Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
#EURegionsWeek: soudržnost coby ústřední bod budoucnosti Evropy  
V Bruselu začíná 16. ročník akce Evropský týden regionů a měst

Pod heslem „Budoucností Evropy jsou mladí lidé, regiony a města – Budoucností Evropy je jednota a soudržnost“ se stovky místních a regionálních představitelů a vrcholní lídři EU sešli dne 8. října v Bruselu na zahájení Evropského týdne regionů a měst . Tato výroční konference, kterou spolupořádají Evropský výbor regionů (VR) a Evropská komise, je v celosvětovém měřítku tou vůbec největší akcí věnovanou regionálnímu rozvoji.

Politika soudržnosti EU se provádí od roku 1988 a za 30 let svojí existence se vyvinula v hlavní investiční nástroj, který podporuje města a regiony ve vytváření pracovních míst a hospodářského růstu, zvyšování konkurenceschopnosti a posilování udržitelného rozvoje a také ve zlepšování kvality života občanů. Jejím hlavním cílem je řešit rozdíly v rámci regionů a mezi regiony EU a přispívat k harmonickému rozvoji a blahobytu Evropanů.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz ve svém zahajovacím proslovu řekl: „ Investice do soudržnosti jsou mnohem více než jen otázkou peněz. Jsou odrazem našich základních evropských hodnot. Spolupráce mezi EU, členskými státy a místními a regionálními samosprávami ukazuje, že zásadní problémy 21. století můžeme překonat pouze tehdy, vyvineme-li společné úsilí a budeme-li solidární. Polevíme-li v této oblasti, bude to na úkor cíle EU, kterým je územní, hospodářská a sociální soudržnost. Pokud si chce EU skutečně získat přízeň občanů, jimž slouží, potřebuje nyní víc než kdy jindy, aby její politika soudržnosti byla silná. Bez soudržnosti nemůže Unie existovat.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „ Dnes hovoříme o budoucnosti našich regionů a měst, ale vlastně lze říci, že hovoříme o budoucnosti naší Unie, neboť jedno úzce souvisí s druhým. Komise bude regiony a města v příštích deseti letech dále podporovat, aby v zájmu pracovních míst, růstu a sociálního pokroku úspěšně přešly na inovativnější a ekologičtější hospodářství. Zásadní úlohu bude v tomto ohledu hrát politika soudržnosti – která je jedním z nejkonkrétnějších příkladů solidarity EU –, ale také programy Horizont Evropa, Erasmus+, InvestEU a všechny další programy a iniciativy zahrnuté v našem návrhu budoucího rozpočtu EU. Aby byla tato podpora regionům a městům poskytována v přiměřené lhůtě, je zásadní dosáhnout dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU ještě před volbami do Evropského parlamentu.

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu uvedla: „ Jsem s návrhem nové, modernější, flexibilní a zjednodušené politiky soudržnosti, který jsme předložili v květnu, velmi spokojená. Pořád je však před námi dost práce. Aby se v roce 2021 mohlo skutečně začít investovat, musíme příští programy začít plánovat nyní. Dnes je první den Evropského týdne regionů a měst. To je dobrá příležitost k diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti, a proto hodlám představit své návrhy, jak členským státům a regionům pomoci s vypracováním jejich programů.

Pavel Telička , místopředseda Evropského parlamentu, řekl: „ Politika soudržnosti je nejsilnějším vyjádřením solidarity v EU. Prostřednictvím investic v rámci této politiky dosahuje Unie svých dlouhodobých cílů. Je tudíž důležité, abychom po roce 2020 maximálně využili její potenciál a posílili její flexibilitu a přidanou hodnotu a také její soudržnost a soulad s procesem evropského semestru. Díky většímu zaměření na výdaje, průběžné objektivní hodnocení založené na ukazatelích a v případě potřeby i na opravy pozvedneme hospodářský růst a vytvoříme nové příležitosti, a to zejména v oblastech, jež jsou perspektivní pro občany v celé Evropě. Evropský týden regionů a měst nabízí skvělou příležitost k diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti s lidmi, kteří mají odborné zkušenosti z praxe.

Aby nový rozpočet EU po roce 2020 obsahoval silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a města, zahájil Výbor vloni spolu s nejvýznamnějšími sdruženími EU zastupujícími regiony a města iniciativu #CohesionAlliance , což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od spuštění činnosti této aliance během zahájení loňského Evropského týdne regionů a měst podepsalo její prohlášení více než 8000 příznivců, mezi nimi 114 regionů, 110 měst a krajů, 45   sdružení místních a regionálních orgánů, 30 poslanců Evropského parlamentu, 35 odvětvových sdružení EU a 141 dalších institucionálních partnerů, jako jsou vysoké školy, výzkumná střediska a evropská sdružení pro územní spolupráci (ESÚS). #CohesionAlliance, kterou je i nadále možné podepsat, bude bedlivě sledovat probíhající interinstitucionální jednání o rozpočtu.

Souvislosti:

Na Evropském týdnu regionů a měst se každoročně sejdou tisíce účastníků z řad představitelů místních, regionálních a evropských orgánů, akademiků a odborníků, kteří zde v rámci více než 170 workshopů, seminářů, rozhovorů a setkání pořádaných během čtyř dnů diskutují o různých aspektech politiky soudržnosti. Letošní ročník klade zvláštní důraz na potřebu silné politiky soudržnosti po roce 2020. Ta je zapotřebí k odstranění strukturálních překážek, podpoře lidského kapitálu a zlepšení kvality života a také ke zvládání dopadu globalizace, digitální transformace a změny klimatu na místní úroveň a k vypracování účinných regionálních a místních strategií pro mladé lidi, integraci migrantů a sociální začleňování.

Fotografie a záznam z této akce jsou k dispozici ke stažení zdarma.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023