Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Chce-li být EU v roce 2050 klimaticky neutrální, musí si stanovit vyšší cíle v oblasti energetiky a klimatu  
Města a regiony EU se domnívají, že je nezbytné zřídit co nejdříve fond pro spravedlivou transformaci na pomoc uhelným regionům, který nebude financován z rozpočtu politiky soudržnosti, a podporují záměr Finska uzavřít na úrovni EU dohodu o dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Evropský výbor regionů přijal řadu stanovisek týkajících se evropské agendy v oblasti klimatu v souvislosti s tím, že nová Evropská komise označila v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu za svou prioritu změnu klimatu a dekarbonizaci. V těchto stanoviscích formuloval mj. doporučení ohledně přechodu uhelných regionů na čistou energii a zapojení místních a regionálních orgánů do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu na období do roku 2030. Na plenárním zasedání, jehož ústředním tématem byla budoucnost politiky soudržnosti, se členové VR vyslovili pro vytvoření samostatného fondu určeného uhelným regionům. Vyzvali ovšem k tomu, aby se místní a regionální orgány mohly podílet na rozhodování o investicích z tohoto fondu. Města a regiony EU hodlají pokročit v lokalizaci cílů udržitelného rozvoje a upozorňují na to, že chce-li být EU v roce 2050 klimaticky neutrální, musí si stanovit vyšší cíle v oblasti energetiky a klimatu.

Členové přijali stanovisko Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030: opatření v návaznosti na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, ekologickou transformaci a Pařížskou dohodu o změně klimatu . V tomto stanovisku se VR zaměřil na pilíř „planeta“ Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 , tedy na cíle týkající se ekologické a klimatické transformace. Členové zdůrazňují, že je naléhavě nutné lokalizovat cíle udržitelného rozvoje, vytyčit místní a regionální cíle, milníky a ukazatele pokroku a vyčlenit na tuto oblast dostatečné prostředky.

Zpravodajka Sirpa Hertell (FI/ELS) , členka rady města Espoo, uvedla: „Cílů udržitelného rozvoje bude možné dosáhnout pouze v případě, že budou EU a členské státy spolupracovat s městy a regiony. Jsme to my, kdo může tyto cíle realizovat na místní úrovni prostřednictvím udržitelných projektů. V mém městě Espoo se nám to podařilo.“ Odhaduje se, že 65 % ze 169 úkolů v rámci 17 cílů udržitelného rozvoje nebude možné splnit bez zapojení místních a regionálních orgánů (zdroj: OECD ).

Členové jsou toho názoru, že základním předpokladem pro uskutečnění cílů udržitelného rozvoje je plná soudržnost politik a účinná víceúrovňová správa, v jejímž rámci jsou místní a regionální orgány formálně zapojeny do plánování, provádění, monitorování, vykazování a ověřování na úrovni EU a na celosvětové úrovni. Shodují se na tom, že je nutné zrušit dotace na fosilní paliva a zavést výrazné tržní pobídky s cílem podnítit vyšší investice do čisté energie. VR má v úmyslu prohloubit v novém funkčním období 2019–2024 spolupráci s meziskupinou pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj a příslušnými výbory Evropského parlamentu za účelem rychlejšího provádění cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Zpravodaj József Ribányi (HU/ELS) , místopředseda rady župy Tolna, představil stanovisko Provádění balíčku předpisů týkajících se čisté energie: Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jako nástroj přístupu místní a územní správy ke klimatu a aktivní a pasivní energetice . Prohlásil při tom: „Místní a regionální orgány mají přímé pravomoci v nejdůležitějších oblastech transformace energetiky. Spravujeme rozsáhlé fondy budov a dopravní sítě, určujeme politiku v oblasti územního plánování a využívání půdy a můžeme podpořit decentralizovanou výrobu energie. Místní a regionální orgány tudíž hrají při realizaci cílů udržitelného rozvoje zcela zásadní roli.“

VR vyzývá členské státy, aby v ještě větší míře zapojily místní a regionální orgány do přípravy a budoucího provádění svých vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, jak se požaduje v nařízení o správě energetické unie a opatřeních v oblasti klimatu. Dále pak VR jakožto shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU navrhuje, aby byla ve spolupráci s Evropskou komisí vytvořena a koordinována stálá platforma, která by sdružovala představitele členských států, místní a regionální orgány a členy VR, a to v zájmu posílení spolupráce a soudržnosti při naplňování cílů EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 a dosahování klimatické neutrality do roku 2050.

Členové přijali stanovisko Provádění Pařížské dohody prostřednictvím inovativní a udržitelné transformace energetiky na regionální a místní úrovni . Jeho zpravodaj Witold Stępień (PL/ELS) , člen rady Lodžského vojvodství, uvedl: Aby bylo možné dodržet Pařížskou dohodu o klimatu a ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí na ochranu klimatu, musíme provést spravedlivou transformaci energetiky. Za tímto účelem je nezbytné rozsáhle zapojit regionální a místní orgány, neboť jsou nejlépe schopny realizovat a podněcovat iniciativy občanů a podniků a plnit jejich očekávání.“

VR opakuje svůj požadavek, aby byl zvýšen cíl EU týkající se snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 z 40 % na 50 % a cíl týkající se podílu energie z obnovitelných zdrojů na 40 % a aby byly stanoveny ambicióznější cíle v oblasti energetické účinnosti. Je to jediný způsob, jak do roku 2050 dosáhnout neutrality z hlediska klimatu.

Vedle stanoviska, jehož zpravodajem byl pan Stępień, přijali členové stanovisko Sociálně-ekonomická strukturální transformace uhelných regionů v Evropě , které vypracoval Mark Speich (DE/ELS) , státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti. Členové se shodují na tom, že je nezbytné zřídit zvláštní fond na podporu hospodářské transformace uhelných regionů a zmírnit sociální a ekonomické potíže, které tato transformace může přinést. Domnívají se však, že ačkoli tento fond souvisí s řízením politiky soudržnosti , neměl by být financován na úkor jejího stávajícího rozpočtu.

Přechod na čistou energii v uhelných regionech a regionech s vysokou spotřebou energie je jedním ze stěžejních prvků dekarbonizace v Evropě a nezbytným předpokladem pro to, aby EU dodržela své závazky v rámci Pařížské dohody o klimatu. Z uhlí se v EU vyrábí téměř čtvrtina elektrické energie. Toto odvětví zaměstnává 240 000 osob v dolech a elektrárnách v 41 regionech a 12 zemích EU (zdroj: Evropská komise ). 

Členové jednomyslně přijali stanovisko Inteligentní města: nové výzvy pro spravedlivý přechod ke klimatické neutralitě – jak naplňovat cíle udržitelného rozvoje v reálném životě . Jeho zpravodaj Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec Vlámského parlamentu, prohlásil: „Města a obce hrají důležitou roli při přechodu na energeticky účinnou, klimaticky neutrální a biologicky rozmanitou Evropu. Musíme vytvořit větší a také lepší příležitosti, abychom místním a regionálním subjektům v tomto procesu pomohli a podpořili je. Bude nutné zaujmout přístup zdola nahoru a zavést inteligentní opatření, která budou vycházet z místní spolupráce. Tato inkluzivnost je nezbytná také k odstranění rozdílů v digitální oblasti, aby nebyly při přechodu na digitální společnost opomenuty ani ty nejzranitelnější skupiny obyvatelstva.“ Toto stanovisko bylo vypracováno na žádost finského předsednictví Rady EU.

Obecné informace

Fotografie ze 136. plenárního zasedání Evropského výboru regionů jsou k dispozici zde.

Zde naleznete album fotografií z akce Evropský týden regionů a měst.

Polovina lidí na světě žije ve městech, přičemž v roce 2050 jich zřejmě bude 70 %. Města spotřebovávají celých 80 % vyrobené energie a téměř stejně vysoký je jejich podíl na celosvětových emisích skleníkových plynů. Místní orgány hrají stěžejní roli, neboť provádějí více než 70 % opatření souvisejících se zmírňováním změny klimatu a až 90 % opatření v rámci přizpůsobování se této změně. Co se týče ekonomických přínosů opatření v oblasti klimatu, poukazuje OSN na to, že investice do opatření v oblasti snižování emisí uhlíku ve městech na celém světě vynesou do roku 2050 přinejmenším 23,9 bilionů USD .

Studie VR (září 2019) – Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy (Financování opatření v oblasti klimatu (2. část) – investice měst a regionů do energetiky).

Studie VR (září 2019) – The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission (Úloha místních a regionálních orgánů v rámci vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu s přihlédnutím k doporučením Evropské komise).

Změna klimatu – je načase jednat , prohlášení předsedy Evropského výboru regionů Karla-Heinze Lambertze v souvislosti se summitem OSN o klimatu konaným dne 23. září 2019 v New Yorku.

Bez zapojení měst a regionů nedosáhne Evropa do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu.

Součástí letošního Evropského týdne regionů a měst (7.–10. října) je více než padesát akcí souvisejících s transformací energetiky, bojem proti změně klimatu, biologickou rozmanitostí a oběhovým hospodářstvím. Program této akce naleznete zde.

Zde si můžete přečíst nejnovější zprávy z komise ENVE.

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023