Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zjednodušení přístupu k fondům EU – místní a regionální politici nastiňují reformy, které jsou nezbytné pro účinnější evropské strukturální investice po roce 2020  

„Odvážné zjednodušení, díky němuž budou středobodem strukturálních investic po roce 2020 místní a regionální příjemci, pomůže zajistit, aby příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie lépe reagoval na výzvy, kterým regiony a města čelí,“ uvedl Oldřich Vlasák, zpravodaj stanoviska věnovaného konečným závěrům a doporučením skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020, které dne 1. února 2017 přijal Evropský výbor regionů.

Doporučení, jež VR dnes přijal, dodávají snahám Evropské komise o zjednodušení přístupu k fondům EU v rozpočtu na období po roce 2020 místní a regionální perspektivu. Výbor sice vítá závěry skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení evropských strukturálních a investičních fondů, kterou zřídila Evropská komise, zdůrazňuje však, že ještě zbývá celá řada velmi důležitých oblastí a problémů, které závěry skupiny na vysoké úrovni neřeší nebo se jich dotýkají jen částečně. Jednou z těchto záležitostí je potřeba silnějšího přístupu zdola nahoru, díky němuž by místní a regionální orgány byly při vypracovávání programů považovány za partnery, přičemž zásada partnerství by v rámci evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů měla být právně závazná.

Výbor ve svém stanovisku upozorňuje na významné přínosy modelu společného řízení fondů a vyjadřuje důraznou podporu tomu, aby v zájmu účinného provádění politiky soudržnosti byly tyto fondy řízeny na úrovni členských států. Místní a regionální orgány jsou hlavní zúčastněnou stranou, co se týče realizace politiky soudržnosti, a musí být tudíž plně zapojeny do všech fází procesu jednání a provádění. Domníváme se, že jedině model společného řízení umožňuje dostatečné zohlednění regionálních specifik a má pozitivní dopad na další oblasti politiky mimo rámec ESI fondů, jako je posílení řádné správy a občanské angažovanosti.

VR rovněž zdůraznil, že jsou zapotřebí smělejší opatření zaměřená na odstranění administrativní zátěže. Pokud je to možné, měly by být fondy EU využívány prostřednictvím stávajících vnitrostátních, regionálních a místních správních mechanismů. V co nejširší míře by se měla využívat a uplatňovat vnitrostátní, regionální a místní pravidla a systémy (včetně vnitrostátních auditních orgánů a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž), protože nejjednodušší pravidla jsou ta, kterých je málo a jsou pokud možno stejná jako ta, která se již používají v členských státech. Navrhovaný přístup by umožnil podstatné zjednodušení v oblasti auditu, kontroly a podávání zpráv. VR požaduje větší proporcionalitu, pokud jde o počet kontrol a požadavků ohledně podávání zpráv, a také úpravu rozpětí chyby z 3 % na 5 %. Kontrolní systém uplatňovaný nyní, který jde dále než požadavky v rámci mezinárodně uznávaných norem, vytváří mylný dojem, že stávající model je přespříliš náchylný k chybám. Větší proporcionality by rovněž bylo možné dosáhnout tím, že by se přešlo na diferencovanější přístup v oblasti auditu a podávání zpráv, přičemž by byla náležitě zohledněna prokázaná spolehlivost vnitrostátních systémů v minulosti a byla by umožněna větší flexibilita při plnění stávajících vnitrostátních kontrol a postupů.

Stanovisko VR bylo vypracováno pod vedením Oldřicha Vlasáka (zastupitele města Hradce Králové, ČR / místopředsedy skupiny EKR) , který uvedl: „Pro naši budoucnost je zásadní dosáhnout v Evropě soudržného rozvoje, aby naše chudší regiony prosperovaly a rozvíjely se spolu se zbytkem kontinentu. Strategické investice, jako je politika soudržnosti EU, jsou důležitým nástrojem přispívajícím k naplňování tohoto cíle, avšak složitost a přístup shora dolů zapříčiňují, že tato politika a fondy nedosahují svého plného potenciálu. Potřebujeme odvážná opatření, abychom zjednodušili způsob, jakým investujeme do našich měst a regionů a podporujeme je. Musíme více pracovat s místními a regionálními orgány a podporovat je, než abychom se je snažili vést a řídit jejich činnost do nejmenších detailů. Pro fondy je rovněž třeba vypracovat jednotný soubor pravidel, jenž bude mít územní perspektivu. Dále je nutné využívat vnitrostátní kontroly, audity a podávání zpráv, nikoli vytvářet další a další vrstvy byrokracie.“

Stanovisko také podporuje výzvu, aby byly zajištěny rovné podmínky mezi ESI fondy a centrálně řízenými fondy. Kompatibilita a optimalizace různých zdrojů financování bude v období po roce 2020 ještě zásadnější než nyní. Efektivní kombinace ESI fondů a finančních nástrojů bude pro místní a regionální orgány i nadále představovat důležitou možnost. VR proto navrhuje vytvořit na vnitrostátní či regionální úrovni jednotná kontaktní místa, jež budou příjemcům pomáhat současně využívat ESI fondy a jiné fondy. Cílem, na který často poukazují všichni aktéři zapojení do řízení ESI fondů, je zjednodušení provádění politiky soudržnosti. Proces zjednodušování umožňuje poučit se z praktických zkušeností nabytých při provádění této politiky a napomáhá k lepšímu, efektivnějšímu a jednoduššímu využívání fondů tak, aby co nejvíce přispěly k dosažení cíle Smlouvy, tj. územní soudržnosti, a k větší konkurenceschopnosti EU. VR pak také současné reformy politiky soudržnosti podporuje prostřednictvím svojí sítě #CohesionAlliance.

Kontakt:

Branislav Staníček

Tel. +32 22822471

branislav.stanicek@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023