Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Oživení v Evropě bude bez silné politiky soudržnosti a skutečného partnerství mezi EU, celostátními, regionálními a místními subjekty neúspěšné  

Celounijní koalice varuje členské státy, že kompromisní podoba rozpočtu EU a plánu EU na podporu oživení musí zachovat investice do regionů a měst

Krize vyvolaná pandemií COVID-19 oslabuje hospodářskou, územní a sociální soudržnost Evropy a její schopnost zajistit zelenější, inkluzivní a inteligentní transformaci směrem k udržitelnější budoucnosti. Proto Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance), což je celounijní koalice sdružující více než 12 000 signatářů, vyzývá členské státy EU, aby podpořily silný víceletý finanční rámec (VFR) na období let 2021–2027 a plány na podporu oživení. VFR a plány na podporu oživení musí podporovat soudržnost jako základní hodnotu Evropské unie a klíčový cíl všech jejích politik a investic. Tyto požadavky byly zahrnuty do prohlášení , které na videokonferenci dne 14. července, tři dny před zahájením zasedání Evropské rady v Bruselu, převzali komisařka EU pro soudržnost Elisa Ferreira a předseda výboru REGI Younous Omarjee.

Krize způsobená onemocněním COVID-19 ukázala, že solidarita, odpovědnost a soudržnost jsou dnes více než kdy jindy zapotřebí k tomu, aby se zajistilo, že nikdo v Evropské unii nebude opomenut. #CohesionAlliance požaduje silnou, účinnou a flexibilní politiku soudržnosti vycházející z dlouhodobého výhledu a zásad partnerství zahrnujících místní a regionální samosprávy do všech opatření v zájmu oživení. Pomůže to nastartovat a obnovit hospodářství, podpořit udržitelnost a posílit územní a sociální soudržnost v Evropské unii.

„Návrhy, které Komise a předseda Michel předložili, jdou správným směrem. Naléhavě vyzýváme členské státy, aby nyní jednaly jednomyslně a urychleně přijaly odpovídající rozpočet EU na období 2021–2027 a kvalitní plán na podporu oživení, jež našim komunitám pomohou překonat krizi a stát se odolnějšími, udržitelnějšími a inkluzivnějšími. Je to v přímém zájmu všech členských států EU, a to i těch, které pro naši Unii požadují slabší investiční kapacitu, avšak jsou hlavními příjemci výhod jednotného trhu,“ uvedl Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů, a pokračoval: „Výbor spojil síly se všemi aktéry na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, abychom společně řekli ne centralizaci, ne rozpočtovým škrtům a ne neúnosným lhůtám pro provedení, které oslabují dopad unijních investic. Jediným způsobem, jak postavit občany na první místo a podpořit oživení, při němž nebude nikdo opomenut, je zvýšení soudržnosti a odolnosti díky mobilizaci všech politik a nástrojů EU.“

Od předsedů zakládajících partnerských organizací Aliance soudržnosti převzali obnovené prohlášení evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira a předseda výboru REGI Evropského parlamentu Younous Omarjee.

Elisa Ferreira , komisařka pro soudržnost a reformy, uvedla: „Hospodářská prognóza Komise zveřejněná minulý týden ukazuje na hlubší recesi, než se očekávalo, s devastujícími dopady a prohlubujícími se rozdíly a nerovností. Proto potřebujeme silnou politiku soudržnosti a spravedlivé a soudržné oživení. Přítomnost soudržnosti je možné vidět ve všech návrzích Komise na podporu oživení: štědré prostředky pro politiku soudržnosti a zohlednění soudržnosti ve fondu na podporu oživení i jinde. Za to jsem bojovala a budu nadále bojovat. Spoléháme na vás, že budete lobbovat ve svých zemích a regionech. Času není nazbyt; musíme jednat rychle, abychom rozšířili informace, připravili své plány a programy a zajistili, že žádný region nebude opomenut.“

Younous Omarjee , předseda výboru REGI Evropského parlamentu, řekl: „Krize Evropu pokřivila. Proto je nezbytné přijmout plán na podporu oživení a ambiciózní rozpočet. Krátkodobé oživení musí doplňovat plnění dlouhodobých cílů, zejména hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Vyzýváme Radu, aby se shodla na silném rozpočtu. Je rovněž nezbytné, aby k plánu na podporu oživení měly regiony přímý přístup a aby mohl být demokraticky kontrolován. Takto to požaduje Evropský parlament.“

K Alianci soudržnosti se může prostřednictvím podpisu nového prohlášení připojit kdokoli, kdo věří v silnou politiku soudržnosti EU. Vybízíme všech 12 000 signatářů původního prohlášení, aby znovu potvrdili svůj politický závazek tím, že zvýší povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti a potřebě silné politiky soudržnosti v příštím dlouhodobém rozpočtu EU a plánu EU na podporu oživení.

Vystoupení na konferenci (v abecedním pořadí): Na celou akci se můžete znovu podívat na tomto odkazu .

  • Ann-Sofi Backgren , předsedkyně Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) a členka rady provincie Pohjanmaa, zdůraznila, že je zapotřebí silnější politiky soudržnosti v rámci nového VFR a fondu na podporu oživení s ohledem na evropská území, která se potýkají se specifickými problémy, jako jsou příhraniční, horské a okrajové regiony, ostrovy a další přímořské regiony. Je také třeba vzít v úvahu další omezení, jako jsou řídké zalidnění a/nebo obyvatelé vyššího věku, odliv mozků, chybějící infrastruktura a veřejné služby a samozřejmě i obecné výzvy, zejména klimatické a demografické změny, přechod k udržitelnějším způsobům rozvoje a zdrojům energie, optimální digitalizace a odolnost vůči globálním hrozbám, jako je COVID-19.  Mnoha příhraničních regionů se týká řada těchto faktorů, a další problémy souvisejí s narůstající potřebou koordinovat různé vnitrostátní právní předpisy, jež mohou kolidovat s hranicemi států.

  • Ilaria Bugetti , členka zastupitelstva regionu Toskánsko a mluvčí pro územní rozvoj Rady evropských obcí a regionů (CEMR), k soudržnosti řekla: „Politika soudržnosti EU bude jako nástroj solidarity klíčová nejen pro oživení, ale také pro přípravu na budoucnost. Podpoří perspektivu dlouhodobějšího rozvoje, pomůže zvýšit odolnost našich společností a přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje.“

  • Isabelle Boudineau , předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů a místopředsedkyně rady regionu Nová Akvitánie, uvedla: „EU potřebuje silný rozpočet i ambiciózní plán na podporu oživení, aby mohla připravit budoucnost. Máme-li vybudovat udržitelnou a soudržnou evropskou společnost, pak jsou vrcholně důležité ekologická a digitální transformace. Nemůžeme své dlouhodobé cíle obětovat nouzovým opatřením. Jedinou možností je solidarita. Hlavy našich států a předsedové našich vlád mají 17. a 18. července obrovskou odpovědnost. Na místní a regionální úrovni potřebujeme výsledky hned teď. EU musí ukázat, že je schopna jich dosáhnout. V sázce je evropský projekt, a my nemůžeme evropské občany opět zklamat.“

  • Paula Fernández , ministryně pro předsednictví, vnitro, spravedlnost a zahraniční činnost vlády autonomní oblasti Kantábrie a členka Konference okrajových přímořských regionů (CPMR), prohlásila: „Chceme, aby plán EU na podporu oživení měl výrazný územní rozměr. Jsme znepokojeni možným nedostatečným zapojením regionálních orgánů do fondu na podporu oživení a odolnosti. Nebudou-li zohledněny specifické územní potřeby a nebude-li zaručena naše účast na vypracování národních plánů, pak hrozí, že fond na podporu oživení a odolnosti bude mít menší dopad, než se očekává. Místní a regionální orgány totiž znají investiční potřeby lépe než kdokoli jiný a mohou zásadním způsobem přispět k posílení demokratické a politické odpovědnosti nástroje na podporu oživení jako celku. Je rovněž nezbytné, aby se fondy na podporu oživení a strukturální fondy vzájemně doplňovaly a byly navzájem správně koordinovány a aby jedním z jejich hlavních cílů byla územní soudržnost.“

  • Jean-Claude Marcourt , předseda Vlámského parlamentu a předseda pracovní skupiny pro veřejné investice Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), řekl: „Výzva pro rozpočet na období 2021–2027 je zásadní zejména v souvislosti s emisí evropských dluhopisů, posílením Zelené dohody a opravdovou solidaritou v celé Evropské unii, s podporou zvláště pro ty, kteří jsou zdravotní, ale i hospodářskou a sociální krizí zasaženi nejvíce.“

  • Begoña Villacís , místostarostka Madridu a členka EUROCITIES , uvedla: „Máme příležitost přetvořit budoucnost našich měst díky tomu, že zajistíme, aby blaho a ochrana práv občanů byly v centru pozornosti. Právě ve městech se výzvy spojují a zde se také již vynakládá veškeré úsilí. Dlouhodobé oživení po pandemii COVID-19 však bude vyžadovat úzkou spolupráci mezi všemi úrovněmi státní správy prostřednictvím využití stávajících nástrojů, jako je politika soudržnosti EU, a hledání nových způsobů tvorby veřejných politik vycházejících z potřeb občanů.“

Souvislosti

V říjnu 2017 zahájil Evropský výbor regionů ve spolupráci s předními asociacemi regionů a měst – Sdružením evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromážděním evropských regionů (AER), Konferencí evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Radou evropských obcí a regionů (CEMR), Konferencí okrajových přímořských regionů (CPMR) a  EUROCITIES – činnost #CohesionAlliance, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 12 000 individuálních signatářů, 121 regionů, 135 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU.

Sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023