Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí bojovat proti dezinformacím na místní a regionální úrovni  
Místní a regionální politici vyjadřují nespokojenost s platformami sociálních médií a požadují, aby EU pomáhala občanské společnosti a místním orgánům odhalovat dezinformace.

Evropská unie by měla „bezodkladně“ zapojit místní a regionální orgány do boje proti dezinformacím, uvádí Evropský výbor regionů ve svém stanovisku, které přijal 5. prosince. Shromáždění EU místních a regionálních politických představitelů také apeluje na EU, aby vyvíjela větší tlak na platformy sociálních médií, aby na dezinformace reagovaly rychleji, efektivněji a vhodněji.

Místní a regionální představitelé vypracovali ze své vlastní iniciativy doporučení k akčnímu plánu EU proti dezinformacím, a proto tyto návrhy nejsou součástí oficiálního přezkumu ze strany EU. Jejich jednostranné rozhodnutí zaslat své příspěvky orgánům EU s rozhodovací pravomocí však podtrhuje význam, který přikládají tomu, aby byl boj proti dezinformacím přesunut na místní úroveň, aby byl vyvíjen větší tlak na soukromý sektor a aby se vynakládalo více úsilí a zdrojů na ověřování faktů a na spolupráci s občanskou společností.

Doporučení vypracoval Randel Länts (EE/SES), člen rady města Viljandi v jižním Estonsku. Ve stanovisku říká: „EU v současné době pracuje především na celostátní úrovni, ale proti dezinformacím je třeba bojovat také na úrovni místní. V akčním plánu, jenž byl přijat v prosinci roku 2018, nebyla v dostatečné míře zohledněna regionální a místní úroveň, ačkoli právě tam mají často zrod problémy, které s touto otázkou souvisejí. Některá řešení – např. v oblasti vzdělávání, informování a mobilizace občanů – musí také vycházet z našich regionů a měst. Většině místních orgánů se nicméně nedostává finančních prostředků, dovedností a ani vědomostí o tom, jak proti dezinformacím bojovat. Jedná se tudíž o problematiku, do níž se EU může vložit a ukázat, že „má určité finance“, a může přispět k úsilí o budování kapacit pro boj proti dezinformacím – například budováním sítí ověřovatelů faktů či odměňováním občanů, kteří se jakožto ověřovatelé faktů osvědčili.“

A dodává: „Také společnosti působící v oblasti sociálních médií se bezpodmínečně nutně musí více zaměřit na místní úroveň. Jejich zaměstnanci obvykle nerozumí ani jazyku, ani politickému pozadí či kulturním souvislostem dezinformačních kampaní prováděných v regionech EU. A jak každý, kdo se pokusil šíření dezinformací nebo nenávistných verbálních projevů oznámit, moc dobře ví, neumožňují provozovatelé sociálních médií žádnou rychlou a účinnou zpětnou vazbu. Pokud svou práci nezlepší dobrovolně, budeme je muset přinutit tím, že přijmeme právní předpisy. VR navrhuje přijmout opatření, která by byla úměrná realitě týkající se dezinformací a zohledňovala to, že dezinformace pocházejí z vnějších i vnitřních zdrojů, že cíleně míří na naši místní i národní identitu a že jsou často úzce svázány s konkrétními místy. Musíme donutit internetové společnosti, aby tuto situaci braly vážně a začaly ji řešit, a my musíme činit totéž, prostřednictvím spolupráce všech úrovní správy věcí veřejných, občanské společnosti, veřejnosti a platforem sociálních médií.“

VR v jednom ze svých doporučení týkajících se platforem sociálních médií vyzval EU, aby platformám sociálních médií uložila prostřednictvím nějakého právního předpisu nebo seberegulace povinnost vyvíjet mnohem intenzivnější komunikační činnost s cílem informovat uživatele o dezinformacích a o kritickém posuzování zdrojů, zasazovat příspěvky v sociálních médiích do kontextu a varovat uživatele před zdroji dezinformací v obdobích před volbami a během krizí. Platformy by přispívaly k financování sítí ověřujících fakta a odměňování jednotlivých ověřovatelů.

Doporučení zahrnují také zásady a myšlenky, které mají sloužit ochraně osobních svobod, předcházení nepřiměřených reakcí a budování podpory veřejnosti. Ve stanovisku se upozorňuje na to, že „nebude-li panovat dostatečná transparentnost, pak je zde velké riziko, že opatření namířená proti dezinformacím se sama stanou terčem nepřátelských informačních útoků“, a zdůrazňuje se zde, že „občané musí mít možnost získat obsáhlé informace a průběžně být informováni například o ochraně osobních údajů, jejich zpracovávání a o aspektech financování“. Konkrétně se uvádí, že „případné šíření dezinformací je nutné systematicky a soustavně sledovat (...), avšak nikoli neustále“, a navrhuje se, aby toto velmi intenzivní sledování probíhalo pouze v období před volbami, během krizí a v případě rychlých společenských změn.

Činnost EU v oblasti boje proti dezinformacím staví na čtyřech pilířích: zlepšení odhalování dezinformací, koordinování reakcí, mobilizování soukromého sektoru k přijetí opatření a zvyšování povědomí veřejnosti.

První opatření na úrovni EU zaměřené na potírání dezinformací bylo přijato v roce 2015, kdy byla zřízena pracovní skupina pověřená úkolem zlepšit kapacity Unie předpovídat, řešit a reagovat na dezinformační činnost, posílit mediální prostředí v členských státech EU a v jejím sousedství a informovat o politikách EU v jejím východním sousedství. Rozsah činnost EU se od té doby ze zeměpisného i tematického hlediska rozšířil i prohloubil. Příspěvek expertní skupiny na vysoké úrovni, zřízené v roce 2017, a podklady získané během veřejné konzultace vyústily v dubnu 2018 v přijetí evropského přístupu k boji proti dezinformacím na internetu . V návaznosti na to se platformy sociálních médií dohodly na přijetí dobrovolného kodexu zásad , nicméně EU varuje, že pokud nebudou následovat příslušná opatření, mohlo by být přijato nařízení. V prosinci 2018 přijala Evropská komise Akční plán proti dezinformacím a v březnu 2019 zavedla před volbami do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu 2019, systém včasného varování.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023