Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Budoucí rozpočet EU: EU-27 musí více přispívat k ochraně investic do regionů a venkova  

Během diskuse s bulharským místopředsedou vlády Tomislavem Dončevem místní a regionální představitelé uvedli, že členské státy EU musí zvýšit své příspěvky do pokladny EU, aby byly překonány hlavní výzvy, jimž EU čelí. Pracovní místa, růst, integrace migrantů, udržitelný hospodářský růst a rozvoj zemědělství, to vše jsou priority pro místní a regionální orgány, které požadovaly, aby vystoupení Spojeného království z EU neohrozilo financování hlavních pilířů Evropské unie – zejména politiky soudržnosti a zemědělské politiky Evropské unie. Evropský výbor regionů (VR) proto vyzývá, aby příští víceletý finanční rámec (VFR), který stanoví roční stropy výdajů pro všechny politiky EU po roce 2020, byl rozsáhlejší a lépe propracován.

Místní a regionální představitelé vyzvali ještě před předložením předběžných návrhů víceletého finančního rámce, které má Evropská komise zveřejnit dne 29. května, členské státy, aby zvýšily své příspěvky do VFR z 1,04 % na 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27, aby tak bylo možné nahradit finanční prostředky chybějící následkem brexitu a řešit nově vznikající výzvy, jako je migrace, ochrana hranic a obrana. To je hlavní poselství stanoviska, které bylo vypracováno pod vedením maršálka Velkopolského vojvodství Marka Woźniaka (PL/ELS) a které Výbor přijal dne 1. února.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz uvedl:  „Příští rozpočet EU bude vyjádřením naší představy o budoucnosti Evropy. Pokud chceme Evropu, kde nebudou chybět pracovní místa, která bude spravedlivější, sociálně inkluzivní a zelenější, musíme i nadále investovat do všech regionů, komunit a občanů. Musíme bezpodmínečně financovat nové priority, jako je bezpečnost a obrana, ovšem z nových zdrojů, a nikoli na úkor regionálního rozvoje a rozvoje venkova.“

Bulharský místopředseda vlády Dončev se podělil o následující: „Hlavní prioritou Bulharska během bulharského předsednictví Rady je být vyváženým moderátorem diskuse o koncepci evropské solidarity a potřebě zjednodušení pravidel. Současně chce být Bulharsko tvůrcem nápadů, jež povedou k vytvoření pevné a účinné politiky soudržnosti a posílí silné a prosperující regiony“ , uvedl.

Evropská unie musí za účelem splnění svých cílů reformovat svůj systém financování, uvedlo politické shromáždění EU místních a regionálních správních orgánů, což by umožnilo mít rovněž ambicióznější, flexibilní a transparentní rozpočet. Je třeba odstranit všechny slevy a identifikovat nové zdroje finančních příjmů – jako jsou např. evropská daň z příjmu právnických osob, daň z finančních transakcí a reformy systému DPH – s cílem snížit rozsah nejistých jednání mezi členskými státy.

Budoucí rozpočet EU musí mít více finančních zdrojů na podporu společných cílů a politik . Politika soudržnosti EU by měla být úzce začleněna do provádění strategické vize rozvoje EU pro období po roce 2020, “ prohlásil zpravodaj.

Ve stanovisku Výbor opakuje svůj požadavek, aby stávající procentní podíl rozpočtu EU pro politiku soudržnosti zůstal po roce 2020 zachován, což je klíčová pozice #CohesionAlliance, celounijní koalice zahájené v říjnu loňského roku.

Kontakt:

Jméno

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu