Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zjednodušení přístupu k fondům EU – místní a regionální politici nastiňují reformy, které jsou nezbytné pro účinnější evropské strukturální investice po roce 2020  

„Odvážné zjednodušení, díky němuž budou středobodem strukturálních investic po roce 2020 místní a regionální příjemci, pomůže zajistit, aby příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie lépe reagoval na výzvy, kterým regiony a města čelí,“ uvedl Oldřich Vlasák, zpravodaj stanoviska věnovaného konečným závěrům a doporučením skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020, které dne 1. února 2017 přijal Evropský výbor regionů.

Doporučení, jež VR dnes přijal, dodávají snahám Evropské komise o zjednodušení přístupu k fondům EU v rozpočtu na období po roce 2020 místní a regionální perspektivu. Výbor sice vítá závěry skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení evropských strukturálních a investičních fondů, kterou zřídila Evropská komise, zdůrazňuje však, že ještě zbývá celá řada velmi důležitých oblastí a problémů, které závěry skupiny na vysoké úrovni neřeší nebo se jich dotýkají jen částečně. Jednou z těchto záležitostí je potřeba silnějšího přístupu zdola nahoru, díky němuž by místní a regionální orgány byly při vypracovávání programů považovány za partnery, přičemž zásada partnerství by v rámci evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů měla být právně závazná.

Výbor ve svém stanovisku upozorňuje na významné přínosy modelu společného řízení fondů a vyjadřuje důraznou podporu tomu, aby v zájmu účinného provádění politiky soudržnosti byly tyto fondy řízeny na úrovni členských států. Místní a regionální orgány jsou hlavní zúčastněnou stranou, co se týče realizace politiky soudržnosti, a musí být tudíž plně zapojeny do všech fází procesu jednání a provádění. Domníváme se, že jedině model společného řízení umožňuje dostatečné zohlednění regionálních specifik a má pozitivní dopad na další oblasti politiky mimo rámec ESI fondů, jako je posílení řádné správy a občanské angažovanosti.

VR rovněž zdůraznil, že jsou zapotřebí smělejší opatření zaměřená na odstranění administrativní zátěže. Pokud je to možné, měly by být fondy EU využívány prostřednictvím stávajících vnitrostátních, regionálních a místních správních mechanismů. V co nejširší míře by se měla využívat a uplatňovat vnitrostátní, regionální a místní pravidla a systémy (včetně vnitrostátních auditních orgánů a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž), protože nejjednodušší pravidla jsou ta, kterých je málo a jsou pokud možno stejná jako ta, která se již používají v členských státech. Navrhovaný přístup by umožnil podstatné zjednodušení v oblasti auditu, kontroly a podávání zpráv. VR požaduje větší proporcionalitu, pokud jde o počet kontrol a požadavků ohledně podávání zpráv, a také úpravu rozpětí chyby z 3 % na 5 %. Kontrolní systém uplatňovaný nyní, který jde dále než požadavky v rámci mezinárodně uznávaných norem, vytváří mylný dojem, že stávající model je přespříliš náchylný k chybám. Větší proporcionality by rovněž bylo možné dosáhnout tím, že by se přešlo na diferencovanější přístup v oblasti auditu a podávání zpráv, přičemž by byla náležitě zohledněna prokázaná spolehlivost vnitrostátních systémů v minulosti a byla by umožněna větší flexibilita při plnění stávajících vnitrostátních kontrol a postupů.

Stanovisko VR bylo vypracováno pod vedením Oldřicha Vlasáka (zastupitele města Hradce Králové, ČR / místopředsedy skupiny EKR) , který uvedl: „Pro naši budoucnost je zásadní dosáhnout v Evropě soudržného rozvoje, aby naše chudší regiony prosperovaly a rozvíjely se spolu se zbytkem kontinentu. Strategické investice, jako je politika soudržnosti EU, jsou důležitým nástrojem přispívajícím k naplňování tohoto cíle, avšak složitost a přístup shora dolů zapříčiňují, že tato politika a fondy nedosahují svého plného potenciálu. Potřebujeme odvážná opatření, abychom zjednodušili způsob, jakým investujeme do našich měst a regionů a podporujeme je. Musíme více pracovat s místními a regionálními orgány a podporovat je, než abychom se je snažili vést a řídit jejich činnost do nejmenších detailů. Pro fondy je rovněž třeba vypracovat jednotný soubor pravidel, jenž bude mít územní perspektivu. Dále je nutné využívat vnitrostátní kontroly, audity a podávání zpráv, nikoli vytvářet další a další vrstvy byrokracie.“

Stanovisko také podporuje výzvu, aby byly zajištěny rovné podmínky mezi ESI fondy a centrálně řízenými fondy. Kompatibilita a optimalizace různých zdrojů financování bude v období po roce 2020 ještě zásadnější než nyní. Efektivní kombinace ESI fondů a finančních nástrojů bude pro místní a regionální orgány i nadále představovat důležitou možnost. VR proto navrhuje vytvořit na vnitrostátní či regionální úrovni jednotná kontaktní místa, jež budou příjemcům pomáhat současně využívat ESI fondy a jiné fondy. Cílem, na který často poukazují všichni aktéři zapojení do řízení ESI fondů, je zjednodušení provádění politiky soudržnosti. Proces zjednodušování umožňuje poučit se z praktických zkušeností nabytých při provádění této politiky a napomáhá k lepšímu, efektivnějšímu a jednoduššímu využívání fondů tak, aby co nejvíce přispěly k dosažení cíle Smlouvy, tj. územní soudržnosti, a k větší konkurenceschopnosti EU. VR pak také současné reformy politiky soudržnosti podporuje prostřednictvím svojí sítě #CohesionAlliance.

Kontakt:

Branislav Staníček

Tel. +32 22822471

branislav.stanicek@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAKING-ACCESS-TO-EU-FUNDS-SIMPLER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023