Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Silnější postavení regionů a měst EU v zájmu ochrany zaměstnanosti a sociálních práv  

Komisař Schmit a VR spojili síly s cílem podpořit rozvoj dovedností a vytváření pracovních míst na místní úrovni

EU a její členské státy musejí posílit postavení měst a regionů, má-li být chráněna zaměstnanost a sociální práva: v zájmu vyvážení zničujících sociálních dopadů pandemie COVID-19 k tomu vyzývá Evropský výbor regionů (VR). Shromáždění místních a regionálních zástupců EU rovněž požaduje posílení základny dovedností potřebných pro oživení a podporu regionálních a místních orgánů při řízení ekologické a digitální transformace.

Regionální a místní barometr VR uskutečněný v roce 2020 zdůrazňuje, že krize COVID-19 zasáhla zejména příjmy osob samostatně výdělečně činných, osob zaměstnaných na dobu určitou a pracovníků na částečný úvazek, mezi nimiž je mnoho mladých lidí, migrantů a osob z dalších zranitelných skupin. Hrozí, že dopad na zaměstnanost bude obzvláště negativní v regionech silně závislých na cestovním ruchu, v nichž by mohlo zaniknout až 40 % pracovních míst. Z Barometru rovněž vyplývá, že 43 % Evropanů by si přálo, aby místní a regionální orgány měly větší vliv na politiku zaměstnanosti a sociální politiku.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas k tomu uvedl: „Ve snaze pomoci lidem v tísni jednaly regiony a města v celé Evropě během pandemie COVID-19 hbitě a rozhodně. Nyní je třeba, aby boj proti chudobě a nezaměstnanosti, a zejména proti rostoucí nezaměstnanosti mladých lidí, zařadila mezi své priority i Evropa. To je zásadní pro silnou sociální Evropu, která neopomíjí nikoho z lidí a žádné z míst.“

Předseda Tzitzikostas oznámil, že Výbor bude spolupracovat s GŘ pro zaměstnanost Evropské komise s cílem uspořádat spolu s regiony a městy virtuální místní veletrhy pracovních příležitostí, jež mají přispět ke sladění nabízených a požadovaných dovedností a podpořit místní ekonomiky.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit ve svém vystoupení na plenárním zasedání VR dne 14. října prohlásil: „Musíme se vzpamatovat z krize, jež nemá obdoby, a k tomu potřebujeme regiony. Naše opatření zaměřená na mladé lidi a rozvoj dovedností musí přinést výsledky v praxi. Naším vodítkem k zajištění lepší budoucnosti pro naše občany je a bude evropský pilíř sociálních práv. Proto jsme společně s předsedou VR oznámili, že posílíme spolupráci mezi útvary mého generálního ředitelství a Evropským výborem regionů. Tato spolupráce poskytuje příležitost ukázat občanům, že pracujeme s plným nasazením a že jim nasloucháme.“

Na plenárním zasedání, které proběhlo tento týden, bylo rovněž přijato stanovisko Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci , které připravuje půdu pro akční plán provádění evropského pilíře sociálních práv . Zpravodajka a předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva města Kerava, řekla: „Pandemie COVID-19 jasně ukázala naléhavou potřebu odstranit stávající digitální propast a řešit její obrovský dopad na sociální práva, neboť nedostatečný přístup k novým technologiím a možnostem informační společnosti vede k novým formám sociálního vyloučení. Digitální soudržnost je nedílnou součástí spravedlivé transformace a základním kamenem územní a sociální soudržnosti. Zároveň je třeba, aby opatření na podporu oživení řešila sociální rozměr ekologické a digitální transformace. V uhlíkově neutrální ekonomice budoucnosti potřebujeme spravedlivý pracovní trh, který bude založen na důstojných pracovních místech, silné sociální ochraně a pracovních příležitostech tam, kde lidé žijí.“

Stanovisko VR odkazuje na sdělení Evropské komise zveřejněné v lednu a Výbor v něm poukazuje na to, že Fond pro spravedlivou transformaci – fond EU na podporu ekologické transformace v nejzranitelnějších regionech – by měl být v souladu se sociálním pilířem EU. VR rovněž opakuje svou výzvu k tomu, aby byla v rámci evropského semestru zajištěna lepší koordinace hospodářských a sociálních politik mezi evropskou a vnitrostátní úrovní správy, a žádá, aby bylo zaručeno, že do této koordinace budou prostřednictvím sdíleného řízení založeného na zásadě subsidiarity zapojeny místní a regionální orgány.

Výbor pak také podtrhuje klíčovou úlohu sociálních partnerů v současném kontextu stále větší digitalizace způsobů výkonu práce . této souvislosti požaduje aktualizaci evropských pravidel upravujících pracovní podmínky a pracovní dobu a také ustanovení, jejichž prostřednictvím by bylo zavedeno právo na odpojení.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023