Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Aliance regionů s automobilovým průmyslem požaduje podpůrný program EU, který by zajistil spravedlivou a úspěšnou transformaci tohoto odvětví, jež zaměstnává 7,5 milionu lidí  

Členové aliance se sešli v Lipsku, aby předložili své návrhy na zachování evropského automobilového průmyslu

Aby se evropské regiony s automobilovým průmyslem mohly úspěšně vypořádat s problémy, jež pro ně plynou z postupného ukončování využívání spalovacích motorů a z digitalizace, požadují nový podpůrný mechanismus EU se zvláště vyčleněnými finančními prostředky, náležité posuzování územního dopadu nových předpisů a opatření pro změnu kvalifikace a prohlubování dovedností pracovníků. Na první politické schůzi Aliance regionů s automobilovým průmyslem, která proběhla 17. listopadu v Lipsku, přijali členové krátkodobou a střednědobou strategii a diskutovali s evropským komisařem pro pracovní místa a sociální práva Nicolasem Schmitem o podpoře, kterou tyto regiony, v nichž je automobilový průmysl významným odvětvím, potřebují.

Evropský automobilový a dodavatelský průmysl prochází dramatickými změnami a transformací: klimatické cíle EU vyplývající z balíčku „Fit for 55“ vyžadují podstatné přispění odvětví silniční dopravy, a tudíž dopadají na všechny evropské regiony s automobilovým průmyslem. Tento průmysl silně pociťuje důsledky ekologické a digitální transformace, přičemž je třeba podotknout, že v odvětví výroby automobilů a v automobilových službách pracuje 7,5 milionu lidí, tj. více než 6 % všech zaměstnaných osob v Evropě. Přechod k využívání vozidel s nulovými emisemi a digitalizovaných vozidel výrazně ovlivní regionální automobilové ekosystémy a socioekonomické struktury.

Účastníci schůze v Lipsku, kde bylo zastoupeno 20 z 29 členských regionů aliance, poukázali na obavy automobilového odvětví ve svých regionech. Vzhledem k požadavkům na automobily s nulovými emisemi v souvislosti s dosažením cílů EU v oblasti klimatu a vzhledem ke změnám v automobilovém průmyslu, které jsou s tím spojeny, se aliance kolektivně zasazuje o zavedení evropského mechanismu na podporu spravedlivé transformace v regionech s automobilovým průmyslem. Účelem je minimalizovat rušivé dopady na zaměstnanost a zlepšit kapacity a příležitosti, pokud jde o technologickou rekvalifikaci v oblasti evropského automobilového průmyslu a zachování globální konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu a inovací.

Setkání zahájil saský premiér Michael Kretschmer, který prohlásil: „Sasko je kolébkou automobilového průmyslu a právě toto odvětví je pro Německo z technologického hlediska zcela zásadní. Díky vynikajícím odborným znalostem a inovačnímu duchu se tato spolková země stává centrem elektromobility. Strukturální změny a cíle v oblasti klimatu znamenají pro Sasko a jeho automobilový průmysl změny. Z tohoto důvodu jsem Alianci regionů s automobilovým průmyslem vděčný, že umožnila tuto diskusi, abychom tuto transformaci společně úspěšně zvládli.

Primátor města Kluž a předseda komise COTER Emil Boc dodal: „Města a regiony mohou hrát aktivní úlohu při řešení problémů ohledně budoucnosti práce v automobilovém průmyslu.Společně se můžeme zapsat do historie a ukázat, jak se lze prostřednictvím ekologické a udržitelné dopravy, kvalifikované evropské pracovní síly a inovativních vozidel pro mobilitu a agrotechnologii přizpůsobit nové ekonomice.Evropu musíme vnímat jako celek, abychom se dokázali vypořádat se změnami, o nichž všichni víme, že budou mít na tento trh dopad.Automobily mají budoucnost i v čisté, digitální, inkluzivní a inovativní Evropě, budeme-li sdílet znalosti a vytvoříme-li ve všech regionech infrastrukturu zajišťující kratší dodavatelské řetězce v rámci Evropy, díky nimž by na automobilový průmysl méně dopadala narušení globálních řetězců.

Člen Evropského výboru regionů a saský ministr pro regionální rozvoj Thomas Schmidt (DE/ELS) uvedl: „Pro Sasko je ctí, že může hostit první schůzi Aliance regionů s automobilovým průmyslem. Jsem potěšen, že je dnes tady v Lipsku zastoupeno tolik regionů. Je to důležité proto, že aliance i její práce do budoucna tak budou mít větší váhu. Diskuse o obavách automobilových regionů byla důležitá a velmi zajímavá. Na každý region doléhá tato situace trochu jinak. Přesto však máme společné zájmy, které chceme v budoucnu prostřednictvím aliance kolektivně hájit. Chceme si intenzivně vyměňovat nápady, mimo jiné prostřednictvím VR a jeho meziskupiny pro automobilový průmysl, ale také s příslušnými hospodářskými a sociálními partnery. Všichni členové budou společné cíle sledovat i individuálně, například v rámci jednání s evropskými orgány a vládami členských států. Dnešní schůze aliance je tedy počátkem vlastní práce.

Činnost Aliance regionů s automobilovým průmyslem bude zaměřena na hodnocení regionálního dopadu transformace automobilového a dodavatelského průmyslu, na podporu v oblasti změny kvalifikace a prohlubování dovedností pracovníků v těchto regionech a na zavádění alternativních paliv. Na základě prohlášení o 10 bodech, jež Aliance regionů s automobilovým průmyslem vypracovala a které bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů v červnu 2022, aliance podporuje závazek výrazně snížit emise skleníkových plynů ze silniční dopravy a požaduje rámec pro spravedlivou transformaci s cílem zajistit hospodářskou a sociální soudržnost ve všech evropských regionech s automobilovým průmyslem. Tento rámec proto musí zahrnovat rozpočtová a politická podpůrná opatření a musí vést ke společnému plánování transformace na regionální úrovni.

Podle aliance je tohoto klíčového požadavku třeba dosáhnout prostřednictvím posuzování územního dopadu, která se budou zabývají společnými výzvami a příležitostmi pro regiony, pro výrobce původních zařízení, a zejména pro malé a střední podniky působící v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. Na základě splnění tohoto požadavku by pak měla být podpořena změna kvalifikace a prohlubování dovedností pracovníků v dotčených regionech a měla by být monitorována nabídka a poptávka po příslušných dovednostech.

Členka VR a předsedkyně vlády autonomní oblasti Navarra María Chivite (ES/SES) uvedla: „V oblasti Navarra klademe při provádění spravedlivé transformace důraz na odbornou přípravu. Vedle toho se prostřednictvím aktivních politik zaměstnanosti zabýváme otázkou rekvalifikace. Zaměstnanost je pro nás totiž důležitým tématem. Záleží nám však rovněž na přizpůsobení profilů pracovníků tak, aby kvůli digitalizaci nevznikly sociální a pracovní rozdíly, které s sebou nesou ztráty pracovních míst a nerovnost. Prostředky z nástroje Next Generation EU chápeme jako příležitost, na jejímž základě se pro nadcházející roky musíme zavázat k řešení otázky transformace automobilového průmyslu prostřednictvím zvláště vyčleněných zdrojů.

Aliance mimoto požaduje rozvoj silného výzkumného rámce pro průmyslovou transformaci a inovace v evropském automobilovém průmyslu, flexibilitu pokynů pro státní podporu umožňující regionům s automobilovým průmyslem tuto transformaci vést a řídit a podporu regionů při zavádění veřejně přístupných čerpacích a dobíjecích stanic. Tato opatření podpoří zavádění vozidel s nulovými emisemi a zaměření dostupných veřejných a soukromých investičních prostředků na různá technologická řešení (jako je elektrifikace, vodíkové technologie a syntetická paliva) zajišťující konkurenceschopnost a inovativnost evropského automobilového průmyslu.

Souvislosti:

Aliance regionů s automobilovým průmyslem je politická síť regionů, v nichž automobilový a dodavatelský průmysl představují zásadní odvětví a na něž bude mít přechod na silniční dopravu s nulovými emisemi značný dopad. Činnost aliance zahájil Evropský výbor regionů na svém plenárním zasedání v červnu 2022 s cílem zajistit spravedlivou transformaci v automobilovém a dodavatelském průmyslu. Jedná se o otevřené fórum pro všechny regiony, na které doléhá transformace. V současné době jej tvoří 29 členských regionů.

S cílem Evropské unie snížit do roku 2030 emise na svém území nejméně o 55 % souvisí i nařízení Evropské komise o zpřísnění norem pro emise CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Nedávný návrh Evropského parlamentu, aby byly od roku 2035 na úrovni EU zakázány automobily se spalovacími motory, který byl přijat dne 8. června 2022, bude pak pro evropský automobilový a dodavatelský průmysl představovat ještě více změn. Cílem Aliance regionů s automobilovým průmyslem proto je zajistit, aby transformace v tomto odvětví byla spravedlivá a úspěšná a aby žádný region nebyl opomenut, a zároveň plně podpořit cíle EU v oblasti klimatu.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.:+32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :