Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony jsou připraveny plnit Zelenou dohodu  
Členové Evropského výboru regionů uvítali na COP25 v Madridu sdělení o Zelené dohodě a připomněli, že města a regiony hrají klíčovou úlohu v dosažení klimatické neutrality EU

Evropská komise zveřejnila sdělení o Zelené dohodě pro Evropu a její harmonogram. Mezi plánovaná opatření patří zvýšení cílů v oblasti energetiky a klimatu a nové strategie a právní předpisy pro přizpůsobení se změně klimatu, kvalitu ovzduší a ochranu biologické rozmanitosti. Zatímco jednání COP25 blokují pravidla mezinárodního trhu s uhlíkem, shromáždění EU místních a regionálních zástupců vyzývá strany Pařížské dohody, aby podpořily spolupráci s městy a regionálními vládami jako jediný způsob, jak dosáhnout účinných opatření v oblasti klimatu a zvrátit globální oteplování.

Členové Evropského výboru regionů účastnící se závěrečného týdne rozhovorů o klimatu v rámci COP25 uspořádali pracovní schůzi ohledně sdělení o Zelené dohodě. Členové připomněli, že města a regiony jsou již ambicióznější než vlády jednotlivých států, a zdůraznili jejich závazek vynaložit veškeré úsilí na zajištění lokálního přechodu ke klimatické neutralitě.

Členové uvítali sdělení o Zelené dohodě, neboť definuje velmi ambiciózní a komplexní program. Shodují se v tom, že znamená krok k na budoucnost orientovanému souboru integrovaných politik propojujících Zelenou dohodu s hlavními hospodářskými a finančními mechanismy, jimiž se řídí EU.

Markku Markkula , první místopředseda VR a vedoucí jeho delegace na COP25 uvedl: „Evropská unie musí být i nadále lídrem v boji proti globálnímu oteplování. Sdělení o Zelené dohodě přichází v pravý čas, neboť vstupujeme do závěrečné fáze jednání o úplném provedení Pařížské dohody. VR znovu poukazuje na svůj závazek, že plně přispěje k cílům Zelené dohody, ale zajistí přitom, aby města a regiony byly plnoprávnými aktéry a nikdo nezůstal opomenut.“

Sdělení o Zelené dohodě obsahuje prvotní plán klíčových politik a opatření potřebných k tomu, aby Evropa dosáhla do roku 2050 klimatické neutrality.

Členové vyjádřili na COP25 vůli zapojit Evropský výbor regionů do řady nadcházejících legislativních prací. Patří mezi ně mj. tyto oblasti: energetická účinnost, obnovitelné zdroje, mobilita, oběhové hospodářství, lesy a modrá ekonomika.

VR vítá možnost zvýšit cíle pro snížení emisí skleníkových plynů stanovené na rok 2030 na 50 % a usilovat o 55 %snížení. Vyjadřuje nicméně politování nad tím, že nejsou zmíněny vyšší cíle pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost.

VR vítá plánovaná opatření k řešení energetické chudoby, zejména ohlášené režimy financování renovací soukromých obytných prostor a iniciativu „renovační vlna“ pro celé odvětví stavebnictví.

VR je připraven spolupracovat s občany, celostátními, regionálními a místními orgány a poradními institucemi EU na vytvoření klimatického paktu Komise. Vítá rovněž zmínku o regionech, které se budou potýkat s největšími problémy.

VR vítá zejména mechanismus pro spravedlivou transformaci, včetně Fondu pro spravedlivou transformaci pro uhelné regiony a regiony a odvětví s vysokými emisemi uhlíku. Zdůrazňuje nicméně, že kromě fondů soudržnosti budou v období 2021–2027 zapotřebí další zdroje.

Pokud jde o dopravu, opakuje VR svůj požadavek na širší uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a potřebu poskytnout uživatelům cenově příznivější, dostupnější, zdravější a čistší alternativní řešení v oblasti mobility. VR připomíná, že města a regiony jsou klíčem k zajištění úplného přechodu na čistou mobilitu.

Členové sice vítají Zelenou dohodu jakožto strategii růstu směřující k zajištění uhlíkové neutrality a konkurenceschopnosti ekonomiky EU a toho, aby účinně využívala zdroje, VR však vyjadřuje politování nad tím, že chybí kvantifikované cíle, pokud jde o provádění cílů udržitelného rozvoje.

Zelená dohoda musí být hnací silou pro zajištění udržitelnější zemědělské výroby a spotřeby v Evropské unii. VR opakuje svůj požadavek, aby v zemědělství došlo k 30% snížení emisí skleníkových plynů a aby se v členských státech ve srovnání s rokem 2017 zdvojnásobila rozloha půdy využívané k ekologickému zemědělství.

Členové vítají návrh vytvořit právní rámec pro klima, v němž by byl od března 2020 zakotven cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Výbor je ochoten přispět k odstranění stávajících rozporů v právních předpisech, a to na základě zkušeností, které místní a regionální orgány získaly při uplatňování právních předpisů EU a tvorbě politik.

VR ve svém usnesení k Zelené dohodě, které bylo přijato dne 5. prosince, navrhl zřídit fórum měst a regionů, Evropské komise a členských států, jehož úkolem by bylo sledovat provádění Zelené dohody.

Souvislosti

Přečtěte si tiskovou zprávu o usnesení k Zelené dohodě, které Evropský výbor regionů přijal na plenárním zasedání dne 5. prosince 2019. 

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023