Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Investice EU do pracovních míst, vzdělávání a sociálního začleňování musí být řízeny v partnerství s regiony a městy  

Od roku 2007 do roku 2014 si díky podpoře v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a partnerství mezi EU a národními vládami a regionálními samosprávami našlo zaměstnání 9,4 milionu Evropanů a 8,7 milionu jich získalo kvalifikaci. Evropský výbor regionů posiluje své úsilí, aby zajistil, že tyto úspěchy budou řádně zohledněny a fond nebude v příštím dlouhodobém rozpočtu EU zredukován nebo přeměněn v nástroj ke stimulování silně centralizovaných opatření.

ESF je hlavním nástrojem EU pro podporu politik zaměstnanosti; v období let 2014–2020 na něj bylo vyčleněno více než 80 miliard EUR . Jeho cílem je snižovat rozdíly mezi evropskými regiony a městy i v jejich rámci a to díky podpoře tvorby pracovních míst, produktivity práce, rovných příležitostí a sociálního začleňování. Mezi jeho priority patří zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a podniků, zlepšování přístupu k zaměstnání, usnadňování přechodu ze školy do zaměstnání a posilování odborné přípravy, pomoc znevýhodněným skupinám s nalezením práce, boj proti chudobě a snižování počtu osob předčasně odcházejících ze vzdělávání.

Na zásadní roli fondu v budoucnosti Evropy poukázali vedoucí představitelé na místní a regionální úrovni EU ve stanovisku Přezkum ESF v polovině období za účelem přípravy návrhu na období po roce 2020 , jehož zpravodajkou byla předsedkyně vlády regionu Umbrie a předsedkyně skupiny SES ve VR paní Catiuscia Marini (IT/SES).

„Chceme, aby příští rozpočet EU postavil občany na přední místo a poskytl konkrétní reakci Evropy na sociální výzvy. Evropský sociální fond je nejúčinnějším nástrojem, který mají místní a regionální orgány k dispozici, aby mohly tuto reakci zajistit. Evropský výbor regionů proto rozhodně nesouhlasí s plánem na vytvoření nového fondu mimo rámec politiky soudržnosti, který by podporoval koordinaci makroekonomických politik členských států shora dolů bez jakékoli vazby na skutečné potřeby místních komunit,“ řekla paní Marini a zdůraznila, že „ ESF musí zůstat jedním z evropských strukturálních a investičních fondů a klíčovým prvkem politiky soudržnosti, aby byla využita veškerá možná synergie s ostatními strukturálními fondy, zejména s fondem pro regionální rozvoj a fondem pro rozvoj venkova.

S hlavními výzvami příštího desetiletí – ať už jde o přizpůsobení dovedností v odvětvích, jež čelí digitalizaci, snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání, pomoc s integrací migrujících pracovníků nebo o zajištění správného propojení uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů – se lze účinně vypořádat pouze tehdy, budou-li zohledněny specifické místní potřeby a aktivně zapojeny místní subjekty. Výbor proto chce, aby ESF zůstal klíčovým prvkem regionální politiky soudržnosti a byl společně řízen prostřednictvím partnerství mezi evropskými orgány, členskými státy, regionálními a místními orgány a hospodářskými a sociálními subjekty v dotčených oblastech.

Je to zvlášť důležité s ohledem na reformní návrhy vypracované v souvislosti s přípravami příštího víceletého finančního rámce, finančního plánu stanovujícího stropy výdajů všech politik EU pro období let 2021–2027. Jednou z aktuálních možností je spojení ESF s dalšími nástroji zaměřenými na podporu zaměstnanosti a lidského kapitálu (např. Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci) za účelem vytvoření „zastřešujícího fondu“ se společnými pravidly. Tento fond by podporoval provádění doporučení pro jednotlivé země, které Evropská komise každoročně formuluje v souvislosti s evropským semestrem (postupem ke koordinaci makroekonomických politik v celé EU).

V takovém případě by režim společného plánování, do nějž jsou nyní zapojeny Evropská komise, vlády členských států a regiony, byl nahrazen smluvními ujednáními, podle nichž by finanční prostředky z ESF byly členským státům uvolněny za podmínky, že dosáhnou cílů stanovených pro strukturální reformy během procesu evropského semestru.

Tuto možnost členové VR rozhodně odmítají a místo toho navrhují, aby se zlepšila vazba mezi politikou soudržnosti a správou makroekonomických záležitostí EU tím, že budou do procesu evropského semestru jako partneři strukturálně zapojeny místní a regionální orgány, a to podle možností na základě územní analýzy a doporučení pro jednotlivé územní celky.

Pokud jde o integraci dalších fondů do ESF, místní vedoucí představitelé zdůrazňují, že pozitivní synergie se vytvoří jen v případě, že bude zachován regionální rozměr a vytvoření „zastřešujícího ESF“ nepovede k celkovému snížení prostředků určených na zaměstnanost a sociální začleňování.

Výbor se domnívá, že by snížení prostředků ESF bylo ve zjevném rozporu s nedávným zahájením evropského pilíře sociálních práv a ohrožovalo by jakoukoli možnost jeho realizace. VR má totiž za to, že by 20 základních principů pilíře mělo být náležitě zohledněno v programech, které ESF v následujících letech podpoří.

Poznámka pro redaktory

ESF je klíčový nástroj politiky soudržnosti EU, jehož budoucnost je v současnosti ohrožena kvůli finančnímu dopadu brexitu a potřebě financovat nová opatření v oblastech obrany, bezpečnosti a migrace. VR prosazuje silnější politiku soudržnosti po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími územními sdruženími EU zahájil iniciativu Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) , což je hnutí vycházející z lokální úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k alianci každý den přidávají další subjekty, mezi nimi regionální a místní orgány, sdružení podnikatelů, akademická obec, odborové organizace a expertní skupiny.

Více informací o iniciativách, prohlášeních a pozičních dokumentech #CohesionAlliance je k dispozici na stránkách http://cohesionalliance.eu .

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 1743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023