Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Gdaňsk/Pomořanské vojvodství (Polsko), Göteborg (Švédsko) a Navarra (Španělsko) se staly Evropskými podnikatelsky zaměřenými regiony na rok 2020  

Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) uděluje Evropský výbor regionů (VR) těm regionům, jež mají nejpřesvědčivější a nejperspektivnější vizi v oblasti podnikání. V letošním roce tuto cenu získaly město Gdaňsk ve spolupráci s Pomořanským vojvodstvím, podnikatelský region Göteborg a autonomní oblast Navarra, a to za výjimečné strategie a snahu podporovat podnikání na svém území.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz vítězům poblahopřál slovy: „Letošní ročník této soutěže je dokladem toho, že pokud regiony a města podporují úspěšný rozvoj podnikatelské sféry, mohou tím vytvářet nová pracovní místa a budovat sociální strukturu v Evropě. Oceněné regiony jsou pro nás všechny inspirací, neboť nám ukazují, že prostřednictvím spolupráce, inovativního myšlení a realizace vhodných podmínek na místní úrovni lze posílit hospodářský růst v Evropě.“

„Od zahájení této iniciativy jsme takto odměnili 27 regionů z 15 členských států EU – jsou mezi nimi regiony rozlehlejší i menší, regiony metropolitního i venkovského charakteru, regiony rozvinutější i dohánějící skluz, regiony s centrální polohou i regiony vzdálenější a okrajové. Z jejich příkladu je patrné, že regiony a města hrají zásadní roli při podpoře podnikání a inovací a vytváření podmínek pro udržitelný růst a zaměstnanost v Evropské unii ,“ prohlásil první místopředseda VR Markku Markkula ve svém úvodním proslovu na slavnostním předávání těchto cen.

Gdaňsk/Pomořanské vojvodství, Polsko

Město Gdaňsk a Pomořanské vojvodství se do soutěže přihlásily společně, poněvadž zavedly jednotný soubor opatření na podporu růstu. Tento region se stejně jako jiné polské regiony potýká s problémem demografických změn a stárnutí obyvatelstva. Strategie EER města Gdaňsk a Pomořanského vojvodství je založena na náboru a rozvíjení kvalifikovaných lidských zdrojů a investicích do podnikání. Tento region byl vybrán na základě obdivuhodného souboru speciálně zaměřených opatření, jejichž účelem je přilákat a udržet si talentované jedince a rozvíjet jejich nadání, podporovat začínající podniky a inovativní malé a střední podniky a poskytovat mladým lidem podnikatelské vzdělávání.

„Naše motto svoboda, solidarita, rovnost a otevřenost‘, to nejsou jen ušlechtilé ideály – opírá se o konkrétní opatření na podporu růstu. Město Gdaňsk a Pomořanské vojvodství podporují každou fázi rozvoje podnikání, od vzdělávání, prosazování podnikatelského přístupu, poskytování pomoci při vytváření nových podniků až po podporování rozvoje podniků, zvyšování jejich inovačního potenciálu a podněcování ke spolupráci a k pronikání na nové zahraniční trhy. To vše je součástí akčního plánu pro rozvoj podnikání do roku 2020,“ uvedli Alan Aleksandrowicz , zástupce primátora města Gdaňsk, a  Mieczysław Struk , maršálek Pomořanského vojvodství.

Podnikatelský region Göteborg, Švédsko

Tento region je jedním z nejrychleji se rozvíjejících metropolitních regionů v Evropě díky obrovskému rozmachu tohoto města a investicím do infrastruktury. Jeho strategie EER je zaměřena na zlepšování podnikatelského prostředí a vytváření lepších podmínek pro rozvoj malých a středních podniků. Za tímto účelem tato strategie zahrnuje šest strategických oblastí – jde o zajištění potřebných dovedností, atraktivitu, infrastrukturu a přístupnost, využívání půdy, podnikatelské prostředí a schopnost inovovat.

„Jsme skutečně pyšní na to, že se nám podařilo získat označení Evropský podnikatelsky zaměřený region na rok 2020. Podnikatelský region Göteborg má jednu z nejlepších strategií v oblasti podnikání v Evropě! Jeho stěžejní výhodou je však to, že je s to otevřít se podnikatelům a naslouchat jim, řešit problémy ve spolupráci s 35 subjekty a společně usilovat o vytvoření a zachování příznivého podnikatelského prostředí. Tato cenná schopnost spolupracovat přinese do roku 2035 120 000 nových pracovních míst. Toto významné ocenění je pro nás inspirací a povzbuzením k tomu, abychom v provádění jedné z nejlepších strategií v oblasti podnikání v Evropě vytrvale pokračovali,“ prohlásil Axel Josefsson , předseda sdružení místních orgánů v regionu Göteborg a předseda výkonné rady města Göteborg.

Autonomní oblast Navarra, Španělsko

Autonomní oblast Navarra, jež ve Španělsku zaujímá přední místo z hlediska podpory podnikání, usiluje o zvýšení podílu podnikatelů mezi místními obyvateli. Tento region nyní sestavuje svůj plán pro podnikání na období 2020–2022, v němž budou formulována cílená opatření nezbytná pro další zlepšování míry přetrvání podniků, ročního růstu a ukazatelů podílu podnikatelské činnosti. Tento region zavedl „Strategii pro inteligentní specializaci – Navarra S3“, k jejímž hlavním pilířům patří podpora podnikání, snižování regulační zátěže, přístup k finančním prostředkům a trhům, a internacionalizace.

„Vláda autonomní oblasti Navarra usiluje o to, aby byl tento region sociálně a územně soudržný, otevřený a propojený a působili v něm kreativní a podnikaví lidé, kteří se podílejí na moderní a konkurenceschopné ekonomice. Ta se vyznačuje silným průmyslem a snahou chránit životní prostředí, zlepšovat zdraví a kvalitu života a posílit transparentnost a důvěru, aby se tento region stal vzorem v oblasti udržitelného rozvoje,“ uvedl Manu Ayerdi , místopředseda vlády autonomní oblasti Navarra.

Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region 2020

Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) je projekt, v jehož rámci jsou každoročně vybírány a odměňovány tři regiony EU, jež prokáží výjimečnou a inovativní strategii v oblasti podnikatelské politiky, přičemž jejich velikost, prosperita a pravomoci nehrají roli. Regionům s nejpřesvědčivějším, nejperspektivnějším a nejslibnějším plánem je na následující rok uděleno označení „Evropský podnikatelsky zaměřený region“.

Porota EER složená z členů VR, zástupců orgánů EU, sociálních partnerů a územních sdružení bude po celý rok 2020 sledovat provádění oceněných regionálních strategií, aby tak vítězům poskytla objektivní vnější pohled na opatření a pokrok, jež v tomto roce učiní. V  rámci sítě EER mohou držitelé této ceny informovat jiné regionální a místní orgány o svých nejdůležitějších výsledcích a úspěších a diskutovat s nimi na toto téma.

Fotografie z této akce jsou k dispozici na Flickru.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tel.: +32 22822273

denise.schmidt@cor.europa.eu