárním zasedání řekl, že je nutné „ zásadním způsobem přehodnotit “ integraci migrantů v Evropě ve všech oblastech politiky a poskytnout městům a regionům lepší přístup k finančním prostředkům EU. „Místní a regionální orgány hrají prospěšnou úlohu, jelikož vytvářejí prostor pro vzájemný kontakt mezi migranty a společností a zajišťují sociální začlenění a aktivní zapojení do přijímající společnosti. Avšak nemohou a neměly by na to být samy.“

Pan Kalogeropoulos prohlásil: „Místní a regionální představitelé se domnívají, že EU v posledních dvou letech podnikla správné kroky, v praxi se ale místní komunity i uprchlíci a migranti stále setkávají s potížemi. Ve společnosti panuje značné napětí, místní orgány se ze všech sil snaží zvládnout tuto situaci a míra konzultace a koordinace mezi jednotlivými úrovněmi správy (místní, celostátní a unijní) a s nevládními organizacemi je nadále nízká. Cíle EU ohledně vytvoření odpovídajících podmínek pro uprchlíky a migranty a rychlého zpracovávání jejich žádostí o azyl nejsou v plné míře plněny a členské státy ignorují dohody o spravedlivém rozmísťování žadatelů o azyl po celé EU. Je naléhavě nutné, aby se vlády jednotlivých zemí a EU dlouhodobě snažily poskytovat městům a regionům větší finanční podporu a uskutečňovat komplexní politiku, díky níž bude možné migraci zvládnout.“

Diskuse byla věnována také celosvětovým trendům, zkušenostem uprchlíků a úsilí o začlenění osob přicházejících do Evropy na trh práce. Vystoupily v ní zástupkyně generálního ředitele Mezinárodní organizace pro migraci Laura Thompson , Elisabeth Bartke ze Sdružení německých obchodních a průmyslových komor a členka Evropského poradního výboru pro migranty Anila Noor , která má se statusem uprchlíka vlastní zkušenost.

Poznámky pro redaktory:

Stanovisko s názvem Provádění evropského programu pro migraci hodnotí pokrok, který EU učinila při naplňování svých priorit v oblasti migrační politiky od roku 2015. VR podporuje mnohá z opatření, jež EU přijala, a považuje za „zásadně důležité“ zreformovat stávající azylový systém. Poukázal ovšem na jeho nedostatky a na to, že je nezbytné postupovat rozhodněji – zejména s cílem snížit zatížení nejvíce postižených ostrovů a regionů a vyřešit problémy spojené s posuzováním žádostí o azyl. Doporučil rovněž zvážit, zda by „bylo možné převést odpovědnost za posuzování žádostí o azyl z vnitrostátní úrovně na úroveň EU“. VR ve stanovisku požaduje, aby bylo místním a regionálním orgánům přiděleno více prostředků a aby byly zapojeny do všech fází koncipování a provádění programu pro migraci. Uvádí v něm, že je třeba posílit pravomoci nové agentury EU – Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž – a námořní operaci EU Sophia, a zdůrazňuje, že je nutné sestavit „jednotný akční plán“, jenž umožní skoncovat s převaděčstvím a obchodováním s otroky, které se v souvislosti s migrací rozvinulo v severní Africe. VR podporuje zřizování přijímacích a identifikačních středisek (tzv. hotspotů) pro zvládání mimořádných migračních toků, jejichž prostřednictvím mohou agentury EU rychle zasáhnout s cílem pomoci členským státům EU, kterých se migrace dotýká nejvíce, a pokládá za důležité zřizovat tato střediska ve třetích zemích v zájmu vytvoření „bezpečných cest“ pro migranty. Poukazuje ovšem na to, že je nutné vypracovat pokyny pro provozovatele těchto středisek a využít v nich zkušenosti místních a regionálních orgánů.

VR přijal v roce 2015 stanovisko Evropský program pro migraci. Následně vydal doporučení týkající se reformy společného evropského azylového systému, legální migraceintegrace přistěhovalců. V doporučeních týkajících se boje proti radikalizaci reagoval na obavy ohledně rizik plynoucích z marginalizace.

Předseda Lambertz zaslal dne 21. února 2018 předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis s výzvou, aby byl na období po roce 2020 stanoven rozpočet v takové výši, jež umožní splnit evropské cíle. Evropský výbor regionů požaduje, aby byl výdajový strop v příštím rozpočtu navýšen prostřednictvím příspěvků členských států a nových vlastních zdrojů na 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27. Předseda Lambertz označil politiku soudržnosti EU za nejúčinnější prostředek pro překonání současných výzev v oblasti změny klimatu, migrace, udržitelného růstu a výzkumu a inovací.

Plán vnějších investic EU má podpořit investice EU do sousedních a do afrických zemí, obzvláště těch, jež jsou nestabilní a jsou zmítány konflikty a násilím a z nichž v některých případech pocházejí nelegální migranti. Evropská komise do tohoto plánu vložila 4,1 miliardy EUR s cílem podnítit do roku 2020 investice ve výši přesahující 44 miliard EUR.

• Ze studie o globální migraci, již nedávno uskutečnila Evropská komise, vyplývá, že počet migrujících osob ve světě se ustavičně zvyšuje. Roste sice počet lidí utíkajících před konflikty a pronásledováním, ještě zásadnější příčinou migračních přesunů jsou však ekologické katastrofy. Obecně vzato získala migrace složitější charakter, a to i kvůli tomu, že je v krátkodobém horizontu podněcována hospodářským rozvojem. Z migrace se stal velký byznys, k čemuž přispěly digitální technologie. V celosvětovém měřítku se migrace týká především měst, poněvadž každý pátý migrant žije v jednom z 20 největších měst na světě. Více než polovina legálních migrantů přibývajících do EU přichází za účelem sloučení rodiny nebo z humanitárních důvodů. Vysoce kvalifikovaní migranti směřují spíše do jiných zemí OECD než do EU. Počet nelegálních migrantů, kteří připlouvají po moři, se výrazně snížil (na 160 000 v roce 2017), přistěhovalectví však zůstává druhým největším důvodem znepokojení evropských občanů (hned za terorismem). V letech 2014–2016 pro ně představovalo nejzávažnější problém.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023