Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zlepšování právní úpravy EU: VR zahájil činnost sítě regionálních center RegHub 2.0, která má sledovat, jak jsou evropské politiky uplatňovány v praxi  

Občané očekávají, že EU přijde s efektivním řešením problémů, jež přinesla krize způsobená pandemií COVID-19. Jak se EU daří tato očekávání plnit chce Evropský výbor regionů pomoci posoudit prostřednictvím své obnovené sítě regionálních center RegHub 2.0, kterou tvoří 46 členů, 10 pozorovatelů a jeden přidružený orgán.

Evropský výbor regionů dnes zahájil činnost nové generace regionálních center , s jejichž pomocí hodlá sledovat, jak jsou právní předpisy EU uplatňovány v praxi, a zajistit, aby byly při hodnocení politik EU zohledněny názory stovek subjektů, jež působí na místní a regionální úrovni. Tato síť nových center se skládá ze 46 členů, 10 pozorovatelů a jednoho přidruženého orgánu a tvoří podskupinu v rámci platformy Evropské komise Fit pro budoucnost (F4F). Zahájení se zúčastnil také místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič . Činnost těchto nových regionálních center byla spuštěna v návaznosti na pilotní fázi, během níž se ukázalo, že regionální centra jsou efektivní jak z hlediska sledování provádění právních předpisů v oblasti pěti politik EU, tak i z hlediska předávání svých zjištění Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě prostřednictvím Výboru regionů.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas při této příležitosti prohlásil: „S potěšením vítám novou generaci regionálních center. Ukázalo se, že kontaktní osoby sítě RegHub dokáží mimořádně účinně napravit nedostatek konzultací mezi Bruselem a našimi regiony. Dostávají zpětnou vazbu přímo od těch, kteří den co den sledují, jaký dopad mají politiky EU na život lidí. Mohou tak Evropské komisi nabídnout velmi cenné informace a podněty k tomu, jak zajistit, aby byly tyto politiky účinnější. Díky našim kontaktním osobám se Komise například dozví, jaké zkušenosti mají zaměstnanci regionálních nemocnic od východního Slovinska až po portugalské Alentejo, a bude tak mít k dispozici více informací, aby mohla provést hodnocení směrnic v oblasti přeshraniční zdravotní péče.“

Akci zahájil místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič , který uvedl: „Jsem rád, že jsou centra RegHub 2.0 součástí nové platformy Fit pro budoucnost, jejímž cílem je zjednodušit a modernizovat právní předpisy EU a omezit byrokracii. Místní a regionální orgány budou v této souvislosti hrát stěžejní úlohu, neboť mají velmi blízko k těm, jichž se právní předpisy EU dotýkají nejvíce. Obzvláště důležité budou jejich podněty, pokud jde o otázky týkající se plánování a povolování infrastruktury odpovídající 21. století. V současné době, kdy investujeme do zelené, digitální, ale i zdravotnické infrastruktury, a snažíme se tak nastartovat evropskou ekonomiku, mohou mít v praxi jejich podněty skutečný dopad.“

Michael Murphy (IE/ELS) , člen rady hrabství Tipperary a předseda Komise VR pro hospodářskou politiku (ECON), prohlásil: „Od založení sítě regionálních center RegHub před dvěma lety ji spravuje komise ECON, jíž předsedám. Velmi mě těší, čeho se této síti zatím podařilo dosáhnout a že dnes vstoupila do nové fáze. Dnešní diskuse jsou důkazem toho, že zlepšování právní úpravy a tvorba politik založená na faktech by měly být více než jen prázdné fráze, jež zaznívají z „bruselské bubliny“. Měly by tvořit samotnou podstatu evropských pravidel a odrážet zkušenosti našich měst a regionů. Jsem rád, že se na tom mohu také podílet, a těším se na další spolupráci v nadcházejících měsících, abychom mohli tohoto cíle dosáhnout.“

Mark Speich (DE/ELS) , předseda Komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci ( CIVEX ) a tajemník pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, která se také zapojila do sítě RegHub 2.0, uvedl: „Díky konzultacím sítě RegHub mají občané, podniky, a především pak malé a střední podniky a veřejné služby, příležitost podělit se o své zkušenosti s prováděním právních předpisů EU. Znamená to také, že díky této síti jsou názory občanů a hospodářských subjektů na úrovni EU lépe slyšet. Dnes byla síť RegHub oficiálně uznána za součást platformy Evropské komise Fit pro budoucnost. Nejen tato síť, ale i všichni občané a hospodářské subjekty tak budou moci snadněji přímo ovlivňovat a utvářet právní předpisy EU. Konzultace sítě RegHub zároveň obohatí a rozšíří faktické podklady pro stanoviska této platformy.“

Pracovní program nové generace regionálních center RegHub 2.0 a oblasti jejich specializace budou stanoveny po plenárním zasedání platformy F4F, které proběhne dne 4. března a na němž bude stanoveno, na které politiky EU je zapotřebí se zaměřit.

Související informace:

Síť regionálních center (RegHub) : 70 % právních předpisů EU je prováděno na místní a regionální úrovni. Místní a regionální orgány mají tedy cenné bezprostřední zkušenosti s jejich uplatňováním a jsou v úzkém kontaktu s místními podniky, sociálními partnery, občanskou společností a občany. VR svými stanovisky oficiálně zprostředkovává postoj místních a regionálních orgánů, pokud jde o legislativní návrhy EU. Nicméně je zapotřebí uplatnit znalosti místních a regionálních orgánů v ranější fázi legislativního procesu EU a využít jejich zkušeností s prováděním právních předpisů EU. Síť RegHub reaguje na tuto potřebu tím, že shromažďuje technické poznatky z praxe a předává je Evropské komisi a oběma zákonodárcům, aby tak měli dostatek informací a mohli provést přezkumy, hodnocení a kontroly účelnosti. VR jakožto instituce, která je mluvčím regionů a měst v EU, má jedinečné předpoklady k tomu, aby za tímto účelem shrnul příspěvky všech místních a regionálních orgánů. Z tohoto důvodu tedy v roce 2019 spustil pilotní projekt, který spočíval ve vytvoření sítě regionálních center pro přezkum provádění politik EU. Tato iniciativa byla zahájena na základě jednoho z doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu , kterou v první polovině roku 2018 zřídil tehdejší předseda Evropské komise. Tuto síť tvoří zvláštní kontaktní osoby, které jsou zaměstnanci místních a regionálních orgánů a které od různých zúčastněných subjektů získávají technickou zpětnou vazbu týkající se jejich praktických zkušeností s prováděním stávajících politik EU. Síť tak z místní a regionální perspektivy přispívá k vytváření politik na úrovni EU a k tomu, že je při tomto procesu k dispozici více faktických podkladů.

Platforma Fit pro budoucnost (F4F) : Evropská komise zohlední stanoviska platformy, aby tak zaručila, že právní předpisy EU nebudou pro lidi a podniky, zejména ty malé a střední, představovat překážku, ale budou jim naopak pomáhat. Činnost platformy se zaměří na témata zdůrazněná v ročním pracovním programu. Platforma ke každému tématu shromáždí informace od různých veřejných a soukromých zúčastněných subjektů, pokud jde o možnosti, jak konkrétní právní předpisy EU zjednodušit a snížit zbytečné náklady, které s nimi souvisejí, aniž by však bylo ohroženo dosažení jejich cílů. Platforma poté vydá stanoviska, v nichž zohlední příležitosti v oblasti digitalizace a množství právních předpisů. Toto úsilí je součástí programu Evropské komise pro zlepšování právní úpravy. Evropský výbor regionů je v rámci této platformy součástí vládní skupiny, v níž po boku zástupců vnitrostátních, regionálních a místních orgánů z 27 členských států EU zasedají tři ze šesti předsedů jeho komisí.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobile: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023